مقاله در مورد آرزوها و آمال

word قابل ویرایش
29 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

آرزوها و آمال

یکی ازسئوالات اساسی ومهم که همواره ذهن انسان را به خود مشغول می سازد این است که آینده چه می شود وچه حوادث ووقایعی درانتظار اوست آیا خورشید ازشرق طلوع خواهدکرد ویا ازغرب ؟ انسان همواره به گذشته؛ حال؛وآینده خود می اندیشد به اعمالی که درگذشته انجام داده ونباید انجام می داد یا آنچه که انجام نداده وبایستی که انجام می داد.

همواره مشغولیات افکار گذشته برروح وروان اواثرمی گذارد واوهمواره برای خود آرزوهایی درسر می پروراند. به عقیده جوزف کندی : «انسان وقتی پیرمی شود که آرزوهای خودرا ازدست داده باشد ودیگر چیزی نداشته باشد که چونان آرزو بدان بیندیشد . »

اما بسیاری ازآرزوهای او دست نیافتنی ؛ بسیاری غیر معقول وحتی بعضی محال ونشدنی است . این آرزو است که انسان را به پیشرفت وامی دارد وبا رسیدن به آرزویی، آرزوی دیگر دردل می پروراند اما اگر این آرزوها محال ودست نیافتنی باشد اثرات ناگواربرروح وروان او خواهد گذاشت با خود یاس وناامیدی وسقوط انسان را خواهد آورد . دراین تحقیق سعی براین شده است که با آرزو

آشنا شویم بدانیم که ازچه سرچشمه می گیرد چه ضرورتی دارد ؟ آیا بدون آرزو وامید امکان زندگی هست ؟ امیدواری ویا ناامیدی هرکدام چه تاثیری برروان انسان می گذارند ؟ آرزوهای مفید چه تفاوتی با آرزوهای واهی وپوچ دارند؟ وچه راهی برای وصول به آرزوها می باشد ؟

ضرورت آرزو وترک ناامیدی:
سید رضی( ره ): «همواره عزم مرا از خانه مذلت دور دارد و از شهری کوچم دهد و به شهر دیگر افکند. اگر پای رسیدن به آرزو درمیان نباشد ؛ ورود مرگ را خواستارم .»

همانگونه که انسان برای حیات به پوشاک وخوراک نیازمند است به امید وآرزونیز محتاج می باشد اگرامید وآرزو اززندگی اوحذف شود چراغ حیاتش روبه خاموشی می گراید. درواقع آرزو وامید به عنوان یک محرک نیروبخش عمل می کند . دردنیای مادی ما که انسانها هرروز با مشکلات روحی وموانع بیشتری برخوردارمی باشند تنهاعامل جلوبرنده امید وآرزو می باشد . کسانی این راه

پرخطررا به سلامتی طی می نمایند که ناامید نشوند . اهمیت این محرک درمورد انسانهایی که دچار افسردگی واختلال روانی گشته اند به خوبی نمایان است . درصورت نبود آرزو زندگی قابلیت استمرار نخواهد داشت یا حداقل با سستی وتنبلی و رخوت همراه خواهدبود. زیرا دردنیایی بسرمی بریم که با انواع زشتیها ورنجها دست به گریبانیم پس به نیرویی عظیم برای مقابله محتاجیم .علی علیه السلام می فرمایند:
« ثم ان الدنیا دارفناء وعناء وغیر وعبر»
آری دنیا سرای نیستی ورنج ودگرگونیها وعبرتهاست .۱

اولیاء الهی نیزهمواره برای آینده ای که پیروانشان به تکامل بالاتری برسند فعالیت می کردند . آن بزرگواران برای امت خویش آرزویی جزنیکی نداشتند. درمتون دینی روایات وآیات روشنگر قران کریم نیز انسانها ازناامیدی برحذر داشته شده اند .

پیامبراکرم صلی الله علیه واله می فرمایند:
« الامل رحمهلامتی ولو لا الامل ما رضعت والده ولدها ولا غرس غارس شجرا »
امید مایه رحمت امت من است اگر نبود آرزو، هیچ مادری فرزندش را شیروهیچ باغبانی درختی را پرورش نمی داد. ۲

آنچه ازروایات اسلامی به دست می آید این است که امید ؛ رجا وخوف ازخدا باید درنهایت کمال اما به صورت متعادل باشد . براثر عدم تعادل انسان ازیکی ازاین پرتگاهها به زمین می خورد یا براثر غلبه خوف بررجا انسان ناامید می گردد. یا براثر غلبه رجا برخوف او برتکرار معاصی جرات پیدا خواهدکرد وگناه مایه ناامیدی ازرحمت حق می باشد.

نکته مهم این است که آرزومندی با عقل مندی منافاتی ندارد انسان هم می تواند آرزوکند وهم براساس عقل عمل نماید یعنی آرزوی عاقلانه ومفید داشته باشد اما هیچگاه نمی توان ضرورت آرزو را انکارکرد . آرزو حتی اگر خام باشد باعث ایجاد نشاط و شادابی درزندگی می شود ودلسردی ویاس می رود پس آرزوی خام نیز بی فایده نمی باشد.

بطور کلی خداوند مهربان انسان را آزاد نهاده تا هرنوع آرزویی نماید وبه کمک آن عمرش را به سوی تکامل سپری نماید .

آثار امیدواری:
امید وآرزو باعث ایجا انگیزه کاروفعالیت درانسانها می شود وهدفی را برای آنها مشخص می نماید وبه دنبال فعالیت بیشتر، نشاط وشادابی بیشتر خواهدشد. ازانواع بیماریهای روانی ازجمله یاس وافسردگی ازمیان می رود به جای آن آرامش روانی حاصل می گردد حتی بنابرنظریات پزشکان بسیاری ازبیماریهای جسمی نیز براثرافسردگی وعدم نشاط وشادابی درانسان ایجاد می گرددبه عنوان مثال پزشکان به انسانهایی که دچار بیماریهای لاعلاج باشند خنده ؛مسافرت ؛ فعالیت ورفت وآمد با دیگران وتفریحات سالم وورزش را تجویز می نمایند تا هرچه بیشتر آنها را ازمحیط غم افزا وناامیدی دورنگه دارند.

انسان نه تنها برای رفع بیماریهای روحی وجسمی می تواند ازداروی امید وآرزو استفاده نماید بلکه وسیله ای برای به دست آوردن سایر نیازها نیز می باشد زیرا با امیدواری کاروتلاش افزایش می یابد وبا افزایش کار وتلاش حوائج شخص برآورده می شود.

امید وآرزو رحمتی ازجانب خداوند است که به انسانها عطا شده تا هیچگاه ازتلاش بازنایستند وامید به بخشش داشته باشند . پیامبراکرم صلی الله علیه واله فرمودند:
« الامل رحمه لامتی »
آرزو رحمت خداست برامت من .۳

علی علیه السلام در دعای کمیل ضرورت امیدواری به فضل ورحمت الهی را بیان می فرماید:
« ام کیف تولمه النار وهو یامل فضلک ورحمتک »
چگونه دربرمی گیرد اورا آتش درحالیکه او امید واراست وآرزوی فضل ورحمت تورا دارد. ۴

آثار ناامیدی:
اینکه گفته می شود ناامیدی زشت وناروا است منظور ناامیدی نسبت به رحمت بیکران هستی بخش وکسی است که شایستگی امیدواری داشته باشد وگرنه ناامیدی ازمخلوقات حسن ونیکواست وامیدواری به آنان نه تنها موجب پیشرفت انسان نمی گردد بلکه خداوند عظیم می فرماید که :

«وعزتی وجلالی ومجدی وارتفاعی علی عرشی لا قطعن کل من مومن من الناس غیری بالیاس ولا کسونه ثوب العذلهعند الناس … بیدی مفاتیح الابواب »
به عزت و جلالم و عظمتم و بلند مرتبگی من برعرش سوگند می خورم که قطع می کنم امید هر مومنی را که به مردم غیر ازمن امید بسته است وتبدیل به یاس می نمایم وبرلباس مذلت نزد مردم می پوشانم …. زیرا که کلیدهای درها به دست من می باشد .۵

درواقع ناامیدی ناشی ازوسوسه های شیطانی است که دردل فرد می افتد وازاین محل باید به خدا پناه برد که نیروی کار وتلاش را ازانسان می گیرد واورا تبدیل به موجودی منزوی وخانه نشین می نماید به د نبال آن شکستها ی پی درپی وفقر برایش حاصل می گردد.

درعین حال نا امیدی خود نیز ازگناهان کبیره محسوب می شود . ازسخنان ومواعظ امام رضا علیه السلام است که می فرمایند :
« من الکبائر الیاس من روح الله »
ازجمله گناهان کبیره یاس وناامیدی ازرحمت خداوند است .۶

درآیات نورانی قران کریم آمده است که : به آن بندگانم که اسراف برنفس خود کردند بگو هرگز ازرحمت (نامنتهای ) الهی ناامید مباشید البته خدا همه گناهان شما را خواهد بخشید که او خدائی بسیار آمرزنده ومهربان است.۷

ویژگیهای آرزو:
توجه به آرزوهای شخصی، نامحدودی وگستردگی دامنه آرزوهای مارا نشان می دهد . انسان تا زمانی که نفس دارد آرزو می کند . یکی ازاندیشمندان می گوید : «طبیعت امیدهای انسان را درهیچ حدود وثغوری محصور نساخته است وآرزوهای بشری هرگز حدی نمی شناسد . »۸

ازسوی دیگر باید دایره امیدهایمان را محدود سازیم هرچیزی شایسته امید داشتن نیست .

بشر هیچگاه ازآرزوی کامل شدن خسته نخواهد شد زمانی رشته آرزو گسسته می شود که مرگ اورا دربرگیرد امام رضا علیه السلام می فرماید :
« الاجل آفه الامل »
مرگ ازبین برنده آرزوهاست .۹

آرزوها ازلحاظ دسته بندی به آرزوهای کوتاه ومفید وآرزوهای دراز وپست تقسیم می شوند. دسته اول باعث نشاط وشادابی وموفقیت هستند زیرا که ازواقعیات برخاسته اند ودسته دوم ازاوهام وخیالات انسان ناشی می شود. ازجهت دیگر آرزوها یا دنیوی است یا معنوی .

آرزوهای دنیوی هدف ازآنها رسیدن به همه مواهب دنیوی وبهره مندی هرچه بیشتر ازدنیاست

وآرزوهای معنوی ازدیدگاه دینی هدف ازآن رسیدن به کمال وابعاد مختلف انسانی است. ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ، فرهنگی این آرزوها صادق است وازروح بلند او سرچشمه می گیرد. عاملی برای حرکت وتلاش وجهاد وسیر تکاملی است مثل اینکه انسان آرزو می کند درعلم ودانش وتقوی وشخصیت وآبرو سرآمد جهانیان باشد ولی بسیار می شود که این آرزوها کاذب است ودرست برعکس آرزوهای صادق مایه غفلت وبی خبری وعقب ماندگی است. مثل آرزوی رسیدن به عمر جاویدان ودراختیار گرفتن تمام اموال وثروتها وحکومت برهمه انسانها وموهومات دیگری ازاین قبیل .

این آرزوها انسان را زمین گیر می نماید وبال پرواز او را به سوی ملکوت به زمین گره خواهد زد واورا نه تنها ازمعنویات وکمالات دورنگه می دارد بلکه فرصت فکر کردن به آنها را نیز از انسان می گیرد. این بدان معنی نمی باشد که انسان دست از تلاش برای آبادانی دنیای خود بردارد بلکه منظور ما ازآرزوهای پست دنیوی آرزوهایی است که به شدت انسان را علاقمند به زیورآلات دنیوی نماید اورا

پایبند کند بطوریکه فقط وفقط دنیا را قبله گاه خود قرار دهد درحالیکه انسان کمال طلب است ومی خواهد به حقیقت زندگی وبندگی دست یابد پس نباید به زندگی چند روزه این دنیا دل خوش کند. او به دنیای برتر وکامل تر می اندیشد وهدفش وصول به حق است .

مرغ باغ ملکوتم نیم ازعالم خاک چند روزی قفسی ساخته اند ازبدنم

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 29 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد