دانلود فایل پاورپوینت آموزش نرم افزار MATLAB

PowerPoint قابل ویرایش
21 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آموزش نرم افزار MATLAB توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آموزش نرم افزار MATLAB قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

کار با ماتریس (آرایه)

lتعریف آرایه:  

A=[1 2 3]                               تعریف آرایه ۳*۱    (بردار)                             

X=[1; 2; 3]  تعریف آرایه۱*۳   (بردار)

Y=[1 2 3;4 5 6]    تعریف آرایه ۳*۲                            

l

lبرای دسترسی به یک عنصر خاص از اندیس استفاده می کنیم. در MATLAB اندیس از ۱ شروع می شود.

A(1,1) یا A(1)                               A(1,2) یا A(2)              A(1,3) یا A(3)

X(1,1) یا X(1)                       X(2,1) یا X(2)              X(3,1) یا X(3)

Y( 1,1)  Y(2,2)  Y(2,3)

Y(:,1) تمام عناصر ستون ۱ را بر می گرداند. یعنی   [۱;۴]

Y(1,1:2) عناصر Y(1,1) و Y(1,2) را برمی گرداند.

Y(1:2,1:2) عناصر Y(1,1) ، Y(2,1) ، Y(1,2) و Y(2,2) را بر می گرداند.

اسلاید ۲ :

الحاق عنصر (عناصر) به آرایه

lالحاق عناصر به آرایه

X=[1 2 3];

         Y=[X  -۵]; Y=[1 2 3 -5] می شود.

می توان نوشت: X=[X -5] در این صورت X=[1 2 3 -5] می شود.

lاگر X=[1 2 3] و بنویسیم Y=[X; -3 4 5] در این صورت :

l

lاگر X=[1 2 3] و بنویسیم Y=[X;-5] خطا رخ می دهد. باید حتما یک سطر کامل مشخص کنیم.

اسلاید ۳ :

دو تابع برای الحاق عناصر

lHorzcat: اتصال عناصر به صورت افقی (ستونی)

Horzcat([1 2 3],[4 5 6])=C

C=[1 2 3 4 5 6]

lVertcat: اتصال عناصر به صورت عمودی(سطری)

C=vertcat([1 2 3],[4 5 6])

معادل با C=[1 2 3;4 5 6] است.

l

اسلاید ۴ :

محاسبه مجموع و میانگین آرایه

lتابع sum برای محاسبه مجموع عناصر آرایه به کار می رود.

–اگر یک بردار داشته باشیم مثلا x=[1 2 3] ، sum(x) مجموع عناصر آن را بر می گرداند.

–اگر بردار نباشد مثلا x=[1 2 3;4 5 6] ، sum(x) مجموع عناصر هر ستون را به طور مجزا حساب می کند و [۵ ۷ ۹]  را بر می گرداند.  با نوشتن به صورت sum(sum(x)) مجموع همه عناصر حساب می شود.

–Sum(x,1) معادل sum(x) عمل می کند.

–Sum(x,2) مجموع هر سطر را به طور مجزا محاسبه می کند. در مثال بالا [۶;۱۵]

–برای آرایه های بیش از ۲ بعد می توانیم sum(x,3) ، sum(x,4) و…. هم داشته باشیم.

lتابع mean برای محاسبه میانگین آرایه به کار می رود.

–طرز نوشتن و کار با ان دقیقا مشابه sum است . فقط در اینجا به جای مجموع میانگین محاسبه می شود.

l

اسلاید ۵ :

محاسبه ابعاد و طول

lتابع size برای محاسبه ابعاد به کار می رود:

اگر X آرایه دو بعدی ۴*۳ باشد Size(X) تعداد سطر و ستون آن را بر می گرداند یعنی ۳ و ۴

برای آرایه های با ابعاد بالاتر نیز به همین ترتیب انجام می شود.

lتابع length: برای بردار طول را برمی گرداند و برای آرایه ها  بزرگترین بعد را می دهد. مثلا اگر X ، ۵*۷*۹ باشد ۹ را برمی گرداند.

اسلاید ۶ :

جستجوی مقدار در آرایه

lتابع find برای جستجوی عناصر در آرایه به کار می رود.

X=[1 2 -3;4  -۹ ۰]

[a b]=find(X==-3)

در این صورت a=1 (شماره سطر عنصر ۳-) و b=3 (شماره ستون)  می شود.

X=[1 2 -3;4 -3 0]

در این صورت a=[2;1] و b=[2;3] می شود.

اسلاید ۷ :

چند تابع مفید دیگر

lrand: تولید نمونه ها تصادفی بین [۰,۱] با توزیع یکنواخت

rand(2,3) یک آرایه ۳*۲ از مقادیر تصادفی تولید می کند.

rand(4,5,10) یک آرایه ۱۰*۵*۴ از مقادیر تصادفی تولید می کند.

lrandn : تولید نمونه های تصادفی از توزیع نرمال استاندارد

–طرز استفاده دقیقا مشابه rand است.

lتوابع ones و zeros: در جلسه قبل توضیح داده شد.

اسلاید ۸ :

رشته (String)

lرشته مجموعه ای از کاراکترها می باشد.

lرشته با علامت ‘ ‘ نشان داده می شود.

S=’Ali’

lدر واقع S به صورت یک آرایه کاراکتری ۳*۱ در نظر گرفته می شود.

S=[S ‘ hassan’]

lS=‘Ali hassan’ می شود.

lدو تابع num2str و str2num به ترتیب برای تبدیل عدد به رشته و بالعکس به کار می رود.

num2str(23)

D=’123′

Str2num(D)

اسلاید ۹ :

ساختار(Structure)

lمثال از تعریف structure:

St.f1=[1 2 3]

St.f2=[3 4;5 6]

St.f3=‘Ali’

lبا این سه دستور یک structure به نام STبا سه field f1، f2 و تعریف کرده ایم.

lاگر بنویسیم St.f1 آرایه [۱ ۲ ۳] برگشت داده می شود.

lاگر بنویسیم St.f1(2) عنصر دوم St.f1 برگشت داده می شود.

اسلاید ۱۰ :

آرایه سلولی (Cell array)

lیک Cell array به نام A را می توان به صورت زیر تعریف کرد:

A{1}=[1 2 3];

A{2}=[3 4;5 6]

A{3}=‘Ali’

در این صورت یک Cell array با اندازه ۳ ایجاد کرده ایم.

lاگر بنویسیم A{1} آرایه [۱ ۲ ۳] برگشت داده می شود.

lاگر بنویسیم A{2}(1,2) عدد ۴ برگشت داده می شود.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 21 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد