بخشی از مقاله


شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری نتیجه ی اتصالات کامپیوترهاواجزاآن است.مطابق تعریف به مجموعه ای ازچندکامپیوترمستقل یااجزاکامپبوتری که بایکدیگرارتباط داشته باشندومابین آنهاانتقال داده انجام شودیک شبکه ی کامپیوتری گویند.

 


1-مدل های شبکه
دریک شبکه یک کامپیوترمی تواندهم سرویس دهنده وهم سرویس گیرنده باشد.یک سرویس دهنده کامپیوتری است که فایل های اشتراکی وهمچنین سییتم عامل شبکه-که مدیریت عملیات شبکه رابرعهده دارد-رانگهداری می کند.برای آنکه سرویس گیرنده بتواندبه سرویس دهنده دسترسی پیداکندابتداسرویس گیرنده بایداطلاعات موردنیازش راازسرویس دهنده تقاضاکندسپس سرویس دهنده اطلاعات درخواست شده رابه سرویس گیرنده ارسال خواهدکرد.
سه مدل ازشبکه هایی که مورداستفاده قرارمی گیرند عبارتنداز:
1-شبکه ی نظیر به نظیر(گروه کاری)
2-شبکه مبتنی برسرویس دهنده
3-شبکه ی سرویس دهنده/سرویس گیرنده
:(Peer to peer) مدل شبکه ی نظیر به نظیر
دریک شبکه نظیربه نظیرایستگاه مخصوصی جهت نگهداری فایل ها

ی اشتراکی وسیستم عامل شبکه وجودندارد.هرایستگاه می تواند به منابع سایرایستگاه هادرشبکه دسترسی پیداکند.هرایستگاه خاص می تواند هم به عنوان سرور وهم کلاینت عمل کند.دراین مدل هرکاربرخودمسولیت مدیریت وارتقادادن نرم افزارهای ایستگاه خودرابرعهده دارد.ازآنجایی که یک ایستگاه مرکزی برای مدیریت عملیات شبکه وجودندارداین مدل برای شبکه ای باکمتراز10ایستگاه به کارمی رود.
:(server-based) مدل شبکه ی مبتنی برسرویس دهنده
دراین مدل شبکه یک کامپیوتر به عنوان سرور کلیه ی فایل هاونرم افزارهای اشتراکی نظیر واژه پردازی کامپایلرها،بانک های اطلاعاتی وسیستم عامل شبکهرادرخودنگه داری می کند.یک کاربرمی تواندبه سروردسترسی پیداکندوفایل های اشتراکی راازروی آن به ایستگاه خودمنتقل کند.هرکاربرمی تواند به منابع سرور یا منابع سایرکاربران دسترسی پیداکند.
کلیه کاربران به راحتی بایکدیگرتبادل اطلاعات کنند.
برخی ازمتداول تریت سرورها عبارتنداز:
سرویس دهنده ی پست الکترونیکی


سرویس دهنده ی چاپ
سرویس دهنده ی ارتباطی
:(client/server) مدل سرویس دهنده/سرویس گیرنده


دراین مدل یک ایستگاه درخواست انجام کارش رابهسرور می دهدوسرورپس ازاجرای وظیفه ی محوله،نتایج حاصله رابه ایستگاه درخواست کننده عودت می دهد.این مدل اشتراکی کردن اطلاعات رامدل نامنددرمدل فوق حجم اطلاعات مباده شده شبکه،درمقایسه بامدل کمتراست.
2-اجزاشبکه
یک شبکه ازچندین جزتشکیل می شود.اجزااصلی یک شبکه کامپیوتری عبارتنداز:
1-کارت شبکه:هرکامپیوتردرشبکه به یک کارت شبکه نیازدارد.این کارت به هرایستگاه اجازه ی تبادل اطلاعات رامی دهد.
2-رسانه ی انتقال:رسانه انتقال کامپیوترهارابه یکدیگرمتصل کرده وموجب برقراری ارتباط بین کامپیوترهای یک شبکه می شود.برخی ازاین نوع رسانه ها:کابل زوج سیم به هم تابیده،کابل کواکسیال،کابل فیبرنوری.
3-سیستم عامل شبکه:سیستم عامل شبکه برروی سرور اجرامی شودوسرویس های مختلفی مانند:اجازه ی ورودبه سیستم،رمزعبور،چاپ فایل ها،مدیریت شبکه وبه اشتراک گذاشتن فایل ها وداده هارادراختیارکاربران قرارمی دهد.
3-توپولوژی شبکه:
توپولوژی شبکه تشریح کننده نحوه ی اتصال کامپیوترهادریک شبکه به یکدیگراست.پارامترهای اصلی درطراحی یک شبکه،قابل اعتمادبودن ومقرون به صرفه بودن است.انواع متداول توپولوژی ها درشبکه های کامپیوتری عبارتنداز:
Star1-ستاره ای


Ring2-حلقوی
Bus3-خطی
Fully Connected Or Mesh4-توری
Tree5-درختی
Hybrid6-ترکیبی
توپولوژی ستاره ای:


دراین توپولوژی،کلیه ی کامپیوترهابه یک کنترل کننده ی مرکزی یاهاب متصل شده اند.هرگاه کامپیوتری بخواهدباکامپیوتردیگری تبادل اطلاعات نماید،کامپیوترمنبع ابتدابایداطلاعات رابه هاب ارسال نماید،سپس ازطریق هاب آن اطلاعات به کامپیوترمقصدمنتقل شود.
4-انواع شبکه
نوع شبکه توسط فاصله ی بین کامپیوترهای تشکیل دهنده ی آن شبکه مشخص می شود.مثلا شبکه ی
LAN محلی
MAN شبکه شهری
WAN شبکه گسترده
(Domain) 5-دومین
دومین یک مجموعه ی منطقی ازتمام اشیادرون شبکه است.اشیا موجوددردومین می تواند1-کامپیوترها2-یوزرها3-برنامه های کاربردی4-پرینترهاو.....باشد.که هرکدام ازاین اشیا اطلاعات مربوط به خوددارندکه این اطلاعات درمحلی به نام ذخیره می شوند.
6-کلاس بندی

NetId Ip Class Standards
1(oct)
2(oct)


3(oct) 3(oct)
2(oct)
1(oct) A
B


C 1-127
128-191
192-223

آشنایی با
محلی است که درآن تمام اطلاعات مربوط به اشیای شبکه ومنابع،درآن قرارگرفته است وامکان مدیریت وامنیت رانیزدارد.
تولیدکنندگان مختلف اسامی متفاوتی برای آن گذاشته اندکه شرکت مایکروسافت به آن میگوید.
ویژگی های :


1-ذخیره ی متمرکزداده ها
2-مقیاس پذیری
درصورتی که بخواهیم دومین افزایش پیداکندبااین ویژگی ،برای مشکلی پیش نمی آیدوبه راحتی افزایش پیدامیکند.
3-مدیریت برمبنای سیاستها :
4-تجمیع با :
یک خدمات دهنده است که یک ورودی ویک خروجی دارد.تبدیل نام کامپیوتربه وبالعکس باسرویسی به نام انجام می گیرد.
5- :
یک دومین می تواندبیش ازیک (سروری که روی آن نصب شده است یک نام دارد.)داشته باشد.
6- :
روال شناسایی یوزرها وتشخیص هویت آن ها که البته برای جلوگیری از سرقت اطلاعات ،اطلاعات به صورت رمزدرآورده می شود.


ازلحاظ ساختار به2قسمت:
-
-


سایت هامعمولایک فضای جغرافیایی که قابل لمس هستندویامجموعه ای ازتجهیزات شبکه هستند وحاوی عناصرفعال وغیرفعال هستند.
واحدسازمان:
شبیه یک پوشه است که می تواند شامل انواع مختلفی ازاشیاشبکه باشدهمان طورکه یک پوشه شامل فایل وپوشه است.
اشیا :
مانند:برنامه ها،کامپیوتر،یوزرهاو.....ومجموعه ای ازیک نوع شی یک گروه راتشکیل می دهند.
درخت :
اگردومین حداقل یک ساب(فرزند)داشته باشد درخت گفته می شود.
جنگل :
درصورتی که درخت بادرخت دیگری درارتباط باشد.
نحوه ی کاربا
ابزارهای مدیریتی
-AD Administror Consoles
AD Domain & Trust


AD Sites & Servies
AD Users & Computers
-Specific Tools Windows Server 2003’s CD
فرق این دوابزار:
ابزارهایی که خودمان نصب می کنیم.
ابزارهایی که با نصب به طوراتوماتیک نصب می شوند.
AD Domain & Trust


ابزاراست جهت مدیریت دومین ها وارتباطات بین آن ها.که کارهای زیر توسط آن انجام می شود:
1-به وجودآوردن امکان کارکردن بادومین های قدیمی
2-تعقیب سطح کاری دومین
3-تعقیب سطح کاری جنگل
4-انتقال دومین ازیک به دیگر
:AD Sites & Servies
این ابزارجهت تعیین کردن اطلاعاتی درموردساختارفیزیکی شبکه به کارمی رود.
اگربخواهیم تنظیمات هاراانجام دهیم ازاین ابزاراستفاده می شود.
: AD Users & Computers
جهت حذف ،اضافه ،تصحیح وسازماندهی حسابهای کاربری،کامپیوترها،گره ها ومنابع دیگرمورداستفاده قرارمی گیردوهمچنین مدیریت و هابااین ابزارامکان پذیر است.
تنظیمات پنجره ی

 

-تب
1-نوع آدرس که ممکن است یامحلی باشد.
2- آدرس
3-
-تب


درقسمت بالانام ومدل کارت شبکه نوشته شده است.
درقسمت وسط3نوع مدل وجوددارد که برای اتصال به شبکه هر3ی این مدل لازم نیست.که این 3مدل عبارتنداز:
1-نوع کلاینت یعنی میزبان جه نوع سیسستم عاملی است.
2-چه نوع سرویسی قراراست کلاینت ازشبکه دریافت کندکه معمول ترآن()است.
3-کلاینت باچه پروتکلی به شبکه وصل است.
وگزینه بهینه کردن شبکه
-دکمه ی
برای اضافه کردن کلاینت
- و
1- ی کلاینت به طوراتوماتیک
2- ی کلاینت به طوردستی
بررسی شبکه ی موجوددرآموزشکده ی الزهرا(س)
- مدل شبکه مبتنی بر است.
- رسانه انتقال درساختمانها است وساختمانهابافیبرنوری به یکدیگرمتصل شده اند.
- توپولوژی استفاده شده درشبکه ستاره ای است.
- نوع این شبکه است.


- دومین های موجوددراین شبکه عبارتنداز:
-کلاس بندی آی پی هادراین شبکه است.
کارهای انجام شده دراین شبکه:
-درسرور،برنامه های موردنیازآموزشکده برای تدریس وجوددارددرصورت نصب نبودن یا اشکال نرم افزارهادرسیستم های کلاینت، بایوزروپسوردبه سرور

مراجعه کرده واقدام به نصب بر نامه ها شده است.
-اطلاعات مورد نیازکاربران درسروریاکلاینت ها می شودوبعداین اطلاعات ازشبکه درسیستم موردنظر(سروریاکلاینت)گرفته می شود.
-تعریف یوزروپسوردبرای گروهی ازکاربران فقط برای انجام دادن کارهای موردنیازدرس هایشان.
کاربانرم افزارهایی چون:


بوسیله ی این برنامه، سیستم دراختیارتمامی سیستم های شناسایی شده به وسیله ی ،قرارمی گیرد.وسیستم می تواندتمامی سیستم هارادراختیاربگیرد.
بوسیله ی این برنامه سی دی رام ها،فلاپی رام هاو به صورت نرم افزاری بسته می شوند.
بوسیله ی این برنامه ازسیستم ها گرفته می شودودریک مکان مشخصی(درایو)ذخیره می شودوهرزمان که برنامه های سیستم دچاراشکال شدبوسیله ی همین نرم افزار برگرداننده می شود.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید