تحقیق در مورد هاگها propagale پراکنده کننده

word قابل ویرایش
13 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

هاگها propagale پراکنده کننده

۱-۱۲ مقدمه:
در قارچها تولید مثل و تکثیر همواره بر تولید هاگها مربوط می باشد. هاگها را می توان بعنوان بخش های ریز و کوچک اجتماعات قارچی که اغلب در ساختارهای محدود و اختصاصی تولید می شوند و کاملا مجهز هستند تا اجتماع جدیدی را مستقل از قارچهای اصلی و شاید دور از آن آغاز کنند تعریف نمود.
این تعریف مستقل از جزئیات تولیدشان هستند چه به طریق جنسی و چه غیر جنسی و هیچ توجهی به اندازه شکل یا مشخصه های خاص نمی شود.حتی این اصطلاح شامل conidiaاست که همان conidiaزیر

بصورت انحصاری یا حد اقل عمدتا در dicaryotization عمل می کنند و بنابر این ممکن است همچنین بعنوان نطفه ای ها تعیین شوند. بدیهی است که چنین تعریف گسترده ای مشخصه های بیشتری را از هاگها بر طبق نوع آنها شکل و عملکردشان طلب می کند.
۲-۱۲ انواع هاگها:
اساسا باید تمایزی بین هاگها وجود داشته باشد هسته برخی محصول تقسیم سلولی تقسیم هاگها ،‌ مانند ascospore یا basidiospore هستند و برخی دیگر توسط تقسیم غیر مستقیم تولید می شوند. بویژه باید به یاد داشته باشیم همانطور که قبلا بررسی کردیم و همانگونه که ascomycete چهار هاگی و یا basidiomy دوهاگی نشان می دهند ، تقسیم سلولی هاگها همواره تک هسته ای نیستند و یا برای پراکندگی های وسیع و گسترده تولید نمی شوند.

با وجود این بر حسب نقش اکولوژیکی ، این استثناها نادیده گرفته می شوند. بین تقسیم غیر مستقیم هاگ ها ، آنهایی که قادر به حرکت هستند ، هاگهای جانوری یا هاگهای گیاهی محدود بر قارچهای پایین تر my cete ماده و chytridiomy نیستند. جنبندگی و حرکت فایده ای در آب می باشد مکانیکه هاگهای این قارچها قادر به شنا کردن به سوی زمینه های جدید می باشند. با وجود این در درازمدت این احتمال نامساعد و مضر می شود. عفالیت به آب سیال و مایع

محدود می گردد و خود شناور شدن شکل ناکافی از انتقال گسترده می باشد. از انجایی که شتاب ها در محدوده چند سانتی متر در هر ساعت هستند و چون هیچگونه موجود زنده تک سلولی در یک خط مستقیم شنا نمی کند و ذخایر انرژی تنها چند ساعت دوام می آورند ، فاصله و مسافت بدست آمده مینی اسکول است. انتقال در مسافت های بیش از حدود یک متر دیگر مکانیزمها را می طلبد که بخوبی توسط mycete ماده نشان داده شده است.

تصویر ۱-۱۲: نمودار نشاندهنده مراحل تکامل conidium در mycete ماده.
۱- ساپرولگینا: اسپورانگیای جانوری انتهایی واحد، انتشار دهنده ها هاگهای جانوری. ۲- آجلیا: اسپورانگیای جانوری مکررا شکل گرفته که هاگهای جانوری را منتشر می سازد. ۳- آلبوگو: شکل گیری مکرر اسپورانگیای جانوری روی اسپورانگیا فورهای جانوری منشعب. اسپورانگیای جانوری پراکنده می شوند و تعدادی ۱۲ هاگ جانوری رها می کنند. ۴- پرونوسپورا: اسپورانگیای جانوری بصورت واحد و منفرد روی اسپورانگیا فورهای جانوری بسیار منشعب شکل ی گیرند. اسپورانگیای جانوری مانند conidium با مجرای رویش، رشد می کنند.

۳-۱۲: conidium: bnycete ماده سیستم کامل و ماهرانه ای از توزیع هاگ جانوری را توسعه داده اند، که در برخی موارد شامل دو نسل است مانند اچلیا و ساپرولگینا. طبقه وروده پرونوسپورالها که زندگی انگلی بر روی گیاهان دارند تصور می شود که در زمان تکامل به دنبال میزبانهایشان به سرزمین آنها مهاجرت کرده اند. بنابر این می توان فرض کرد که در ابتدا این انگلها هاگهای جانوری اصلی و اجدادی را حفظ کرده اند اما در اسپورانگیای جانوری شکل گرفتند که خودشان قادر به انتقال گسترده بودند. در رده آلبوگو اسپورنگیای جانوری پراکنده می شود و وقتی به میزبان جدید می رسند، هاگهای جانوری رها می شوند سپس به سور دهانه ها و روزنه های شنا کرده و بر برگ از طریق این روزنه ها و دهانه های (دهانه اصلی و آسیب دیدگی) رشد کند و گیاه را بدون شکل گیری هاگهای جانوری مبتلا و آلوده می سازد. بنابر این اسپورانگیای اصلی و اجدادی درون conidia تکامل یافته است. طرح مختصری از این رشد تکاملی محتمل در تصور ۲-۱۲ ارائه شده است. الگوی تکاملی مشابهی در mycete تخمی یازیگوتی، در تصویر ۲-۱۲ قابل مشاهده است. اکثریت قارچهای شناخته شده conidia تولید می کنند(متداولترین آنها از نوع هاگها هستند) که در تصویر ۳-۱۲ نشان داده شده می توانند بصورت دو نوع اصلی بر اساس شکل گیری شان تقسیم شوند: بلاستیک یا حبابی، تالیک یا ساقه ای. هر دو نوع می توانند مستقیما در راس یا اغلب مکررا روی شاخه ها و انشعابهای کوچک به نام فیالدیها بعنوان هاگهای فیالیدی یا conidia فیالیدی شکل یافند. تفاوتهای متعدد هر دو نوع موجود می باشند ساده ترین آنها هاگهای تک سلولی بدون هیچگونه تفاوتی بودند، درحالیکه آنها توسط بسیاری از انواع ککهای پنی سیلیوم یااسپرگیلاس شکل ی گیرند. چنین هاگهایی در تعداد فراوان تشکیل می شوند اما بصورت اتفاقی توزیع و پراکنده می شوند، یعنی بدون هیچ هدف و مقصدی توسط هوا یا چسبیدن به سطح و رویه حشرات ودیگر حیوانات. تعداد فراوان و توزیع زیاد بوسیله حتی کوچکترین حرکت و جنبش هوا نشان می دهد که این هاگها در همه جا پراکنده و موجود هستند. بنابر این فرصت بسیاری برای وجود داشتن انواع کپکها در هر زمانیکه ماده مناسب موجود باشد وجود دارد.
۴-۱۲: پراکندگی و تکثیر وانتشار: علی رغم موفقیت ظاهری تولید هاگ همانطور که در نمونه پنی سیلیوم یا اسپرگیلاس نشان داده شد تنها بطور متوسط و معتدل کافی و مفید می باشد در صورتیکه به توده های فراوان هاگهای مرود نیاز برای ضمانت بقا گونه ها توجه شود. بنابر این غیر منتظره نیست که وسایلی جهت افزایش موفقیت در تجمع اجتماعات زمینه های جدید با بهبود انتقال مقصد یابی و روشهای دستیابی به این زمینه ها توسعه داده شوند. می توان با تراشیدن سطح هاگها شروع کرد. گندم ها یا زگیلها یا برامدگیها و دیگر دنباله ها حساسیت واصطکاک در برابر هوا (یا آب برای قارچهای آبی) را افزایش می دهند و بنابر این بر حفظ توده شدن هاگها در میانه محیط کشت کمک می کنند . دنباله ها یا چسبندگیها همچنین به چسبیدن هاگها بر رویه و سطح خارجی یک گیاه یا میزبان حیوان یا دیگر زمینه ها کمک ی کند. تصویر ۴-۱۲ نشاندهنده یک هاگ قرار گرفته بین دو سلول برآمده سطح برگ می باشد. اگر تعداد سلولها در یک هاگ افزایش یابد تغییر پذیری بیشتری در ساختار ممکن می گردد، همانطور که توسط conidia هاگ های مارپیچی یا حلزونی نشان داده شده است.
تصویر ۲-۱۲: نمودار نشانهنده برخی از اشکال انتقال بین sporangia و conidia در mycete تخمی.

