دانلود مقاله بررسی خواص نیمه فلزی ترکیب چهارتایی هویسلر CoMnZrSb

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان

مقدمه

معمولاً درك پدیدههاي حالت جامد بسیار دشوار است و نیاز به سادهسازي مسائل تا حد ممکن دارد. این نیاز موجب شد تا دانش پژوهان به مطالعه فلزات خالص، آلیاژهاي ساده و یا ترکیبهاي مشخص بپردازند. ایدهي اسپینترونیک به حدود چندین دهه میرسد و این فناوريِ نوپا ظهور قطعاتی را وعده میدهد که کوچکتر و بسیار کارآمدتر از قطعات

الکترونیکی سنتی هستند. در اسپینترونیک عناصر مغناطیسی را با الکترونیک بر پایه بار پیوند زده و موجب تولید
وسایل با ویژگیهاي جدید می شوند. قابلیت ایجاد سرعت هاي بالا در پردازش اطلاعات، کاهش توان مصرفی
ساخت حافظه هاي غیر فرار با سرعت و ظرفیت بالا در ذخیره سازي اطلاعات، از مزیتهاي فناوري
اسپینترونیک در مقایسه با روش هاي معمول و در دسترس امروزي است1]و.[ 2
آلیاژهاي هویسلر از جمله موادي هستند که جزء مواد فرومغناطیس هستند. خانوادة ترکیبات هویسلر با بیش از یک هزار عضو توجه بسیاري از محققین را به خود جلب کرده است. بروز ویژگی هاي فیزیکی متعدد از قبیل ویژگی نیم فلزي، ویژگی هاي مغناطیسی متنوع، اثر حافظه شکلی3 ]و [4، اثر مغناطوگرمایی و مغناطو مقاومت بزرگ [5-7]

1دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، گروه فیزیک، واحد شهرضا 2دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، گروه فیزیک، واحد شهرضا

از یکسو و سادگی فیزیک حاکم بر آنها از سوي دیگر دلیل توجه فراوانی به این ترکیبات است. به طور کل آلیاژهاي هویسلر به دو دسته تقسیم می شوند:

-1 آلیاژهاي تمام هویسلر X2YZ و-2 آلیاژهاي نیمه هویسلر .XYZ در این آلیاژها X و Y به عنوان دو فلز متغیر و Z به عنوان عنصر گروه اصلی است. آلیاژهاي چهارتایی هویسلر XXYZ یکی از ساختارهاي جدید خانواده آلیاژهاي هویسلر است که به تازگی در مرکز توجه قرار گرفته اند. این آلیاژهاي جدید می توانند با جایگزین کردن اتم هاي X در ساختار X2YZ با یکی از عناصر واسطه دیگر بدست آیند. همچنین این آلیاژهاي چهارتایی هویسلر XXYZ با سه ساختار YI ،YII وYIII تعریف می شوند.

در این مقاله قصد داریم ترکیبات چهارتاییCoMnZrSb را در سه ساختار YI ،YII وYIII مورد مطالعه قرار دهیم.

روش محاسبات

محاسبات بر پایه نظریه تابعی چگالی و با اسـتفاده از روش روش امـواج تخـت بهبـود یافتـه بـا پتانسـیل کامـل FP-) (LAPW در چارچوب نظریهي تابعی چگالی و با استفاده از نرم افزار k٢wien انجام شده است. پارامتر بردار موج قطع Kmax به صورت RMT٨ است که R MT کوچک ترین شعاع کره موفین تین است.شعاع کره موفین تـین بـراي ترکیـب CoMnZrSb برابر 2a.u است.

خواص ساختاري

خواص فیزیکی یک سیستم به انرژي کل آن و تغییراتش با حجم (یا فشار) وابسته است. از این رو براي محاسبه کمیت-هاي مختلف بلور، انرژي کل بلور را بر حسب حجم یاختهي بسیط محاسبه کرده و نمودار انرژي- حجم را رسم می کنیم. انرژي کل ترکیب CoMnZrSb در هر سه ساختار YI ،YII وYIII در حجم هاي متفاوت و در دو حالت فرومغناطیسی (FM)و غیر مغناطیسی((NM محاسبه شده است و نمودار انرژي برحسب حجم آن در هر سه ساختار YI ،YII وYIII در شکل (1) نشان داده شده است. به وضوح دیده می شود که در حالت فرو مغناطیسی نمودارها در کمینه انرژي قرار می گیرند که دلیل بر پایدار بودن حالت فرومغناطیسی نسبت به حالت غیر مغناطیسی است. همچنین، ساختار YI کمترین انرژي را بین سه ساختار دارد که به عنوان ساختار پایدار براي این ترکیب معرفی می گردد.

CoMnZrSb -25269.60

-25269.65
-25269.70
FM-YI -25269.75

FM-YII -25269.80
FM-YIII -25269.85
NM-YI
NM-YII -25269.90
NM-YIII

-25269.95
600 550 500 450 400 350 300 250

(Ry)Energy

Volume(a.u.3)

شکل(:(1 نمودارهاي انرژي برحسب حجم یاختـه بسـیط ترکیـب CoMnZrSb در هـر دو حالـت فرومغنـاطیس و فرومغناطیس

کمینه نمودارهاي فوق، حجم تعادلی را براي یاخته بسیط ارائه میدهد. سپس با استفاده از رابطه بین یاخته بسیط و ثابت شبکه، ثابت شبکه تعادلی به دست میآید. نتایج مربوط به پارامترهاي ساختاري تعادلی هر سه ساختار شامل پارامتر شبکه، مدول حجمی و مشتق مدول حجمی و انرژي تشکیل( (EC و انرژي بستگی ( (Ef در جدول (1) گزارش شده است.

جدول : 1 پارامترهاي ساختاري تعادلی شامل ثابت شبکه، مدول حجمی ، مشتق مدول حجمی، انرژي تشکیل و

بستگی براي ترکیب
Ef(Ry) Ec(Ry) B' B(Gpa) (٠a(A ساختار ترکیب
-0/07 -1/38 4/55 163/11 6.27 YI CoMnZrSb
-0/003 -1/31 4/86 108/61 6/47 YII

-0/008 -1/32 3/79 100/48 6/53 YIII

خواص الکترونی

براي بررسی خواص الکترونی نمودار ساختار نواري ترکیب CoMnZrSb رسـم گردیـد. شـکل (2) نمـودار سـاختار نواري را نمایش می دهد. با توجه به شکل نتیجه می گیریم که ترکیب CoMnZrSb نیم فلز است و در حالـت اسـپین اقلیتی خود داراي گاف نواري می باشند.

Spin majority Spin minority

شکل :(2) ساختار نوار انرژي CoMnZrSb در ساختار YI

از جمله پارامترهاي مهم در ترکیبات نیم فلزي، گاف نواري اقلیتی (و یا اکثریتی) و گاف نیم فلزي (گاف چرخش اسپینی)3 می باشد.گاف نواري اقلیتی (و یا اکثریتی) ، فاصله مینیمم نوار رسانش تا ماکزیمم نوار والانس در حالت اقلیتی (و یا اکثریتی) می باشد و گاف نیم فلزي نیز برابر با مینیمم مقدار گاف بین ماکزیمم نوار والانس تا سطح فرمی و مینیمم نوار رسانش تا سطح فرمی در حالت اقلیتی (و یا اکثریتی) است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد بررسی تأثیر درجه استحصال آرد بر ترکیب آرد ، خواص رئولوژی خمیر و کیفیت نان

word قابل ویرایش
13 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تغذیه
بررسي تأثير درجه استحصال آرد بر تركيب آرد، خواص رئولوژي خمير و كيفيت نانچكيدهاطلاعات موجود مبتني بر دانش امروزي، قدمت نان را تا 6000 سال قبل تأیيد نموده و در بررسيهاي باستان شناسي دلايل غير قابل ترديدي در اين زمينه بدست آمده است. نان يكي از ارزانترين و مهمترين مواد غذايي مورد استفاده انسان مي باشد، گرچه با ار ...

دانلود مقاله تاثیر افزودن ترکیبی صمغ های ژلان ، کتیرا و پکتین با متوکسیل بالا بر خواص فیزیکوشیمیایی و ارگانولپتیکی دوغ

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
چکیدهامروزه هیدروکلوئیدها داراي کاربردهاي متعددي بوده که از آن جمله می توان پایدار سازي سوسپانسیونها و معلق سازي ذرات جامد در نوشیدنیها را نام برد. در این پژوهش، تاثیر افزودنسه نوع هیدروکلوئید ژلان، کتیرا، پکتین با متوکسیل بالا در سه سطح 0/02، 0/05 و 0/08 درصد بصورت ترکیب دوتایی به دوغ اضافه و پایداري،خواص فی ...

دانلود مقاله بررسی ترکیب و خواص فیزیکوشیمیایی صمغ جدید حاصل از ریشه گیاه چوبک خراسانی

word قابل ویرایش
4 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده:یک هیدروکلوئید (صمغ) جدید بوسیله استخراج با آب گرم 50) درجه سانتیگراد) از ریشه هاي گیاه چوبک خراسانی بدست آمد. خالص سازي صمغ مذکور توسط کمپلکس شدن با هیدروکسید باریم اشباع انجام شد و منجر به تولید %13/5 صمغ خالص خشک شده در هوا %8/2) صمغ خالص خشک شده به روش انجمادي) گردید. بررسی ترکیبات شیمیایی صمغ نشان ...

دانلود مقاله مطالعه خواص الکترونی و ساختاری آلیاژ هویسلر Co2Cr0 . 5Fe0 . 5Al و مرز مشترک آن با GaAs

word قابل ویرایش
4 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهآلیاژ هویسلر Co2Cr0.6Fe0.4Al به علت داشتن خاصیت نیمفلزي،اخیراَ مورد توجه بسیاري از محققان علوم و فناوري اسپینترونیک قرار گرفته است. در این مقاله، ما با استفاده از محاسبات اولیه کوانتومی در چارچوب نظریه تابعی چگالی اسپینی، ابتدا خواص الکترونی و مغناطیسی آلیاژ هویسلر Co2Cr05Fe05Al را در حالت انبوهه مورد بر ...

دانلود مقاله مشخصه یابی خواص لایه نازک الکترواپتیکی ZnO : Al ساخته شده به روش ترکیبی کندوپاش پلاسمایی ساده و اکسیداسیون حرارتی

word قابل ویرایش
4 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
مقدمهبطور کلی ساخت لایههاي نازك با روشهاي متفاوت ومتنوعی صورت میگیرد که خواص مورد نیاز آنها تاثیر زیادي رويانتخاب یکی از این روشها دارد. از میان روشهاي لایهگذاري و ساخت لایهنازك میتوان کندوپاش پلاسمایی را نام برد. با توجه به حساسیتپذیري قطعات الکتریکی و الکترواپتیکی امروزه در صنایع مربوطه جهانی نسبت به روش کن ...

دانلود مقاله مقایسه خواص هیدروژلهای پلی وینیل الکل ساخته شده توسط دو روش پرتودهی و روش ترکیبی پرتودهی گاما و انجماد/ ذوب

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
مقدمههیدروژلها شبکههای پلیمری سه بعدی هستند که از اتصال زنجیرههای پلیمری آبدوست توسط پیوندهای فیزیکی یا شیمیایی تشکیل شدهاند. پرتودهی از جمله روشهای تهیه هیدروژل است که در اثر برهمکنش مستقیم پرتوهای یونساز با یمر،پل یا بر اثر برهمکنش غیر مستقیمِ این پرتوها با ملکولهای آب موجود در محلول پلیمری، رادیکالهای آزاد ...

مقاله بررسی اثرات رسوب بر عملکرد حرارتی بویلرهای بازیاب نیروگاه سیکل ترکیبی فارس

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی اثرات رسوب بر عملکرد حرارتی بویلرهای بازیاب نیروگاه سیکل ترکیبی فارس چکیده با توجه به نیاز روز افزون بشر به انرژی الکتریکی از یک سو و نیز کاهش منابع انرژی فسیلی در جهان از سوی دیگر، نیاز به استفاده بهینه از منابع انرژی مورد توجه ج ...

مقاله بررسی اثر مواد پوششی بر خواص حسی و شاخص بریکس سیب طی انبارمانی جهت کاهش ضایعات

word قابل ویرایش
6 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی اثر مواد پوششی بر خواص حسی و شاخص بریکس سیب طی انبارمانی جهت کاهش ضایعات چکیده در ایران، سیب یک محصول استراتژیک و پراهمیت است که به صورت گسترده، تولید و عرضه میگردد. اما متأسفانه میزان ضایعات آن در چرخه تولید، توزیع و مصرف %30 کل تولید میباشد که %6 این ضایعات در سردخانهها رخ میدهد. امروزه استفاده ...