مقاله مقایسه مدیریتی ساخت سازه های سوپر پانل با روش های متداول ساخت پانل سازه

word قابل ویرایش
19 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان

مقایسه مدیریتی ساخت سازه های سوپر پانل با روش های متداول ساخت پانل سازه

 

چکیده

سرعت اجرای ساخت از موضوعاتی است که تاثیر زیادی در مدیریت ساخت پروژه دارد. امروزه انتخاب یک روش یا بهترین روش جهت ساخت و ساز یکی از عوامل اصلی و مؤثر در ساخت و مسأله جدی یک مهندس طراح یا سازنده میباشد و چون مبحث ما مدیریتی و مقایسهای میباشد به همین دلیل انتخاب یک نوع سازه که از لحاظ زمانی و هزینه به صرفهتر باشد بسیار حائز اهمیت است.روشهای مختلفی برای برخورد با سرعت انجام کار با کیفیت تاکنون در دنیا انجام شده و یا در حال انجام است. در این پژوهش چهار روش: LSF( Light Gauge Steel Frame) و ۳Dpanel , ICF(Insulating Concrete Form) و super panel با یکدیگر از دیدگاه مدیریت ساخت مقایسه گردیده اند. روش سوپرپانل نوع تکامل یافته سیستم-

های قدیمی تر ICF است که نوع عملیات اجرایی آن شبیه به چیدن بلوک است که مستلزم صرف زمان و محدودیتهای سازه ای می شود. سیستم سوپرپانل با اصلاح روش ICF ابتدایی در جهت صنعتیتر کردن ساختمان سازی و بالا بردن سرعت اجرا و مقاوم سازی آن در برابر زلزله ، با تغییرات اساسی در المانهای ICF ابتدایی ابداع گردید. این سیستم متشکل از المانهای باربر و غیر باربر ساختمان ، یعنی دیوار باربر ، سقف باربر و دیوار پارتیشن (جداکننده غیر باربر) است .با استفاده از این سیستم می توان %۶۰ عملیات مربوط به اجرای یک سازه بتنی را در کارخانه انجام داد و با انتقال قطعات به سایت اجرایی ، عملیات ساخت را به سرعت به انجام رسانید .مزیت عمده این سیستم حذف عملیات قالب بندی و آرماتوربندی دیوارهای باربر بتن آرمه به میزان حداقل %۹۰ در محل اجرای پروژه است.

کلمات کلیدی: سوپر پانل-سرعت اجرا-پارتیشن-دیوار باربر-قالب بندی

مقدمه

نیــاز گســترده و روز افــزون جامعــه بــه ســاختمان و مســکن ، ضــرورت اســتفاده از سیســتم هــای ســاختمانی و مصــالح جدیدی به منظـور ارتقـا کیفیـت سـاخت ، افـزایش سـرعت سـاخت ، افـزایش عمـر مفیـد سـاختمان هـا ، سـبک سـازی و افزایش مقاومـت در برابـر زلزلـه را بـیش از پـیش مطـرح سـاخته اسـت. از سـوی دیگـر افـزایش تولیـد صـنعتی سـاختمان ها در مجموعه ساخت و سازهای کشور بـه منظـور پاسـخ بـه نیازهـای کنـونی و تـامین ظرفیـت بـرای نیازهـای آینـده یـک ضرورت به شمار می رود. در این راسـتا ارتقـا سـطح علمـی و تخصصـی جامعـه مهندسـی کشـور و آشـنایی بـا سیسـتم هـا و مصالح جدید ساختمانی امری اجتناب ناپذیر است .

حل مشکلاتی ماننـد زمـان طـولانی اجـرا ، عمـر مفیـد کـم ، هزینـه زیـاد اجـرای سـاختمان هـا نیازمنـد ارائـه راهکارهـایی به منظور اسـتفاده عملـی از سیسـتم هـای سـاختمان هـای نـوین و مصـالح سـاختمانی جدیـد اسـت . ضـمن آن کـه بایـد گـام هـای اساسـی در مجـامع علمـی ، تخصصـی و حرفـه ای در زمینـه بـازنگری روش هـای نـوین اجـرای سـاختمان بـه منظــور مطابقــت ایــن روش هــا بــا معمــاری ایــران و شــرایط اقلیمــی کشــور و رســیدن بــه راهکارهــای مناســب جهــت اســتفاده از ایــن سیســتم هــا بــه عنــوان روش هــای مطابقــت یافتــه بــا ویژگــی هــای فرهنگــی ، اجتمــاعی ، تــاریخی و باورهــای مــردم ایــن ســرزمین برداشــته شــود ایــن اقــدامات در دراز مــدت موجــب رســیدن بــه شــرایط اجرایــی مطلــوب بهینه سازی ساخت افزایش تولیـد صـنعتی سـاختمان و نیـز افـزایش تولیـد مسـکن در کشـور خواهـد شـد. از سـوی دیگـر چنین تحولاتی موجب گسـترش سـرمایه گـذاری هـای زیـر بنـایی و اصـولی خواهـد شـد و ایـن امـر جامعـه را در رسـیدن به اهداف خود در بخش سـاخت و سـاز یـاری خواهـد نمـود. در همـین راسـتا فنـاوری هـای نـوین سـاختمانی زمینـه هـای لازم بـرای معرفـی سیسـتم هـای نـوین سـاخت را در جهـت تحقـق اهـداف فـوق و بـه ویـژه افـزایش کیفیـت سـاختمان ، کاهش زمان و هزینه سـاخت ، سـبک سـازی سـاختمان هـا و اجـرای سـاختمان هـای مقـاوم در برابـر زلزلـه را فـراهم مـی سازد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

یکی از بخشهای مهم که مستقیماً نقش اساسی در زندگی مردم دارد مسـئله مسـکن و کمبـود آن در مقایسـه بـا انتظـارات و نیازهای مردم است. این نکته ای است که تمام مسئولان و مردم بر آن وقوف کامل داشته و از آن آگاه هسـتند. از طرفـی نـرخ بالای رشد جمعیت در دهه اول انقلاب و فقدان برنامههای مناسب برای تامین مسکن دهکهای کم درآمد جامعه منجر به عدم توان پاسخگویی به تقاضای مورد نیاز گردیده است. برای حل این مشکل راه حلهای مختلفی پیشنهاد میگردد لیکن از آنجایی که این راهحلها مبتنی بر نگاه سنتی به مقوله مسکن است و هیچ تجدید نظر جدی در نوع نگاه حاصل نشده ، بالتبع جوابگوی حل مشکلات این عرصه نیز نبوده است. از این رو مهمترین مسألهای که بایستی در خصوص رفع مشکل مسکن به آن پرداخـت مسأله تغییر نگاه نسبت به موضوع و حل آن از منظری دیگر است. نگاه به صنعتی سازی سـاختمان و مسـکن بـه عنـوان یـک ضرورت ملی همان تغییری است که باید ابتدا در تفکرات برنامهریزی به وجود بیاوریم تا با اتکای به آن ، به شیوههای جدید که مبتنی بر فن آوریهای نوین است روی آوریم. در صورت حرکت به سمت صنعتی سازی ساختمان نه تنها توانایی پاسخگویی به

 

تقاضای فعلی جامعه وجود خواهد داشت بلکه در سرعت ساخت ، کیفیت و قیمت تمام شده ساختمان نیز تاثیرات مثبت جدی خواهد گذاشت. صنعتی سازی ساختمان از جمله عوامل مهم در افزایش تولید و برقرار کننده تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار میباشد.

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق :

سوپر پانل یک نوع جدید سازه و نوع تکامل یافته سیستم ICF میباشد که پس از تحقیقات فراوان و محاسبات دقیق مشخص شد که بسیار کاربردیتر و بهتر از سازههای پانلی دیگر نظیر ICF و LSF و ۳DPanel میباشد بـه ایـن دلیـل کـه نقـایص موجود در سیستمهای یاد شده را برطرف و دست به نوآوری و اصلاح به جهت زمان ، هزینه و کارائی زده اسـت. همچنـین بـا توجه به عدم تحقیقات کافی در کشور در این زمینه یکی دیگر از جنبههای جدید بودن طرح است.

مقایسه مدیریتی ساخت سازه های سوپر پانل با روش های متداول ساخت پانل سازه

سقف سبک مورد استفاده در سیستم قـاب سـبک فـولادی نـورد سـرد را مـی تـوان بـا سـقف هـای متـداول و مرسـوم در جداول( ۱ و (۲ به شرح زیر مقایسه کرد .

جدول -۱ مقایسه انواع سقف ها از نظر ضخامت سقف و وزن هر متر مربع
جدول -۲ مقایسه انواع سقف ها از نظر کیفیت اجرا و عملکرد

جدول ( ۳ ) مقایسه وزن و ضـخامت دیوارهـای داخلـی در سیسـتم قـاب فـولادی سـبک بـا سـایر روش هـای اجـرای دیـوار

در جدول (۴) نیـز مشخصـات فنـی انـواع دیوارهـای داخلـی و از جملـه دیوارهـای داخلـی در سیسـتم قـاب فـولادی سـبک

با یکدیگر مقایسه شده است .

جدول -۴ مقایسه مشخصات فنی دیوارهای داخلی با مصالح مختلف

بررسی سیستم LSF از نظرتاثیرات زیست محیطی:

سیستم قاب فولادی سبک نورد سرد به علـت عـدم اسـتفاده از مـواد مضـر بـرای طبیعـت تـاثیر مخربـی بـر محـیط زیسـت نـدارد. مصـرف انـرژی کمتـر در بخـش حمـل و نقـل و بهـره بـرداری سـبب کـاهش تولیـد آلـودگی در محـیط مـی شـود.

بیشتر موارد مورد استفاده در ایـن سیسـتم قابلیـت بازیافـت دارنـد. ایـن سیسـتم قابلیـت بـاز شـدن و نصـب مجـدد داشـته و بـه ایـن منظـور بـدون عملیـات تخریبـی گسـترده و آسـیب بـه محـیط پیرامـونی انجـام مـی شـود. از دیگـر مـوارد قابـل توجــه بــه ایجــاد ضــایعات ســاختمانی محــدودتر در حــین اجراســت ایــن سیســتم قابلیــت اســتفاده بــرای بازســازی و یــا گسترش ساختمان هـای تـاریخی را نیـز دارد همچنـین مـی توانـد بـرای مقـاوم سـازی آنهـا اسـتفاده شـود. موضـوع دیگـر در زمینـه تـاثیرات زیسـت محیطـی مقاومـت ایـن سیسـتم در مقابـل خـوردگی بـه علـت پوشـش گـالوانیزه یـا سـایر مـواد پوشش دهنده و دوام زیاد ساختمان است که می توان آن را از مزیت های مهم این سیستم به شمار آورد.

بررسی سیستم۳D PANEL از نظر تاثیرات زیست محیطی:

از آنجا که در طراحـی پایـدار ، سـاختمان جزئـی از طبیعـت پیرامـونی اسـت و بایـد بـه عنـوان بخشـی از اکوسیسـتم عمـل کـرده و در چرخـه حیـات قـرار بگیـرد. سیسـتم پانـل سـه بعـدی را نمـی تـوان بـه عنـوان سیسـتمی پایـدار ارزیـابی کـرد بسـیاری از بخـش هـای سـازه هـای بتنـی در ایـن روش قابلیـت اسـتفاده دوبـاره ندارنـد. البتـه سیسـتم پانـل هـای سـه بعدی گرجه سیسـتمی بتنـی اسـت امـا بـا در نظـر گـرفتن مسـائلی چـون کـاهش اتـلاف انـرژی در محـیط از نظـر مبـانی معمـاری پایـدار مناسـب تـر از سیسـتم هـای سـنتی اسـت بـه دلیـل دقـت انـدازه هـا در قطعـات سیسـتم و اجـرای تـوام سیسـتم آب و فاضـلاب بـا سـازه اصـلی از اکثـر دوبـاره کـاری هـا ی معمـول در سـاختمان و اتـلاف مصـالح جلـوگیری بـه عمل می شود این مسئله تا حدودی بر تحقق معیارهای پایداری در این سیستم می افزاید .

بررسی سیستم۳D PANEL از نظر هزینه و زمان ساخت:

اجرای پانل های سه بعدی در مقایسه با یـک دیـوار آجـری بسـیار گـران اسـت امـا هنگـامی کـه از ایـن دیوارهـا بـه عنـوان عنصر باربر استفاده می شود به معنی حـذف تیـر و سـتون و سـبک شـدن شـالوده اسـت بـا توجـه بـه ایـن موضـوع قیمـت ساحتمان بـا سیسـتم پانـل سـه بعـدی ارزان تـر از سـاختمان هـای سـنتی دیگـر اسـت. کـاهش وزن آهـن و بـتن مصـرفی به میزان قابل ملاحظه ، حـذف مرحلـه گـچ و خـاک از اجـزای سـاختمان ، حـذف نعـل درگـاه ، حـذف نیـروی کـارگر غیـر متخصـص ، همچنـین حمـل و نقـل آسـان هـا در سـاختمان بـه دلیـل سـبک بـودن قطعـات عـواملی هسـتند کـه باعـث صرفه جـویی در هزینـه هـای ایـن روش مـی شـود. اجـرای لولـه کشـی آب سـرد و گـرم ، سیسـتم گرمـایش و لولـه کشـی بـرق همزمـان بـا نصـب دیوارهـا موجـب صـرفه جـویی در زمـان و هزینـه مـی شـود. کـاهش زمـان اجـرا بـه میـزان %۵۰

نسبت به پانل های ساندویچی بسیار نـاچیز اسـت بـه طـور مثـال یـک دسـتگاه تریلـر قـادر اسـت حـدود ۱۰۰۰ متـر مربـع پانل ساندویچی را حمل کند مقاومـت حرارتـی بـالای فـوم پلـی اسـتایرن سـبب صـرفه جـویی در هزینـه تهویـه سـاختمان در تابسـتان و زمسـتان بـه دلیـل جلـوگیری از تبـادل حـرارت یـا بـرودت مـی شـود در نتیجـه حـداقل ۴۰ درصـد میـزان مصــرف انــرژی اعــم از مــواد ســوختنی یــا اجــزای تاسیســات مکــانیکی و الکتریکــی ، عــدم انباشــت نخالــه ســاختمانی و مصـرف بهینـه مصـالح صـرفه جـویی در هزینـه وقـت را در پـی دارد زمـان اجـرای یـک سـاختمان بـا ایـن سیسـتم حـدود

یک سـوم زمـان مـورد نیـاز بـرای اجـرای سـاحتمان بـا روشـهای سـنتی و متـداول اسـت ضـمن آن کـه در صـورت اجـرای صحیح این روش ساختمان از کیفیت بسیار خوب و عمر مفید بسیار بالا برخوردار خواهد بود .

بررسی سیستم۳D PANEL از نظر صرفه جویی در انرژی:

در ساختمان هایی که با سیستم پانل هـای سـه بعـدی سـاخته مـی شـوند بـه دلیـل وجـود بـتن و عـایق پلـی اسـتایرن در بــین لایــه هــای دیــوار و ســقف ذخیــره انــرژی بــه مقــدار نســبتاً بــالایی صــورت مــی گیــرد. ذخیــره انــرژی گرمایشــی و سرمایشـی در ایـن روش بـین %۵۰ تـا %۸۰ اسـت . پانـل هـای عـایق سـه بعـدی بـه دلیـل سـبک بـودن و از آنجـا کـه از ویژگــی هــای مطلــوب بــه عنــوان عــایق حرارتــی برخوردارنــد در بســیاری از ســاختمان هــا از جملــه ( بــرای اجــرای دیوارهـای خـارجی ) سـاختمان هـای بلنـد مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرنـد. ایـن امـر در مصـرف انـرژی بـرای سـرمایش و گرمــایش ، صــرفه جــویی قابــل تــوجهی بــه همــراه خواهــد داشــت و در کــاهش حجــم موتــور خانــه و ظرفیــت چیلرهــا و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی ساختمان بسیار موثر است

بررسی سیستم۳D PANEL از نظر عایق بندی صدا:

سیسـتم پانـل هـای سـه بعـدی ضـمن آنکـه از لحـاظ صـدا بنـدی الزامـات مبحـث هجـدهم مقـررات ملـی سـاختمان را برآورده می کنند امـا بـه دلیـل وجـود بـتن و لایـه پلـی اسـتایرن و ترکیـب مناسـب اجـزای سـازه انتقـال صـدا را بـه نحـو موثری کاهش می دهـد و امکـان ایجـاد محیطـی آرام بـا تمـام مزایـای سیسـتم هـای صـدایی مطلـوب را فـراهم مـی کنـد در این سیستم هر چه ضـخامت لایـه پلـی اسـتایرن و ضـخامت بـتن پاشـیده شـده بیشـتر شـود صـدا بنـدی افـزایش مـی یابد .

بررسی سیستمICF از نظر تاثیرات زیست محیطی:

تحقق مفاهیم معماری پایـدار ارزش والایـی اسـت کـه بایـد همـواره درصـدد دسـتیابی بـه آن بـا طراحـی معمـاری صـحیح و مناسـب تـلاش نمـود معمـاری پایـدار بایـد متبلـور کننـده احسـاس انسـان هـا نسـبت بـه طبیعـت در جهـت صـیانت و حفاظت از آن باشد دلایل زیـادی مبنـی بـر ضـرورت تغییـر دیـدگاه بشـر بـرای نحـوه اسـتفاده از منـابع انـرژی وجـود دارد

به همین دلیـل امـروزه اجـرای سـاختمان بـا مفـاهیم پایـداری و مبـانی معمـاری سـبز حـائز اهمیـت بسـیار اسـت طراحـی پایدار باید با توجه به این اصـل صـورت بگیـرد کـه سـاختمان جزئـی کوچـک از طبیعـت پیرامـونی اسـت و بایـد بـه عنـوان بخشــی از اکوسیســتم عمــل کــرده و در چرخــه حیــات در موقعیــت مطلــوب و مناســب قــرار گیــرد. هــر چنــد کــه روش ساختمان هـای بـتن مسـلح بـا قالـب عـایق مانـدگار را نمـی تـوان بـه عنـوان سیسـتمی کـاملاً پایـدار محسـوب کـرد زیـرا هنوز مصالح مـورد اسـتفاده در سـازه هـای بتنـی قابلیـت اسـتفاده دوبـاره را ندارنـد. امـا بـا در نظـر گـرفتن مسـائلی ماننـد کاهش اتلاف انرژی و توزیع مناسـب انـرژی در محـیط ، ایـن روش نسـبت بـه سیسـتم هـای سـنتی بـه مفـاهیم پایـداری نزدیک تر است

جـدول (۵) نشـان دهنـده آن اسـت کـه میـزان مصـرف سـوخت و نیـز میـزان تولیـد گـاز در روش سـازه بتنـی و قالـب های عایق مانـدگار بـه میـزان قابـل تـوجهی کمتـر از دیگـر سیسـتم هـا اسـت. ضـمن آنکـه احتـراز از دوبـاره کـاری هـای معمـول در سـاختمان هـا و جلـوگیری از اتـلاف ( بـر اسـاس آنچـه کـه در روش اجـرای سـاختمان هـای بـتن مسـلح بـا قالب عایق ماندگار بیان شد ) تحقق معیارها بر پایداری در این سیستم می افزاید.

جدول -۵ میزان مصرف سوخت و تولید گاز در سیستم سازه بتن مسلح با قالب عایق ماندگار

بررسی سیستمICF از نظر هزینه و زمان ساخت:

سیستم سازه های بتن مسلح با قالـب عـایق مانـدگار از لحـاظ اقتصـادی دارای مزایـایی بـه شـرح زیـر اسـت. بـه علـت وزن نــاچیز قطعــات پلاســتوفوم مــی تــوان در یــک کــامیون ۱۰ تنــی حــدود ۳۰ مترمکعــب از ایــن سیســتم را حمــل کــرد بنابراین در هزینـه حمـل صـرفه جـویی مـی شـود. بـا توجـه بـه کوتـاه بـودن طـول دوره سـاخت در ایـن روش نسـبت بـه سایر روش هـای سـنتی سـاختمان سـریع تـر قابـل بهـره بـرداری مـی شـود در نتیجـه سـرمایه سـاخت زودتـر بـه مرحلـه بهـره بـرداری خواهـد رسـید ( کوتـاه شـدن دوره بازگشـت سـرمایه ). بـه دلیـل دقـت در انـدازه قطعـات سیسـتم و اجـرای توام اجزای تاسیسات مکانیکی والکتریکـی بـا سـازه اصـلی اکثـر دوبـاره کـاری هـای معمـول در سـاختمان و اتـلاف مصـالح حذف می

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 19 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد