بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

شبکه های کامپيوتری

 • يك شبكه شامل مجموعه اي از دستگاه ها بوده كه با استفاده از يك روش ارتباطي
 • ( كابل و امواج راديويي و ماهواره)بوده و به منظور اشتراك منابع فيزيكي ( چاپگر) و اشتراك منابع منطقي ( فايل) به يكديگر متصل ميگرددند. شبكه ها نيز مي توانند با يكديگر مرتبط شده و شامل زير شبكه ها نيز باشند
 • تفسيم بندی شبکه ها
  .شبکه های کامپيوتری را بر اساس مولفه های متفاوتی تقسيم بندی می نمايند. در ادامه به برخی از متداولترين تقسيم بندی های موجود اشاره می گردد .

اسلاید 2 :

تقسيم بندی بر اساس توپولوژی


 • الگوی هندسی استفاده شده جهت اتصال کامپيوترها ، توپولوژی ناميده می شود. توپولوژی انتخاب شده برای پياده سازی شبکه ها، عاملی مهم در جهت کشف و برطرف نمودن خطاء در شبکه خواهد بود. انتخاب يک توپولوژی خاص نمی تواند بدون ارتباط با محيط انتقال و روش های استفاده از خط مطرح گردد. نوع توپولوژی انتخابی جهت اتصال کامپيوترها به يکديگر ، مستقيما" بر نوع محيط انتقال و روش های استفاده از خط تاثير می گذارد. با توجه به تاثير مستقيم توپولوژی انتخابی در نوع کابل کشی و هزينه های مربوط به  آن ، می بايست با دقت و تامل به انتخاب توپولوژی يک شبکه همت گماشت . عوامل مختلفی جهت انتخاب يک توپولوژی بهينه مطرح می شود. مهمترين اين عوامل بشرح ذيل است :
 • 1- انعطاف پذيري
 • 2- هزينه
 • سه نوع توپولوژی رايج در شبکه های LAN استفاده می گردد :
 • BUS
 • STAR
 • RING

اسلاید 3 :

توپولوژی BUS

 • يکی از رايجترين توپولوژی ها برای پياده سازی شبکه های LAN است . در مدل فوق از يک کابل به عنوان ستون فقرات اصلی در شبکه استفاده شده و تمام کامپيوترهای موجود در شبکه ( سرويس دهنده ، سرويس گيرنده ) به آن متصل می گردند.
 • مزايای توپولوژی BUS
 • کم بودن طول کابل . بدليل استفاده از يک خط انتقال جهت اتصال تمام کامپيوترها ، در توپولوژی فوق از کابل کمی استفاده می شود.موضوع فوق باعث پايين آمدن هزينه نصب و ايجاد تسهيلات لازم در جهت پشتيبانی شبکه خواهد بود.
 • ساختار ساده .
 • توسعه آسان . يک کامپيوتر جديد را می توان براحتی در نقطه ای از شبکه اضافه کرد.
 • معايب توپولوژی BUS
 • مشکل بودن عيب يابی . کنترل شبکه در هر گره دارای مرکزيت نبوده و در صورت بروز خطاء می بايست نقاط زيادی به منظور تشخيص خطاء بازديد و بررسی گردند.
 • ايزوله کردن خطاء مشکل است . در صورتی که يک کامپيوتر در توپولوژی فوق دچار مشکل گردد ، می بايست کامپيوتر را در محلی که به شبکه متصل است رفع عيب نمود. ماهيت تکرارکننده ها . در موارديکه برای توسعه شبکه از تکرارکننده ها استفاده می گردد، ممکن است در ساختار شبکه تغييراتی نيز داده شود.

اسلاید 4 :

توپولوژی STAR

 • در اين نوع توپولوژی همانگونه که از نام آن مشخص است ، از مدلی شبيه "ستاره" استفاده می گردد. در اين مدل تمام کامپيوترهای موجود در شبکه معمولا" به يک دستگاه خاص  با نام " هاب " متصل خواهند شد.
 • مزايای توپولوژی STAR
 • سادگی سرويس شبکه .
 • در هر اتصال يکدستگاه . نقاط اتصالی در شبکه ذاتا" مستعد اشکال هستند. در توپولوژی STAR اشکال در يک اتصال ، باعث خروج آن خط  از شبکه و سرويس و اشکال زدائی خط مزبور است .
 • کنترل مرکزی و عيب يابی . با توجه به اين مسئله که نقطه  مرکزی  مستقيما" به هر ايستگاه موجود در شبکه متصل است ، اشکالات و ايرادات در شبکه بسادگی تشخيص  و مهار خواهند گرديد.
 • روش های ساده دستيابی . هر اتصال در شبکه شامل يک نقطه مرکزی و يک گره جانبی است . در چنين حالتی دستيابی به محيط انتقال حهت ارسال و دريافت اطلاعات دارای الگوريتمی ساده خواهد بود.
 • معايب توپولوژی STAR
 • زياد بودن طول کابل . بدليل اتصال مستقيم هر گره به نقطه مرکزی
 • مشکل بودن توسعه . اضافه نمودن يک گره جديد به شبکه مستلزم يک اتصال از نقطه مرکزی به گره جديد است .
 • وابستگی به نقطه مرکزی . در صورتی که نقطه مرکزی ( هاب ) در شبکه با مشکل مواجه شود ، تمام شبکه غيرقابل استفاده خواهد بود.

اسلاید 5 :

توپولوژی RING


 • در اين نوع توپولوژی تمام کامپيوترها بصورت يک حلقه به يکديگر مرتبط می گردند. تمام کامپيوترهای موجود در
 • شبکه ( سرويس دهنده ، سرويس گيرنده ) به يک کابل که بصورت يک دايره بسته است ، متصل می گردند.
 • مزايای توپولوژی RING
 • کم بودن طول کابل . طول کابلی که در اين مدل بکار گرفته می شود ، قابل مقايسه به توپولوژی BUS نبوده و طول کمی را در بردارد.
 • مناسب جهت فيبر نوری . استفاده از فيبر نوری باعث بالا رفتن نرخ سرعت انتقال اطلاعات در شبکه است. 
 • معايب توپولوژی RING
 • اشکال در يک گره باعث اشکال در تمام شبکه می گردد. در صورت بروز اشکال در يک گره ، تمام شبکه با اشکال مواجه خواهد شد. و تا زمانيکه گره معيوب از شبکه خارج نگردد ، هيچگونه ترافيک اطلاعاتی را روی شبکه نمی توان داشت
 • اشکال زدائی مشکل است .
 • تغيير در ساختار شبکه مشکل است . در زمان گسترش و يا اصلاح حوزه جغرافيائی تحت پوشش شبکه ، بدليل ماهيت حلقوی شبکه مسائلی بوجود خواهد آمد .
 • توپولوژی بر روی نوع دستيابی تاثير می گذارد. هر گره در شبکه دارای مسئوليت عبور دادن داده ای است که از گره مجاور دريافت داشته است . قبل از اينکه يک گره بتواند داده خود را ارسال نمايد ، می بايست به اين اطمينان برسد که محيط انتقال برای استفاده قابل دستيابی است .

اسلاید 6 :

تقسيم بندی بر اساس حوزه جغرافی تحت پوشش

 • شبکه های کامپيوتری با توجه به حوزه جغرافيائی تحت پوشش به سه گروه تقسيم می گردند :
 • شبکه های محلی ( کوچک ) LAN
 • شبکه های متوسط MAN
 • شبکه های گسترده WAN

اسلاید 7 :

شبکه های LAN

 • حوزه جغرافيائی که توسط اين نوع از شبکه ها پوشش داده می شود ، يک محيط کوچک نظير يک ساختمان اداری است . اين نوع از شبکه ها دارای ويژگی های زير می باشند :
 • توانائی ارسال اطلاعات با سرعت بالا
 • محدوديت فاصله
 • قابليت استفاده از محيط مخابراتی ارزان نظير خطوط تلفن به منظور ارسال اطلاعات
 • نرخ پايين خطاء در ارسال اطلاعات با توجه به محدود بودن فاصله

اسلاید 8 :

شبکه های MAN و شبکه های WAN

 • شبکه های :MAN حوزه جغرافيائی که توسط اين نوع شبکه ها پوشش داده می شود ، در حد و اندازه يک شهر و يا شهرستان است . ويژگی های اين نوع از شبکه ها بشرح زير است :
 • پيچيدگی بيشتر نسبت به شبکه های محلی
 • قابليت ارسال تصاوير  و صدا 
 • قابليت ايجاد ارتباط بين چندين شبکه
 • شبکه های WAN . حوزه جغرافيائی که توسط اين نوع شبکه ها پوشش داده می شود ، در حد و اندازه کشور و قاره است . ويژگی اين نوع شبکه ها بشرح زير است :
 • قابليت ارسال اطلاعات بين کشورها و قاره ها
 • قابليت ايجاد ارتباط بين شبکه های LAN
 • سرعت پايين ارسال اطلاعات نسبت به شبکه های LAN
 • نرخ خطای بالا با  توجه به گستردگی محدوده تحت پوشش

اسلاید 9 :

کابل در شبکه

 • در  شبکه های محلی از کابل به عنوان محيط انتقال و به منظور ارسال اطلاعات استفاده می گردد.ازچندين نوع کابل در شبکه های محلی استفاده می گردد.. نوع کابل انتخاب شده برای يک شبکه به عوامل متفاوتی نظير : توپولوژی شبکه،  پروتکل و اندازه  شبکه بستگی خواهد داشت . انواع كابل ها به صورت زير مي باشد
 • کابل Unshielded Twisted pair )UTP)
 • کابل کواکسيال

       فيبر  نوری

اسلاید 10 :

کابل Unshielded Twisted pair (UTP)

 • متداولترين نوع کابلی که در انتقال اطلاعات استفاده می گردد .. کابل های بهم تابيده دارای دو مدل متفاوت : Shielded ( روکش دار ) و Unshielded ( بدون روکش ) می باشند. کابل UTP نسبت به کابل STP بمراتب متداول تر بوده و در اکثر شبکه های محلی استفاده می گردد.کيفيت کابل های UTP متغير بوده و از کابل های معمولی استفاده شده برای تلفن تا کابل های با سرعت بالا را شامل می گردد. کابل دارای چهار زوج  سيم بوده  و درون يک روکش قرار می گيرند. 
 • مزايای کابل های بهم تابيده :
 • سادگی و نصب آسان
 • انعطاف پذيری مناسب
 • دارای وزن کم بوده و براحتی بهم تابيده می گردند.
 • معايب کابل های بهم تابيده :
 • تضعيف فرکانس
 • بدون استفاده از تکرارکننده ها ، قادر به حمل سيگنال در مسافت های طولانی نمی باشند.
 • پايين بودن پهنای باند 
 • بدليل پذيرش پارازيت در محيط های الکتريکی سنگين بخدمت گرفته  نمی شوند.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید