بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

1-هیدرولوژی آبهای زیرزمینی

Ground water hydrology

تالیف:Herman Bouwer

ترجمه:دکتر احمد لطفی صدیق

2-شناخت آبهای زیرزمینی (ژئو هیدرولوژی)

تالیف:راجرد-ویست

ترجمه:دکتر هرمز پازوش(دانشگاه تهران)

3-هیدرولوژی آبهای زیرزمینی

تالیف:David Keith Todd 

ترجمه:قهرمان قدرت نما-عبدرزاق رازقی

4-هیدرولیک جریان آب درمحیطهای متخلخل

تالیف:دکتر ابولفضل شمسایی(استاد دانشگاه شریف)

انتشارات:صنعتی امیرکبیر

5-هیدرولوژی آبهای زیرزمینی

Ground water hydrology

تالیف:ادوارد هار

ترجمه: فریدون کاوه

انتشارات:مرکز نشر دانشگاهی

اسلاید 2 :

فصل دوم:خواص فیزیکی لایه آبداروناحیه ابهای ثقلی

فصل سوم :حرکت یا جریان آبهای زیرزمینی

فصل چهارم:چاهها

فصل پنجم:زهکشها

فصل ششم:آلودگی آبهای زیرزمینی

اسلاید 3 :

1-1-تعریف آب زیرزمینی
- تکنولوژی آبهای زیزمینی 
     شامل:  1-برسی خواص فیزیکی آب ومحیط زمینشناسی
  2- برسی خواص شیمیایی آب ومحیط زمینشناسی
  3-حرکت طبیعی آب زیرزمینی
  4-موارد استفاده آب زیرزمینی


- آبی که در خاک مرطوب یا اشباع شده وجود داد تا مادامی که نتواند آزادانه به داخل حفره یا چاهک تراوش کند آب زیرزمینی محسوب نمیشود.

فشار آب باید بیشتر از فشارحفره یا چاهک باشد
تابتواند به طور آزادانه به داخل چاهک جریان پیدا کند

اسلاید 4 :

- به طورکلی میتوان گفت که آب زیرزمینی برای آن بخش از آبهای زیر سطح زمین که قابل برداشت بوسیله چاه ،چشمه یا قنات است بکار میرود.


2-1-اهمیت مطالعه آبهای زیرزمینی :

1- آب زیرزمینی قسمت مهمی از منابع آب شیرین دنیا را تشکیل میدهد .
تخمینهای کلثی منابع آب نشان میدهد که آب زیرزمینی 6/. درصد کل آب دنیا را تشکیل میدهد.
آب زیرزمینی بعد از یخچالها ویخ پهنه ها بزرگترین ذخیره آب شیرین دنیا را تشکیل میدهد.
 

2- آب زیرزمینی مانند هر منبع طبیعی دیگر نامحدود نیست میانگین بارندگی در ایران ⅓ بارندگی میانگین جهانی است.از این رو باید به طور معقول مورد بهره برداری قرار گیرد و از آلودگی آن وآمیخته شدن با آب شور حفاظت شود.
 

اسلاید 5 :

-مزایای استفاده ازآبهای زیرزمینی نسبت به منهبع آبهای سطحی(مثل آب پشت سدها):

1- هزینه استخراج آب زیرزمینی نسبت به هزینه احداث سد خیلی کمتر است

2- نگهداری سفره آب زیرزمینی بسیار آسانتر از نگهداری سد است

3- میزان تبخیر آب زیرزمینی خیلی کمتر ازسدها میباشد

4- میزان املاح سفرههای آب زیرزمینی  خیلی کمتر ازسدها میباشد

5- خطر آلودگی آن نسبت به آب سدها کمتر است

6- از فضای بالای سفره آب زیرزمینی میتوان استفاده کرد در صورتی که ذخیره آب پشت سد منطقه بسیار وسیعی را اشغال میکند

اسلاید 6 :

- از آنجایی که خاک محیطی متخلخل است، در بین ذرات آن لوله های مویین غیر منضم تشکیل میشود. وآب تا ارتفاع مشخصی در بالای سطح آب زی رزمینی صعود می کند .

-این آب منافذ را پر کرده و بوسیله نیروی مویینه بین آنها با قی میماند . قسمتی از ایین اب قابلیت جابجایی نداشته ولی قسمتی بر اثر نیروی ثقل قابلیت انتقال دارد.

-جهت حرکت آب مویین عکس ریزش جوی بوده وبر اثر کشش به سطح زمین میرسند. 

-آقای keen در اثر آزمایشهای زیاد فرمول تجربی زیر را برای محاسبه ارتفاع کاپیلاریته در داخل خاکهای مختلف پیشنهاد نموده است :

ااین ارتفاع در خاکهای بسیار سنگین تا حدود 10 متر نیز مشاهده شده است .

اسلاید 7

4-1- منشاء آبهای زیرزمینی :

1- بارشهای جوی :
 منشاء اصلی آب شیرین زیرزمینی می باشد . تخمین زده میشود 25 درصد بارشها در آمریکا تبدیل به آ ب زیرزمینی میشود .
در اراضی گود ومسطح ، چون آب حاصل از بارند گی نمیتواند در اثر جریانهای سطحی از منطقه خارج شود در سطح زمین جمع شده ودر اثر نفوذ به لایه های زیرین تشکیل آب زیرزمینی میدهد.
 

2- آب محبوس:
 آبی است که وقتی سازنده های زمینشناسی تشکیل میشد در آنها وجود دا شته است . غالبا در قسمتهای عمیق حوضه های آب یافت میشود . کیفیت آن اغلب نا منا سب است .
 

1- آب ژرفا :
 این نوع آب در درون زمین تشکیل شده ومنشاع آتشفشانی یا مواد مذاب درونی دارد ودراثر فعالیتهای آتشفشانی میتواند به طرف پوسته زمین جاری شود . دارای مواد معدنی زیاد بوده و منبع آب قابل توجهی به شمار نمیروند. دو نوعند :

-ماگمایی: از مواد مذاب کم عمق جدا شده است
- پلوتونیک: از مواد مذاب عمیق جدا شده است

4- رودخانه ها و سدها:
از همان بارشهای جوی منشاء میشود که پس از جریان سطحی به داخل آبخانه ها نفوذ میکنند . 

5- دریاچه ها واقیانوسها :
از طرف دریاچه ها و اقیانوسها به طرف لایه های آبدار حرکت میکنند .

 

اسلاید 8 :

- سطح آب زیر زمینی یا سطح ایستایی که با علامت مخفف                  نشان داده میشود به سطحی اطلاق میشود که در زیر آن خلل وفرج ، رسوبات و سنگها از آب اشباع شده است . ویا به عبارت دیگر سطح ایستایی سطحی است که فشار در روی آن یک اندازه و یک مقدار باشد. 

- این سطح یک صفحه نیست بلکه دارای پستی وبلندی زیادی است ودرخیلی ازموارد میتوان پستی وبلندی ان را باتپوگرافیزمین تطبیق داد.

-عوامل موثر در سطح آب زیرزمینی :
الف-  مقدار آبی که در سطح زمین نفوذ میکند که به شد ت بارش و نفوذ پذیری محیط متخلخل بستگی دارد .
ب-  نفوذ پذیری سنگهای کف .

البته عوامل دیگری مانند قوه جاذبه ماه ،اثر تابش خورشید ، تاثیر فشار جو ، تاثیر اند کی روی سطح آب زیرزمینی دارند.

اسلاید 9 :

6-1- گسترش آب و خاک :

از نظر نفوذ آب زیرزمینی می توان آن را به د و منطقه اصلی وسه منطقه فرعی تقسیم کرد .

ب: منطقه تهویه : این منطقه بالای سطح ایستایی آب بوده و شامل مناطق زیر می باشد:

1 - منطقه سطحی : ممکن است چند ین متر ضخامت داشته باشد ومیزان وجود آب آن بستگی به رطوبت جو دارد.  

2- منطقه حد وسط یا میانی :  میتواند چند ین متر باشد . میزان جذب آب در این منطقه خیلی کمتر از منطقه سطحی بوده وخاک تقریبا خشک است.

3- منطقه مویینه : ضخامت آن از چند ین سانتیمتر تا جند ین متر متغیر است . ضخامت آن با قطر دانه ها نسبت عکس دارد به طوری که برای ماسه ای چند ین سانتیمتر وبرای رس میتواند چند متر باشد.
منطقه بسیار مرطوبی است وآن را میتوانیم منطقه اشباع متغیر بنامیم.

اسلاید 10 :

7-1- تعریف لایه آبدار یا آبخانه وانواع آن :

لایه های آبدار یا آبخانه به محیطهای متخلخلی گفته میشود که شرایط ذخیره سازی وعبور آب را داشته باشد.
معمولا مواد تشکیل دهنده آن ماسه ها و شن یا سنگریزه هایی که هنوز تحکیم نشده اند .

- محیطهای سنگی ، خاک رس متراکم وغیر متخلخل آبخانه خوبی نیستند چون خلل وفرج آنها کم است و نمیتوانند آب زیادی در خود ذخیره کنند و همچنین عبور آب در آن به سادگی امکان پذیرند . ولی محیطهای آهکی میتوانند آبخانه های خوبی باشند .

-لایه های آبدار آزاد شبیه دریاچه های زیرزمینی در موادی متخلخل است.
- در بالای سطح آب زیرزمینی، مواد محدود کننده مثل لایه رس متراکم، لایه سنگی وغیره وجود ندارد.
-فشار سطح آب برابر فشار اتمسفری می باشد.
-قسمت تحتانی آن شامل یک لایه غیر قابل نفوذ یا لایه با نفوذپذیری کم مثل،رس یا مواد دیگر با دانه بندی ریز،سنگ آهک سخت، سنگ آذرین یا هر لایه سنگی دیگر.
-سطح آزاد آن تحت اثر عوامل مختلف مصنوعی (پمپاژ چاهها ) ویا طبیعی(زهکش آب) قرار گرفته واز قسمتهای  فوقانی یا جانبی تغیر می نمایند وشیبهای مختلف به خود می گیرند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید