بخشی از مقاله

بررسی فلز قلع

سرعت اين واكنش به غلظت اسيد بستگي دارد. در غلظت 35 درصدي اسيد، واكنش بسيار شديد است اما واكنش كامل در غلظت هاي بالاي 80 درصد رخ مي دهد. قلع در حضور بخار اسيد نيتريك پايدار است. در حاليكه فلوريد هيدروژن بر روي قلع تاثير نمي گذارد، اسيد هيدروكلريك حتي در غلظت 5% و دماي زير صفر با اين عنصر واكنش مي دهد. قلع با اسيد سولفورو و يا اسيد سولفوريك كمتر از 80 درصد واكنش نمي دهد.


مهمترين استفاده قلع و فلزات قلع اندود در صنعت غذاهاي كنسرو شده است. بدين دليل، امكان واكنش قلع بااسيدهاي آلي مشخص داراي اهميت ويژه اي است.
اسيدهاي لاكتيك، ماليك، سيتريك، تار تاريك و استيك درسرعت اين واكنش به غلظت اسيد بستگي دارد. در غلظت 35 درصدي اسيد، واكنش بسيار شديد است اما واكنش كامل در غلظت هاي بالاي 80 درصد رخ مي دهد. قلع در حضور بخار اسيد نيتريك پايدار است. در حاليكه فلوريد هيدروژن بر روي قلع تاثير نمي گذارد، اسيد هيدروكلريك حتي در غلظت 5% و دماي زير صفر با اين عنصر واكنش مي دهد. قلع با اسيد سولفورو و يا اسيد سولفوريك كمتر از 80 درصد واكنش نمي دهد.
مهمترين استفاده قلع و فلزات قلع اندود در صنعت غذاهاي كنسرو شده است. بدين دليل، امكان واكنش قلع بااسيدهاي آلي مشخص داراي اهميت ويژه اي است. اسيدهاي لاكتيك، ماليك،

سيتريك، تار تاريك و استيك در دماهاي طبيعي و بخصوص در غياب اكسيژن اتمسفري به هيچ وجه با قلع واكنش نمي دهند. الكل وهيدروكربنها
نيز در اين شرايط تاثيري بر قلع نمي گذارنداين فلز به آساني در هوا اكسيد شده و در برابر خوردگي مقاوم است . قلع در بيشتر آلياژها يافت ميشود و به صورت پوششي در روي فلزات ديگر استفاده ميشود و از خوردگي آنها جلوگيري ميكند. قلع عمدتاً از كاني كاستيريت SnO2 (كه قلع به صورت اكسيد است ) بدست ميآيد


اين فلز در برابر خوردگي در آب دريا و آب لولهكشي نرم مقاوم است اما ميتواند به وسيله اسيدهاي قوي، آلكاليها و به وسيله نمكهاي اسيدي مورد حمله قرار بگيرد. قلع زماني كه اكسيژن در محلول وجود دارد،به صورت كاتاليزور عمل ميكند و واكنش شيميايي را تسريع ميكند قلع به صورت Sn2 در هوا شكل ميگيرد. Sn2 از نظر اسيدي ، ضعيف است و نمكهاي قلع دو ظرفيت همراه با اكسيدهاي بازيك شكل ميگيرند.


قلع ميتواند سايش بالايي داشته باشد و به صورت يك پوشش حفاظتي براي فلزات ديگر براي جلوگيري از خوردگي و واكنشهاي شيميايي ديگر استفاده شود.
اين فلز به طور مستقيم با كلرين و اكسيژن تلفيق ميشود و جانشين هيدروژن اسيدهاي رقيق ميشود. قلع در دماهاي معمولي قابل انعطاف است اما زماني كه دما افزايش مييابد، آن شكننده است.


دماهاي طبيعي و بخصوص در غياب اكسيژن اتمسفري به هيچ وجه با قلع واكنش نمي دهند. الكل و هيدروكربنها نيز در اين شرايط تاثيري بر قلع نمي گذارند.
اين فلز به آساني در هوا اكسيد شده و در برابر خوردگي مقاوم است . قلع در بيشتر آلياژها يافت ميشود و به صورت پوششي در روي فلزات ديگر استفاده ميشود و از خوردگي آنها جلوگيري ميكند. قلع عمدتاً از كاني كاستيريت كه قلع به صورت اكسيد است ) بدست ميآيد.


اين فلز در برابر خوردگي در آب دريا و آب لولهكشي نرم مقاوم است اما ميتواند به وسيله اسيدهاي قوي، آلكاليها و به وسيله نمكهاي اسيدي مورد حمله قرار بگيرد. قلع زماني كه اكسيژن در محلول وجود دارد،به صورت كاتاليزور عمل ميكند و واكنش شيميايي را تسريع ميكند.
قلع به صورت Sn2 در هوا شكل ميگيرد. Sn2 از نظر اسيدي ، ضعيف است و نمكهاي قلع دو ظرفيت همراه با اكسيدهاي بازيك شكل ميگيرند. قلع ميتواند سايش بالايي داشته باشد و به صورت يك پوشش حفاظتي براي فلزات ديگر براي جلوگيري از خوردگي و واكنشهاي شيميايي ديگر استفاده شود.


اين فلز به طور مستقيم با كلرين و اكسيژن تلفيق ميشود و جانشين هيدروژن اسيدهاي رقيق ميشود. قلع در دماهاي معمولي قابل انعطاف است اما زماني كه دما افزايش مييابد، آن شكننده است.


قلع عنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی با نشان Sn وعدد اتمی 50 وجود دارد.این فلز ضعیف چکش خوار و نقره ای که به آسانی در آزمایش‌های مربوط به هوا اکسیده نمی شود و در برابر فرسایش مقاوم است ، در بسیاری از آلیاژها وجود داشته و بعنوان پوشش مواد دیگر جهت جلوگیری از فرسایش آنها بکار می رود.قلع را عمدتا" از ماده معدنی کاسی تریت که در آن بصورت اکسید وجود دارد ، بدست می آورند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید