مقاله در مورد ترجمه متن درختان میوه همراه با متن لاتین

word قابل ویرایش
25 صفحه
18700 تومان

ترجمه متن درختان ميوه همراه با متن لاتین


(ترجمه متن صفحة 158)
درخت آقطي درختي است از انواع زمستان خواب، آقطعي معمولي بومي نواحي اروپا، غرب آسيا و مناطقي از شمال آفريقا مي‌باشد، و هم‌اكنون بصورت وحشي در مناطق وسيعي از آمريكا و كانادا مي‌رويد. ميوه‌هاي سياه و ارغواني درخشان اين درخت بصورت گسترده‌‌اي در انواع مربّا مصرف

مي‌‌گردد؛ و هم گل و هم ميوة آن شهرت زيادي در تهية شراب دارند. بلندي اين گياه به بلندي بك درخچة بزرگ و يا يك درخت كوچك مي‌رسد و در باغ به عنوان يك درخچة وحشي و مقاوم كاشته مي‌شود شاخه‌هاي جوان اين گياه از خود بوي نامطبوعي متصاعد مي‌كنند كه در گذشته به عنوان دور كنندة حشرات مورد استفاده قرار مي‌گرفت. در شمال آمريكا، گونة آمريكائييا آقطي شيرين بصورت وسيعي پرورش يافته است و چندين گونة اصلاح شده آن در دسترس مي‌باشد.


رشد و نمو: تمشك آقطي سياه فقط بخاطر ميوة آن پرورش مي‌يابد و نوع قرمز اين ميوه غير خوراكي مي‌باشد.
خاك و موقعيت كاشت: درخت آقطي با انواع خاك با گستره‌اي از PH سازگار است، حتي خاكهائي كه بسرعت آب خود را از دست مي‌دهند. درخت آقطي در بيشتر وضعيتها مي‌رويد امّا باردهي آن در وضعيتهاي بيشتر آفتابي، بيشتر مي‌باشد.


كاشت: گياه آقطي ممكن بصورت اصلاح شده داراي يك تنه و شاخه و برگ باشد، ولي معمولاً بصورت يك بوتة گرد انبوه چهار هفته قبلا ز كاشت زمين آنرا آماده نمائيد و گياهان هرز پايا را تا 30 سانتي‌متر مربع از اطراف محل كاشت درخچه پاك نمائيد و سپس يك مقدار 3 اُنس به ازاي هر متر مربع كوه رابعنوان مثال كود با مارك تجاري گرومور را توسط چنگك خوب با خاك محل كاشت قاطي

نمائيد و سپس تا زير پائين ترين‌ شاخه‌هاي درخت باشد. گياهرا درچاله قرار دهيد، درست به همان اندازه كه درخچه در زمين نهالتان قرار داشت، و به آرامي در اطراف ريشه خاك بريزيد و همزمان خاك آنرا سفت نمائيد. جهت محافظت از درخچه چوبي را بعنوان قيّم در زمين فرو كرده و گياه را با نوار و نمد مخصوص اين كار ببنيديد. گياهي كه به صورت بوته مي‌باشد احتياجي به قيّم ندارد. درخت

آقطي آمريكائي درختي خود لقاح نمي‌باشدو به همين علپت نمي‌تواند از گره‌هاي درخت خود مويه بوجود بياورد و باري دگر لقاحي بايد دو درخت ديگر حداقل به فاصلة3 متر از درخت اصلي كاشته شود.
(بقية ترجمه صفحة 158)
هرس : بعد از كاشت ، شاخه هاي ضعيف و ناقص روئيده شده را قطع كنيد . شاخه هاي اصلي را 2 تا 3 سانتي متر مانده به يك جوانه قابل مشاهده هرس نمائيد ، اينكار باعث مي شود تا اطمينان حاصل كنيم كه در اولين فصل رويش ، گياه انرژي لازم جهت ساختن يك پايه و چهارچوب قوي را در خود بشكل ذخيره شده ، موجود دارد.


هر كدام از پاجوشها را كه موردنياز نمي باشد از سطح زمين قطع كنيد . نهال تازه كاشته شده در سال اول شكوفه هاي كوچكي مي دهد در سالهاي بعد در فصل زمستان شاخه هاي مرده و پرتراكم را جهت خوب ماندن شكل ظاهري درخت هرس نمائيد و حدود يك چهارم از شاخه ها را از قسمت پايه ، جهت تحريك گياه براي رويش قسمتهاي تازه و جوان قطع نمائيد و پاجوشهاي ناخواسته را از انتها قطع نمائيد و محل قطع شدن را جهت محافظت با يك رنگ زخم بندي درخت خوب بپوشانيد .


تغذيه : در روزهاي خشك بهار و تابستان درخت را خوب آب دهيد و اطراف درخت تا محدوده اي كه به نظر مي رسد ريشه هايش به اطراف پراكنده شده را با كود حيواني پوسيده و يا كودگياهي بپوشانيد و اگر رشد درختچه ضعيف و يا آهسته مي باشد با يك كود شيميايي كه داراي عموم مواد معدني باشد بعنوان مثال كود شيميائي با مارك گرومر را به مقدار 2 انس به ازاي هر 30 سانتي متر مربع را در ماه فروردين به خاك اضافه نمائيد .


تكثير : شاخه هاي محكم يك ساقه يكساله را به اندازة 20 تا 25 سانتي متر از آن جدا كرده و در يك زمين سرباز بصورتي كه 6 قسمت از طول شاخه جدا شده در داخل زمين قرا بگيرد را بكاريد و يا مي توانيد در تيرماه 4 تا 6 عدد از قطعات جدا شده از يك ساقه محكم را در خاكي كه در

معرض مستقيم نور آفتاب نباشد را در آن خاك بكاريد بطوريكه نصف طول شاخه درخاك قرار بگيرد . در مهرماه سال آينده ساقه هاي ريشه زده را خارج نموده و در محل دائمي خود بدقت بكاريد .
چيدن محصول : ميوه ها در اواسط مرداد تا اوائل شهريور مي رسند و ميوه هائي را كه به رنگ تيره در آمده اند و به نظر مي رسد كه سالم باشند را در اين موقع از سال مي‌توانيد بچينيد . اين ميوه ها به مدت 2 هفته قابل نگهداري در يخچال مي باشند .


آفتاب و بيماريها : اين گيا بطور عموم عاري از هر گونه آفت و يا بيماري مي باشد . شته ها گاهي مي توانند مشكلاتي را براي اين گياه بوجود بياورند كه مي توانيد با پاشيدن سم دايمتوايت و يا هيتونوفوس در بهار اين مشكل را رفع نمائيد . از ديگر آفات ، پرندگان هستند كه ممكن است ميوه هاي رسيده را بخورند .


گوناگوني : در بريتانيا براي گونه هاي مختلف اين ميوه نامهاي مخصوصي وجود ندارد اما در اروپا كه اين ميوه را بصورت تجاري پرورش مي دهند براي تمشك آقطي نامهاي گوناگوني وجود دارد مانند «كورسه» و «سمبو» كه هر دوي آنها از نوع مرغوبي مي باشند .
(ترجمه متن صفحه 159) عكس شماره يك : چهار هفته قبل از كاشت به اندازة يك مترمربع اطراف محل كاشت را از علف هاي هرز پاك نمائيد و با يك چنگك خاك را با كودي كه داراي عمومي مواد معدني مي باشد به مقدار 3 انس در هر متر مربع خوب زير و رو كنيد .


عكس شمارة 2- گياه آقطي را بين ماههاي مهر تا فروردين بكاريد، درست به همان عمقي كه درخچه در نهالستان بوده و به همان پنهائي كه ريشه ‌هايش در آنجا آزاد بوده است، سپس خاك اطراف نهال را سفت نمائيد و آنرا خوب آبياري كنيد.
عكس شمارة 3- بعد از كاشت تمام شاخه‌هاي ضعيف را قطع نمائيد و سر شاخه‌هاي جوان را تا چند ساني متر مانده به جوانه انتهائي هرس كنيد و سپس خاك اطراف ساقه را خوب با كود بپوشانيد.


عكس شماره4- د ماه فروردين اگر رشد گياه آهسته ميباشد با يك كود تركيبي مانند مارك تجاري گرومور به اندازة 2 انس در هر متر مربع آنرا تقويت نمائيد.
عكس شماره 5- در زمستان شاخه هاي خشك و ناقص را قطع كنيد و حدود يك چهارم از شاخه‌هاي قديمي را از انتها و از سطح زمين قطع نمائيد و سطح شاخه‌هاي قطع شده را با رنگ زخم بندي گياهان بپوشانيد.
( ترجمه متن صفحة 160) ميوة بِه و از گيل: اصل اين ميوه بِه بومي مناطق مركزي و جنوب غربي آسيا مي باشد اين ميوه از زمانهاي بسيار دور در اروپا كاشته ميشده است و هم اكنون بصورت يك ميوه خو گرفته و بومي مناطق جنوب اروپا محسوب مي شود، اين ميوه از خانوادة گلابي مي باشد بصورت كه اغلب بصورت پايه در هنگام پيوندزدن در مطر گرفته ميشود كه باعث تأثير بر روي قدرت

ميوه دهي و همچنين اشتباه گرفته ميشود، گون‌هاي ژاپني داراي شكوفه‌هاي صورتي كم زنگ تا قرمز پر رنگ ميباشد كه بر روي ساقه آن خار ديده ميشود وميوة آن نيز خوراكي است. ميوه به واقعي يك درخت كوتاه بدون خار باب ريزش برگها در هنگام زمستان ميباشد، كه داراي رشد غير

يكنواخت و غير خطي در سالهاي متناوب ميباشد. وقتي كه اين درخت خوب رشد كرده باشدحدود 5/3 متر ارتفاع دارد هر چند كه در خاكهاي غني و قوي تا ارتفاع 5 متر نيز رشد مي كند. اين گياه را ميتوان همچنين از طريق پاچيدن بذر آن در نزديكي يك ديوار گرم نيز تكثير كرد، درست به همان روش كه قبلاً‌دربارة‌گياه گلابي نيز توضيح داده شد، اين روش مخصوصاً در مورد نواحي شمالي بسيار

مناسب ميباشد. شكل طبيعي اين درخت جذاّب بوده و ميتواند بعنوان يك درخت تزئيني نيز در باغ كاشته شود. اين درخت داراي طول عمر طولاني است و پس از اينكه نسبتاً قوي شد احتياج به رسيدگي زيادي ندارد. اين درخت بعد از چهار تا پنج سال محصول مي دهد و داراي شكوفه‌هاي بزرگ و جدا از هم ،‌حدود 5/3 تا 5 سانتي متر ميباشد. رنگ شكوفه‌ها سفيد مايل به صورتي بسيار كم رنگ بوده و از نظر ظاهري همانند گل رز وحشي جذاّب است. رنگ پوست اين درخت خاكستدري نه چندان تيره مي باشد و داراي برگهاي بيضي به رنگ سبز تيره است كه زير برگ

ها را لايه سفيد رنگ نرمي پوشانده است. ميوة بِه از نظر شكل ظاهري همانند سيب و يا گلابي ميباشد كه روي آنرا پرز نرمي به رنگ خاكستري مايل به سفيد پوشانده است. وقتي كه ميوة به ميرسد رنگ آن به رنگ زرد طلائي شفاف كم رنگ ويا پر رنگ تغيير مي يابد و همچنين مزة اين ميوه ترش و گس مي باشد. اين ميوه معمولاً داراي ظاهري ناهموار وسفت است و خوردن اين ميوه به صورت خام قدري مشكل ميباشد، مخصوصاً اگر در نواحي شمال پرورش يافته باشد. زماني كه اين ميوة در نقاط گرمتر و آفتابي تر (مانند تركيه) پرورش يافته باشد ميوة آن خيلي شيرينتر و بصورت

خام قابل خوردنتر ميشود. ميوة به معمولاً جهت بهرة اقتصادي در نواحي سردسير كاشته نمي شود ولي بخاطر اينكه كاشت و نگهداري اين درخت براي افراد تازه كارنسبتاً‌آسان مي باشد ميتواند جايگزين جالبي براي درختهاي ميوه‌اي كه بصورت معمول كاشته مي شود باشد.
(ادامة ترجمه متن صفحة 160) از ميوة به مي توان ژله زرد خوشمزه اي درست نمود و يا از آن در تهية مارمالاد و يا مربا استفاده كرد ، همچنين اين ميوه را مي توان به كيك سيب اضافه كرد تا عطر و مزة دلپذيري به آن ببخشد .


تكثير : اين درخت همان طور كه گفته شد در مناطق 4 تا 7 قدرت انطباق بيشتري دارد و براي رسيدن بهتر ميوه اش احتياج به گرما دارد . اين درخت را مي توان با كاشت دانه هايش تكثير نمود اما بخاطر اينكه اين عمل بسيار زمان بر مي باشد بهتر آنست كه نهال آنرا از نهالستان خريداري نمائيد .


خاك و موقعيت كاشت : درخت به در بيشتر خاكها رشد مي كند و در خاكهائي كه بصورت عمقي با كودهاي ملايم ، غني شده باشند و همچنين جاذب رطوبت باشند بهتر رشد و نمو مي نمايند . بهتر است اين درخت را در نزديكي يك بركه يا چشمه و در نواحي گرمتر كاشته شود . اين درخت را مي توان دور از درختان ديگر كاشت ، اما بايد در معرض نور زياد خورشيد باشد . در مناطق شمالي ، اين درخت احتياج به رسيدگي و محافظت بيشتري دارد و بهترين موقعيت براي آن گوشه آفتابگير و كنج ديوار مي باشد ، تا اين گياه بصورت يك درختچة چتري بتواند برويد .


كاشت نهال و فضاي مناسب : نمودار رشد اين گياه در سالهاي متوالي بصورتخطي نبودده و اين گياه در سه تا چهار سال اول احتياج به رسيدگي ويژه دارد ، تا پايه درخت به اندازه كافي جهت رساندن مواد غذائي به درخت قوي گردد . اين گياه در تمام طول ماههاي آبان تا فرورودين كه گياه در خواب است را مي توانيد از نهالستان جدا كرده و در محل در نظر گرفته شده بكاريد . محل كاشت نهال را قبلاً در ماههاي فصل پائيز آماده نمائيد و علفهاي هرز آنرا به شعاع يك مترمربع كاملاً پاكسازي نمائيد و مقدار 4 انس از كود تركيبي را بعنوان مثال با مارك تجاري گرومور و همچنين يك

مشت از پودر استخوان را توسط چنگك خوب با خاك مخلوط كنيد . سپس يك چوب قيم را كنار نهال به گونه اي قرار دهيد تا جوانه هاي انتهائي قابل مشاهده باشند . چاله اي كاملاً عميق بكنيد به گونه اي كه فضاي خالي مناسبي جهت آزاد قرار گرفتن ريشه گياه در آن وجود داشته باشد . نهال را حدوداً به اندازة 5 سانتي متر از چوب قيم دورتر نگهداريد و مطمئن شويد كه ساقة اصلي گياه حداقل به اندازة 10 سانتي متر در خاك فرو رفته است و سپس خاك اطراف ساقه را كاملاً فشار داده و سفت نمائيد و سپس نهال را به چوب قيم توسط نوار و نمد مخصوص اين كار ببنديد .

درختچه ها بايد حدود 3 تا 5/3 متر از يكديگر فاصله داشته باشند و اين مقدار براي آنها نصف استاندارد براي ديگر درختان يعني 6 متر مي باشد .


(ترجمه متن صفحة 161) تغذيه هرس نمودن : گياه به به اين علت كه در سال اول عمر خود بسختي رشد و نمو مي نمايد ، بهتر است نهال آنرا كه رشد و نمو كرده و شكل گرفته است را از نهالستان تهيه نمائيد . يك نهال 2 و يك درختچه 3 تا 4 ساله . يك درختچه نيمه كامل را تهيه نمائيد . شكل و ظاهر مناسب براي اين درختچه بايد بشكل يك جام بدون دستگيره باشد بگونه اي كه تنة اصلي و شاخة مركزي نرك و نازا نباشد . گياه سه يا چهار ساله را در زمستان مي توانيد هرس

نمائيد ، اين هرس بايد بگونه اي باشد كه نيمي از شاخه هاي رشد كرده در تابستان و غنچه هاي سال آينده را از سرشاخه هاي اصلي درخت جدا نمايد و حداقل 2 تا 3 غنچة زير پوشت برروي ساقه باقي بماند و همچنين سرشاخه هاي متمايل به مركز درخت را كاملاً خلوت نمائيد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 25 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله سازه های معماری جهان همراه با متن اصلی

word قابل ویرایش
13 صفحه
18700 تومان
سازه های معماری جهان همراه با متن اصلی(( معبد ))مكان : Re dwood shores ، كاليفرنيا – آمريكا تاريخ ساخت : 1998-1989 Client : شركت oracleبا همكاري : William Wilson ass ( ارتباط دهندگان ) طرح بين المللي Seccombo طرح : محوطه اي براي تسهيلات شركت برجسته نرم افزاري : ساختمان اداري ، كنفراس و مركز مطبوعات ، باشگاه و ...

تحقیق در مورد ترس کودکان همراه با متن انگلیسی

word قابل ویرایش
28 صفحه
18700 تومان
ترس کودکان همراه با متن انگلیسیتامسون ای دوزِه ، توماس اچر اولن دیک ولارنس گوران اُست دانشگاه ایالتی لیوزیانا ـ دانشگاه استکلمدریافت مقاله در 16 ژوئن 2008پذیرش مقاله : دسامبر 2008قابل دسترسی در اینترنت می 2009* خلاصه و چکیده مطالبشیوه رفتار درمانی یک جلسه ای، یک گونه از درمان رفتار شناختی می باشد که با تلفیفی ...

دانلود مقاله جوشکاری همراه با متن انگلیسی ان

word قابل ویرایش
5 صفحه
18700 تومان
جوشکاری همراه با متن انگلیسی انبه نام خداجوشکاری :جوشکاری فرایند تولیدی یا تفدیس سازی می باشد که مواد، معمولا فلزات یا ترموپلاستیک ؛ بوسیله ادغام بوهم متصل می شوند.اغلب بوسیله ذوب کردن قطعات کار واضافه کردن مواد چگال افزا به شکل حوض مواد مذاب (حوض جوش ) انجام می شوند که سرما برای قوی کردن لوله می باشد وبا فشا ...

دانلود مقاله ترجمه حسابداری هزینه همراه با متن انگلیسی ( قیمت تمام شده )

word قابل ویرایش
18 صفحه
18700 تومان
در حسابداري مديريت ، حسابداري هزينه بخشي ازحسابداري مديريت مي باشد كه ميزان بودجه ، و هزينه واقعي فعاليتهاي اقتصادي ، هزينه مراحل انجام كار ، هزينه واحدهاي اداري يا هزينه محصول و آنا ليز واريانس ها ، ميزان سوددهي يا استفاده اجتماعي ازسرمايه ها را تعيين مي كند مديران ازحسابداري هزينه استفاده مي كنند تا تص ...

دانلود مقاله ترجمه حسابرسی همراه با متن انگلیسی

word قابل ویرایش
19 صفحه
18700 تومان
ترجمه حسابرسی همراه با متن انگلیسیكاهش دادن شكاف انتظاراتيشيوه رسيدگي به اختلافاتژانويه 2008 – با وضع قوانين تازه و آيين نامه هاي جديد بررسي اختلافات هر روز سخت تر مي شود و در صورتي كه نياز نباشد كه قانون تازه اي وضع گردد ماموران رسيدگي تلاش بيشتري مي كنند تا در بررسي خود جرائم را تشخيص دهند . اين قوانين و آي ...

دانلود مقاله استراتژی شرکت SWOT همراه با متن انگلیسی

word قابل ویرایش
14 صفحه
18700 تومان
استراتژی شرکت SWOT همراه با متن انگلیسیSWOT analysisFrom Wikipedia, the free encyclopediaJump to: navigation, search SWOT analysis is a strategic planning method used to evaluate the Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats involved in a project or in a business venture. It involves specifying the ob ...

دانلود مقاله ترجمه شده حسابرسی بر مبنای خطر به همراه متن انگلیسی

word قابل ویرایش
17 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
دانلود مقاله ترجمه شده حسابرسي بر مبناي خطر به همراه متن انگلیسیيك روش جديد كه توسط توماس باير گردآوري شده است . حريفان در بازي شطرنج هر كسي زمين بازي (كه در اين مورد ، كار تجاري ) از نقطه نظر خاص خودش مي بيند .در حسابرسي بر مبناي خطر ، حسابرسان در همان طرف ميز كه مشتري مي ايستد ، آن ها نيز مي ايستند . اكنون ...

مقاله ترجمه شده کارایی بخشی همراه با متن انگلیسی

Word قابل ویرایش
10 صفحه
18700 تومان
مقاله ترجمه شده کارایی بخشی همراه با متن انگلیسی4.1 مقدمهچون فعالیت های انسان از دوره های خاصی پیروی میکند، بیشتر سیستم های ارائه دهنده خدمات به افراد زیاد هم، دوره های مختلفی را تجربه می کنند. این موضوع شامل سیستم های حمل و نقل، سیستم های ارتباطی، و همچنین سیستم های نیروی برق (توان برقی) می باشد. در حالت سیس ...