۱- فیکومیس: اسپورانگیوفور، اسپورانگیوم انتهایی واحدی را شکل ی دهد که توده های هاگی بسیار بزرگی ایجاد می کند.
۲- مورتیرلا: اسپورانگیوفور منشعب با هاگ های کم در هر اسپورانگیوم.

۳- تامینیریوم: اسپورانگیوفور با اسپورانگیوم انتهایی و بخش بسیار منعشب با بسیاری اسپورانگیول های حاوی تعداد کمی هاگ .
۴- بلاکسل: بسیاری اسپورانگیول روی نوک ها در یک اسپورانگیوفور منشعب. اسپورانگیول ها شامل تعداد کمی هاگ هستند. در برخی موارد انتشار اسپرانگیولها.

۵- کانین گاملا. اسپورانگیول های تک هاگی با تکثیر شکل می گیرند. و اسپورانگیوفورهای منشعب بعنوان conidia پراکنده می شوند.

تصویر۳-۱۲: شکل گیری حبابی، حبابی – فیالدی و ساقه ای conidiad
1- اروباسیریوم: conidiaحبابی.
۲- پی سیلیوم: conidia حبابی شکل گرفته روی فیالیدها
۳- مونیلیا conidia ساقه ای

در حالیکه فایده شکل هاگ مارپیچی هنوز نامشخص است شکل staura conidia بر شناور بودن هاگ ها کمک می کند. همانگونه که برای انواع شکلهایی دریایی و آبهای شیرین نشان داده شده است. همچنین گرایش و تمایلی به چنین هاگ هایی جهت برخورد و تماس با سطح جامد در دو نقطه و مکان با افزایش میزان محکم بر جای ماندن آنها وجود دارد. Spaurospore همچنین شامل هاگ های به اصطلاح چهارگانه پرتوی و منعشب می باشند که مشخصه قارچهای آب

شیرین بوده و همچنین در بین گونه های دریایی یافت می شود. حیوانات می توانند حامل و ناقل هاگ های قارچی باشند. این مورد برای قارچهای کاپروفیلی، معروف می باشدpropagule که در روده پستانداران گیاه خوار وجود دارند و سپس از مکان اصلی خود به محل فعالیت خود منتقل می شوند. بند پایان نیز مهم تر هستند. سطح خارجی آنها می تواند مملو از هاگ های قارچی شود هنگامیکه در فصل بهار از طریق برگهای افتاده پدیدار شده و با اندامهای تناسلی و مواد قارچی پوشیده می شوند. ممکن است حشرات هم هاگ ها را از نقاطی مانند گلهای پوسیده میوه های فاسد و انواع گسترده مواد کپکی جمع آوری کنند.

ما اخیرا ذکر کرده ایم که مخمر ها در شهد گلها به منابع جدیدی توسط حشرات منتقل می شوند. قارچها کشندگی و جذابیت خود را برای بند پایان از طریق ترشخات افزایش می دهند، همانطور که این مورد در خصوص pycnidia زنگارها و کلاوسیپ ها در طول مرحله conidia بر چشم می خورد. بوی معطر قارچها

حشرات و مگسها را برای تخم ریزی جذب می کنند. حشرات بالغ و کامل جوان هاگ را هنگام پرواز در کنار میوه بعدی جذب می کنند. هدف از استفاده از ناقلان حشره ای رشد و توسعه هاگهایی است که بر ترشخات می چسبند یا در اثر شکل شان در پوشش کرکها و موهای زبر حشره مربوطه گرفتار می شوند. (تصویر ۵-۱۲).

نوع دیگری از شکل شناسی هاگ با نقش و عملکردی واضح توسط روده ها رپوسپوریوم نشان داده می شود که شامل قارچهایی است که روی حیوانات کوچک زندگی انگلی دارند. همانطور که در تصویر ۵-۱۲ نشان داده شده است. هاگ های یافت شده در این رده خمیده یا منحنی هستند و بنابر این بین بافتهای رشته ای عضله ای در مری گیر می کنند و یا در گوشت این حیوانات فرو می روند. از این نقطه آنها رشد می کنند مجرای رویش درون حفره های بدن بزرگ شده و از حیوان تا هنگام مرکش استفاده می کند. بنظر می رسد که این هاگ ها طرحی موفق هستند. پس از هضم کلی حیوان میزبان انگل، conidiophore از طریق پوست بیرونی درون هوای خارج از آن رشد یافته و در آنگاه conidia تولید می کنند در اکثر موارد بیشتر از چند صد تا .

این تعداد که جهت حفظ گونه های کافی است با دهها هزار مورد تولید شده توسط یک تجمعی کپکی برابری می کند.
موفقیت هاگ ها بیشتر با جذب موجودات زنده یا ریز جانداران میزبان قابل افزایش است در نمتوکتوناس و درکمریا، هاگ ها دارای برآمدگی چسبناکی هستند که ماده ای جذب کننده کرمها ترشخ می کند که بوسیله آن می توانند به این conidia بچسبند.

تصویر ۵-۱۲: انتخاب هاگ های نشاندهنده نقش و عملکرد اکولوژیکی طرح شده اندازه و شکل شان.
۱- هارپوسپوریوم: conidia در بافت مری و روده حیوان میزبان کرم فرو می رود.
۲- نماتوکتوناس: بلافاصله پس از رهایی، مجرای رویش کوتاهی برآمدگی چسبناکی در توسعه می دهد که conidia را به حیوان میزبان در حال عبور می چسباند.

۳- کلادوسپوریوم: ساختار زگیل دایر یا خاردار به هاگ اجازه می دهد که در کرکهای زبر حشرات گرفتار شده و بعدا ممکن است به سطح زبر و سخت گیاه بچسبد.
۴- آلترناریا: هاگ چند سلولی تلاشهای مکرری جهت رشد موفق انجام می دهد.
۵- میوکر، پیلوبولاس: جداره های مقاوم هاگ، بقاتران را در طی ماندن آن در ر وده، تضمین می کنند. مجرای رویش از نقطه و مکان تماس درون حفره حیوان، با هضم آن و استفاده از آن مادمیکه زنده است، رشد می کند. در طول این زمان حیوان همچنین قارچها را به نقاطی که امکان بسیار دارد دارای دیگر کرمها از همان نوع و گونه باشند انتقال می دهد. میزبانها درحیطه دسترسی آسان به اولاد قارچی قرار می گیرند. کرمها بنابر این قربانی و ناقل یک گونه هستند.

این حقیقت که اغلب کمتر از conidia1000 پس از تکمیل عمل هضم تشکیل می شوند شواهد آشکاری دال بر بازده و کارایی فرآیند تکثیر و تولید مثل ارائه می دهد. هاگ های چند سلولی نیز می توانند بعنوان هاگهای بزرگ در نظر گرفته شوند چون طول کلی آنها می توانند به میزان ۱۰۰ میکرومتر در محوری بلند باشد. افزایش اندازه دارای این اثر آنی است که هاگ ها کمتر آبرسانی توسط هوا منتقل می شوند بطوریکه دیگر وسایل انتشار نیز باید مورد استفاده قرار گیرند. اغلب هاگ های بزرگ داری زگیلها سنبله یا مجراها و دیگر برآمدگیهای بزرگتر هستند که برآنها اجازه می دهند به کرکهای حشرات و دیگر حیوانات بچسبند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 13 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد