بخشی از مقاله

توان و راندمان باربری از چاه

 

نسبت بارمرده به بار مفید در باربری با قفس 3/1 تا 7/1 و در باربری با اسکیپ 1/1 تا 4/1 به یک است که ارقام کوچکتر نسبت بهتری در باربری است . مثلا برای باربری 10 تن سنگ معدن در نوع باربری با اسکیپ 22 تن ودر نوع باربری با قفس 24 تن باربری انجام می گیرد . به این وزن که وزن کل (بارمفید و بارمرده ) نام دارد بایستی وزن کابل و اتصالها اضافه شود . کابلهای باربری از چاه در

چاههای کم عمق (تا 200 متر)با مقاومت کششی 160 کیلوگرم برمیلیمتر مربع انتخاب می شود و برای هر 200 متر طول اضافی ، 5 کیلوگرم بر میلیمتر مربع به قدرت کشش کابل اضافه می شود . ضریب اطمینان کابلها 7 محاسبه می شود. در منحنیهای شکل 21  اختلاف وزن کل قفس و اسکیپ نشان داده شده است .

محاسبه توان باربری چاه با توجه به تعداد رفت و آمد قفس باربری در ساعت و میزان بارمفید هر کشش صورت می گیرد . تعداد رفت و آمد قفس (یا اسکیپ) به عمق چاه و متوسط سرعت باربری و همچنین زمان لازم برای بارگیری و باراندازی بستگی دارد . عمق چاههای باربری در معادن ایران تا 450 متر است و سرعتهای 1، 2 و 3 و احتمالا 4 متر برثانیه برای باربری انتخاب می شود زیرا این سرعتها تجربه شده است .

میزان بار مفید هر کشش به ظرفیت واگن (یا اسکیپ) مورد باربری و تعداد طبقات قفس و دو طرفه بودن باربری بستگی دارد . هرگاه در ساعت ، 25 کشش باربری صورت گیرد و در هر حرکت 2 تن (دو طبقه یک تنی ) بار مفید جابجا شود توان باربری ساعتی 50 تن خواهد شد . در این حالت تعداد 25 کشش در ساعت و نیز حدود 15 ثانیه برای بارگیری قفس منظور شده است . منحنیهای دیاگرام توان باربری چاه را برای ساعتهای مختلف در شرایط ذکر شده نشان می دهد. شکل 22 رابطه بین عمق چاه ، سرعت باربری و تعداد کشش را نشان می دهد.

تاثیر توقفها

مدت توقف برای بارگیری به قفس در مقابل بارگیری به اسکیپ متفاوت است . بدین معنی که در بارگیری و همچنین باراندازی با قفس این مدت نسبتا زیاد است و حدود 4 ثانیه برای هر تن بار مفید می باشد ، در صورتی که در باربری با اسکیپ زمان لازم 6/0 تا 2/3 ثانیه وقت برای هر تن بار لازم است ، زمان تخلیه نیز به همین منوال است . برای بارگیری یک اسکیپ با ظرفیت 10 تن حدود 20

ثانیه وقت لازم است ، در باربری با قفس راندن واگن روی قفس حدود 12 ثانیه و جابجا کردن طبقات قفس حدود 10 ثانیه وقت لازم دارد . اگر تعداد طبقات زیادتر از 2 باشد به همان اندازه مدت لازم برای جابجا کردن قفس بیشتر می شود . با اضافه شدن مدت توقف از راندمان کل باربری کاسته می شود.

اهمیت سرعت

هرگاه L طول مسیر باربری در چاه و max V حداکثر سرعت باربری b متوسط شتاب یا شتاب منفی (ترمز) در یک باربری باشد اگر مدت زمان متوسط شتاب یا ترمز 1T باشد پس در موقع باربری به مدت 1T2-T با حداکثر سرعت باربری انجام می گیرد . مدت زمان کل باربری است .منحنی نمایش سرعت در زمان این گونه باربریها در شکل 23 مشخص شده است. در قسمت الف از منحنی بلافاصله پس از شتاب و رسیدن سرعت به حداکثر عمل ترمز گ

یری انجام می شود در حالت ب به مدت 2T=1T2 –T باربری با سرعت max V انجام می گیرد .

انتگرال منحنی و یا سطح زیر آن کارآیی باربری را نشان می دهد . در حالت الف

L=T

و از طرف دیگر

b= 1Vmax= bt

و اگر مقدار  را در فرمول فوق منظور داریم

2= T

و یا

= L

 

در حالت ب

(1t- T) max = L)

 

در عمل

M 1200 تا 500 = L

 

 

2

 Sec /m 8/0 = b

 

Sec /m 16= vMax

 

برای اعماق 2000 متر تا سرعتهای حدود 12 متر برثانیه متداول است. منحنی شکل24نمودار سرعت زمان قفس یک چاه را با عمق 600 متر نشان می دهد . سطح زیر منحنیهای مختلف در شکل فوق به یک اندازه است زیرا مدت باربری در سرعتهای کم بیشتر و در سرعتهای زیاد کمتر است ، زاویه خط سرعت با محور افقی اندازه شتاب و یا شتاب منفی را نشان می دهد . چون مقدار شتاب و شتاب منفی به یک اندازه فرض شده است نمودار فوق به صورت ذوزنقه منظم درآمده است .

وجود دوساق ذوزنقه ثابت می کند که برای تسریع در باربری ازدیاد سرعت را نمی توان به طور دلخواه انجام داد ، زیرا مدت زمانی لازم است تا سرعت حداکثر به دست آید t = ) 3 t + 1t ) - Tمدت زمانی است که در آن سرعت یکنواخت و حداکثر باربری انجام می گیرد . هرچه سرعت نهایی باربری بیشتر باشد برای یک عمق معین باربری مدت زمان سرعت حداکثر کمتر خواهد بود و در مقابل آن مدت شتاب ها3t و1 t افزایش می یابند به دلیل وجود این مدت زمان شتاب ها مدت باربری حداکثر کوتاه می شود . در نمودار شکل 3 - 161 ،10 vبرای سرعت 10 متر برثانیه و20

v برای سرعت 20متر بر ثانیه رسم شده است. توسط این منحنیها مشخص می شود که دو برابر کردن سرعت باربری باعث نصف شدن مدت زمان آن نمی شود بلکه تنها یک ثلث از زمان باربری

می کاهد . هر گاه بخواهیم سرعت بابری را از این مقادیر نیز بیشتر کنیم به حدی می رسد که درآن بایستی بلافاصله پس از شتاب ترمز کرد وزمانی برای نگاهداشتن سرعت حداکثر نمی ماند . در نمودار فوق حداکثر سرعت مشخص شده است که برای 600 متر عمق با شتاب معمول حدود 5/24 متر بر مجذور ثانیه است . هر گاه ماشینی را با این سرعت برانیم می توان از نمودار دید که

فقط یک ثانیه وقت صرفه جویی می شود و این صرفه جویی ارزش ندارد . سرعتهای بیش از 20 متر بر ثانیه در معادن مجهز و مدرن حداکثر سرعت عملی است زیرا تجاوز از  این سرعت با عث خرابی مهارها و قفس و تجهیزات چاه می شود . از نمودار فوق می توان زمان لازم را برای یک نوبت بارگیری محاسبه کرد.

3t + 2t +1t = T

 

1t= زمان لازم برای رسیدن به سرعت نهایی

2t = مدت زمان باربری با سرعت یکنواخت

3t = زمان لازم برای ترمز کردن

منحنی شکل 25 توان باربری انواع مختلف وسایل را نشان می دهد .در این شکل منحنی بالایی اسکیپ ، وسطی قفس با دو طبقه و بالاخره منحنی پایینی قفس با یک طبقه باربری است . این راندمانها برای هر ساعت و از اعماق 200 متر به بالا محاسبه شده است. از این منحنی می توان

دریافت که راندمان باربری اسکیپ در عمق 400 متر حدود 50% بیش از باربری با قفس یک طبقه است . البته دراعماق بیشتر یکی از مزایای اسکیپ مدت توقف کوتاهتر در مقابل باربری با قفس می باشد بارگیری و باربری کمتر ، جلوه گر می شود .زمان باربری در هر نوبت کار حدود 70 تا60 درصد از 8 ساعت نوبت کار آمارگیری شده است زیرا قطع عملیات باربری توسط حمل و نقل کارگران و وسایل و مصالح و اشکالات و توقفهای حساب نشده همگی از ساعات باربری  می کاهد و.راندمان را از مقادیر حساب شده در ساعات تقلیل می دهد .

طریقه هیدرولیکی در باربری از عمق :

 

در ایالات متحده و انگلستان آزمایشاتی برای استفاده از آب برای باربری در چاه انجام گرفته است که نتیجه مشخصی نداده است . این آزمایشات از این قرار است که به کمک آب و لوله و تلمبه مواد معدنی از داخل چاه به بالا حمل می شوند . آزمایشاتی نیز انجام گرفته است که از هوای فشرده کمک گرفته و توسط آن به مواد معدنی نرم و پودر شکل حمل می شوند . در صورتی که بتوان به کمک آب یا هوا ، یا سیالات ارزان دیگر ، به طور اقتصادی باربری انجام داد ، مزایای فراوانی همراه این نوع باربری خواهد بود. خلاصه این مزایا عبارت است از باربری مداوم ، هزینه کم تجهیزات ، صرفه جویی در فضای لازم ، حذف بارگیری و باراندازی ، امکان حمل مستقیم مواد از کارگاه استخراج به کارخانه تهیه مواد و بالاخره صرفه جویی در تعداد پرسنل از معایب آن مصرف زیاد آب و تولید لجن و

تر کردن مواد معدنی است . عیب دیگر طریقه هیدرولیکی امکان باربری فقط از یک طرف است ( یعنی از پایین به بالا) بنابراین حمل و نقل هیدرولیکی به نظر می رسد که تنها برای مواد مقرون به صرفه باشد که بایستی خورد و نرم شده و به کمک آب روی آن عملیات آرایش انجام گیرد ، ( به کتاب روش های استخراج معدن مراجعه شود)

پذیرگاه :

وظیفه پذیرگاهها این است که واسط بین باربری گالری و چاه از یک طرف و بین چاه و باربری افقی روی زمین از طرف دیگر باشد . چون در روی زمین اغلب فضا به اندازه کافی در اختیار است و پذیرگاه روی زمین تحت شرایط ساده تری ساخته می شود ، منظور ما از این پس پذیرگاه زیرزمینی یعنی محل تقاطع و چاه در زیر زمین است . چاه شماره 12 در معدن زلفرآین در ناحیه رور روزانه 10500  تن زغال و 2900 تن سنگ و بالاخره 700 تن مصالح از خود عبور می دهد ، که همگی از یک پذیرگاه می گذرد . چون باربری چاه بطور تناوب انجام می گیرد پس بایستی تصمیمی اتخاذ شود که باردهی و بار رساندن به چاه همیشه میسر باشد تا وقفه ای در انجام عملیات باربری حاصل نشود به عبارت دیگر بایستی نوسانات و تغییرات باربری از گالریها سبب بیکار ماندن چاه  نشود و پذیرگاه عملاٌ به حالت بونکر در آید و مقداری از محصول روزانه در آن ذخیره شود . پس پذیرگاه یک

انبار ذخیره واگنهای معدنی نیز هست و دارای ابعاد خاصی است پذیرگاهها بیشتر به صورت گالری عریض با مقطع بزرگ سخته می شود. مشخصات بعدی پذیرگاه پس از تعیین جهت گالری های اصلی و شبکه معدن و همچنین نوع تقسیم بندی مقطع چاه طراحی می شود . جهت پذیرگاه نسبت به طبقات سنگهای گالریها معمولاٌ طوری انتخاب می شود که پذیرگاه عمود بر طبقات باشد تا بدین وسیله نگاهداری فضای آن ساده تر باشد . در صورتی که طبقه ای از سنگهای مقاوم

بموازات چینه بندی طبقات زمین وجود داشت ، پذیرگاه در این طبقات نیز می تواند حفر شود. طول و عرض پذیرگاه به اندازه ای انتخاب می شود که تعداد خط آهن کافی و امکان ذخیره واگنهای معدنی برای مدت معینی در آن وجود داشته باشد . در اغلب پذیرگاه یک خط ریل اضافی برای سنگها و مصالح وماشین آلات منظور می شود . طول پذیرگاه در معادن ذغال از حریم چاه خارج نمی شود و مقطع آن به اندازه ای است که سرعت هوا در آن از 10متر بر ثانیه تجاوز نکند . در نزدیکی و یا در مکانهای مشرف به پذیرگاه فضاهای بزرگ دیگری نیز در فاصله کمی از چاه ساخته می شود این بناها عبارتند از :

_ تلمبه خانه

_ تعمیرگاه ماشین آلات

_ گاراژ لکوموتیو

انبارها

تلمبه خانه بایستی چندان فاصله ای از محور چاه نداشته باشد تا بدین وسیله فاصله لوله های آب تا چاه نزدیک باشد . بهترین محل برای انبارها و تعمیرگاه ماشین آلات نزدیک چاه ویژه حمل مصالح است یعنی از محلی که بیشتر مصالح و ماشین آلات وارد معدن می شود. در معادنی که دو چاه

نزدیک به هم وجود دارد این محل در نزدیکی چاهی انتخاب می شود که از آن باربری اصلی انجام نمی گیرد. تعمیرگاه و انبار بایستی دارای انشعابات راه آهن باشد تا بدین وسیله حمل وسایل سنگین به داخل آنها ساده تر انجام شود گاراژ لکوموتیو در نزدیکی خط ریل واگن های خالی منظور می گردد تا بدین وسیله ورود و خروج لکوموتیوها مزاحم باربری نشود .

   پذیرگاه در باربری با قفس

   گفته شد که پذیرگاه  محل ایستادن و یا گاراژ واگن های پر از ماده معدنی است که به انتظار باربری عمودی می باشند سعی می شود در طراحی پذیرگاه خط یا خطوط آهن واگن های

بلافاصله در مقابل چاه قرار گرفته و بطور مستقیم در اختیار باربری عمودی قرار گیرد چون ممکن است واگن های پر از دو یا چند طرفه چاه وارد پذیرگاه شوند پس اغلب لازم می گردد که اطراف چاه راهروهای خاص باربری پذیرگاه حفرشود تا بدین وسیله کلیه واگن ها پر در مسیر یک خط یعنی در مقابل تجهیزات واگن روی قفس ران قرار گیرد . واگن های خالی که از قفس به خارج رانده می

شوند در طرف خط خالی که بهتر است آن هم مستقیما و بلافاصله در محور پذیرگاه قرار گیرد ، جمع می شوند. شکل 3-163 برای آوردن واگن های پر توسط لکوموتیو و بردن واگن های خالی بهترین طریقه یک طرفه کردن خطهاست . که البته در معادن کوچک و کلیه معادنی که فاقد

راهروهای خاص پذیرگاه هستند امکانپذیر نیست. یکطرفه کردن پذیرگاه گذشته از تسریع در کارهای باربری از خطرات تصادفات نیز می کاهد . حتی الامکان بایستی از تقاطع راهها (مسیر لکوموتیو و قطار) جلوگیری کرد در مکانی که نمی توان از تقاطع راهها جلوگیری کرد توسط علامت گذاری و منظور داشتن حق تقدم تا اندازه زیادی از ایجاد وقفه در باربری پذیرگاه است .

در پذیرگاه های بزرگ و مجهز کلیه سوزنها توسط یک مرکز فرمان به کار انداخته می شود این مرکز مشرف به کلیه خطهای پذیرگاه است و چند متر بالاتر از سطح پذیرگاه است .

در معادن بزرگ لکوموتیوهای مخصوص باربری در گالری ، قطار پر را به پذیرگاه وارد و بلافاصله و

اگن های خالی را همراه می برد جلو عقب کردن واگن ها در پذیرگاه به کمک جرثقیل ویژه یا لکوموتیو پذیرگاه انجام می گیرد .

درپذیرگاه هایی که تعداد خطوط آهن کم است قطارواگن ها چندمتر قبل از پذیرگاه از لکوموتیو بازشده سپس لکوموتیو به انتهای قطار رفته و به قطارواگن ها فشار می آورد پس از اینکه واگن ها در پذیرگاه قرار گرفت لکوموتیو به سادگی با عوض کردن خط ، قطار واگن های خالی را همراه خود می برد.

 دروازه های چاه

پس از اینکه قفس به طرف بالا یا پایین به حرکت درآمد جای آن آزاد شده ، گالری با چاه رابطه مستقیم پیدا می کند و به عبارت دیگر دهانه چاه باز می ماند برای جلوگیری از بازماندن دهانه چاه که اهمیت ایمنی فراوانی دارد ، دروازه هایی تعبیه می شود که بلافاصله پس از حرکت قفسه بسته می شود به کمک این دروازه ها از افتادن واگن و کارگران به داخل چاه جلوگیری می شو

د در کلیه ممالک دنیا مقرراتی در این خصوص وجود و نصب این دروازه ها اجباری است کارگرمخصوص باربری چاه ، با بکارانداختن بازویی این دروازه ها را به کمک هوای فشرده کار می کنند باز و بسته می کند طرف دیگر چاه نیز دارای دروازه است و این دو ، بایکدیگر بازو بسته می شوند . شکل 27 یک دروازه نوع ساده چاه را نشان می دهد.

فرمان به تجهیزات

کارگر مخصوص باربری از چاه وظیفه فرمان به کلیه تجهیزات ذکر شده را دارد او پس از اینکه یک یا دو واگن را از قطار واگن ها به جلو می کشد دروازه های چاه را باز می کند و پس از آزاد کردن ترمز ، واگن ها را به کمک " واگن روی قفس ران " به داخل قفس می برد . پس از انجام این کار دروازه های قفس مجددا بسته شده علایم خاتمه کار را که برای راننده موتور چاه لازم است به کار می اندازد برای کلیه کارها بازو واهرم در محل های مناسب و نزدیک به هم ساخته شده است زیرا کارگر بایستی به آسانی به کلیه آنها فرمان دهد در موقع حمل و نقل کارگران قفس از واگن خالی می شوند و در مقابل ، تور سیمی در برابر طرف های آزاد قفس قرار می گیرد در چاههایی که بیش از یک قفس باربری وجود دارد کلیه وسایل و تجهیزات ذکر شده برای هر قفس اضافی منظور

می شود این وسایل و تجهیزات طوری ساخته شده است که فقط موقع قرار گرفتن قفس در مقابل پذیرگاه کار می کند و در مواقع غیر لازم کلیه تجهیزات توسط ضامن های مخصوص قفل می شود چون نصب تجهیزات مستلزم فضای بیشتری است و از طرف دیگر تجهیزات دارای وزن نسبتا زیادی هستند ، پذیرگاه ها در این محل توسط مصالح مقاومتر ساخته می شود بایستی ضمنا در پذیرگاه ها امکان عملیات تعمیراتی بطور ساده میسرباشد، این امر در طراحی منظور می شود.

 

تجهیزات پذیرگاه در باربری با اسکیپ

هنگام باربری با اسکیپ واگن ها وارد قفس نمی گردد و کلیه وسایل و تجهیزات مربوط به انتقال واگن به اسکیپ وجود ندارد فضای لازم نیز به همان اندازه کوچکتر است البته فضای کافی برای واگن برگردان و بونکر اسکیپ وجود دارد که مجموعا از فضای لازم در باربری با قفس کوچکتر می شود عرض پذیرگاه ها به علت صرفه جویی در خطهای راه آهن برای واگن های پر و خالی کوچکتر از پذیرگاه واگن و قفس است . باربری در پذیرگاه تا نزدیک واگن برگردان با نوع قبلی تفاوت ندارد در راندمان های زیاد بیش از یک واگن برگردان منظور می شود که هرکدام در مقابل یک خط قرار می گیرد پس از اینکه ظرف اسکیپ در مقابل محل خروج ماده معدنی از بونکر قرار گرفته مقدار معینی که مطابق باربری در روی زمین کف اسکیپ بطور خودکار بازشدو و مواد برروی نوار یا بونکر می ریزد در اسکیپ های مدرن و جدید کلیه عملیات باربری خودکار بوده روی یک صفحه "  تابلو  " با چراغ های مختلف روشن گشته و کارگر ناظر عملیات باربری است اتوماتیک کردن عملیات باربری از مسائل مهم و اقتصادی معادن بزرگ است که در معادن بزرگ و مدرن معمول است.

 

اسکیپ های کوچک (باظرفیت کم تا 2 تن ) در زیر زمین توسط جرثقیل کشیده می شود . باراندازی این اسکیپی ها به کمک بازشدن یا بازکردن کف یا پشت ظرف است . اسکیپ از نوع باربری عمودی ، از بالا بار را می گیرد و از کف باراندازی می کند نوع اسکیپ ساخته می شود که توسط آن نفربری نیز در طبقات بالای آن انجام می گیرد . در باربری عمودی از کوره چاه (ازیک طبقه به طبقه دیگر) به علت بارکمتر می توان تجهیزات را ساده تر انتخاب کرد در این حالت نوار را می تواند بار را مستقیماعمودی با اسکیپ عملا عملیات به طور خودکار صورت می گیرد.

واگن های راه آهن توسط آپراکیت(واگن برگردان) در شکل 29 شماره 1 ، تخلیه می شوند مواد از آنجا به داخل یک بونکر مخصوص که ظرفیت آن می تواند تا دو ساعت کار باربری باشد ریخته می شود از کف بونکر فیدر یا فیدرها بار را به طور آرام و کنترل شده توسط یک نوار به داخل کیل که

عهده دار تعیین وزن یا حجم مواد است می ریزد ، پس از انتهای کیل ماده معدنی به داخل طرف اسکپپ ریخته می شود پس از کشیدن هر اسکیپ به بالا (در آفریقای جنوبی چندهزار متر) در آنجا از طریق کف اسکیپ مواد به داخل بونکر روی زمین ریخته می شود، از اینجا به بعد مواد به طرف کارخانه کانه آرایی یا سنگر هدایت می شود دریک معادن زغال سنگ هلند به جای بونکر از ناو مارپیچی استفاده شده است.

سایر وسایل باربری از چاه

این وسایل عبارت اند از:

الف- ماشینهای چاه

ب- کابلها

ج- اتصالیها

د- مهارها

ه- دکلها و برجها

و- وسایل خبردهی

خلاصه مطالب الف تا و به شرح زیر است:

ماشینهای چاه

منظور از ماشینهای چاه کلیه وسایل و تجهیزات مربوط به موتورهایی است که باربری از چاه را انجام می دهد . موتورهای چاه تا ابتدای قرن بیستم توسط ماشین بخار کار می کردند و هم اکنون نیز در اروپا به خصوص انگلستان موتورهای بخار برای باربری از چاه جسته و گریخته مورد استفاده قرار می گیرد. اینگونه موتورها از نوع ماشین بخار دو سیلندری هستند که توسط تسمه به چرخ چاه وصل می شوند.

اولین ماشین الکتریکی که از آن برای باربری از چاه استفاده شد توسط یک موتور جریان یکسو کار می کرد . این ماشین چندسالی تنها وسیله الکتریکی باربری از چاه بود.

سپس موتورهای نوع لئونارد اختراع و ساخته شد که تا امروز به جا مانده است . در این سیستم جریان یکنواخت که برای موتور چاه لازم است به کمک یک دینام که به نوبه خود توسط یک موتور جریان متناوب کار می کند تامین می شود. اندازه شدت جریان در این موتور توسط تغییر دور موتور

 

جریان متناوب که تحریک موتور جریان یکنواخت است تنظیم می شود. مزیت بزرگ سیستم لئونارد در آسانی تنظیم نیروی کشش ماشین چاه است. چون بیشتر معادن فلزی  و تقریبا کلیه معادن ذغال دارای مرکز تولید برق مخصوص معدن هستند موتور الکتریکی برای ماشین چاه مناسبتر و اقتصادیتر قلمداد شده است . در ایران در معادن خیلی کوچک گاهی از موتورهای انفجاری که اغلب

موتورهای بنزینی است برای باربری از چاه استفاده می شود . البته در بیشتر معادن ایران از انرژی الکتریسیته برای باربری از چاههای عمیق استفاده می شود . قدرت ماشینها نسبت به عمق چاه و مقدار باری که در یک کشش بالا کشیده می شود متفاوت بوده و بین چند تا هزار اسب بخار است .

 

کابلها

کابلهای مربوط به باربری از چاه را از بهترین نوع فولاد زیمنس مارتن با مقاومتهای 120 تا 180 کیلوگرم بر میلیمتر مربع انتخاب می کنند. برای اعماق زیاد و بارهای متوسط و زیاد استفاده از این کابلها ضروری است . این کابلها خود دارای وزن نسبتا زیادی اند که در چاههای عمیق وزن آنها در محاسبات منظور می شود . وزن این کابلها مثلا برای اعماق 700 متر به 40 تن می رسد که خود

این وزن در محاسبه مقاومت کابل در نظر گرفته می شود. کابلها طوری ساخته می شوند که در مقابل زنگ زدن محفوظ باشند زیرا تقریبا همه چاههای استخراجی مرطوب است و یا از آن آب می ریزد. وسیله جلوگیری از زنگ زدن در کابلها نوعی روغن است که ضمنا عمل گریس کاری را نیز در سیمهای کابل انجام می دهد

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید