بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

 • آشنایی دانشجویان با علم آناتومی (تشریح بدن )انسان است .
 • آناتومی علمی است که بدن انسان وروابط بین اندامهای مختلف را بررسی می کند .

اسلاید 2 :

 • واژه آناتومی
 • آناتومی از دو واژه ana به معنی کالبد و جسم وtomyia به معنی شکافتن یا تشریح کردن تشکیل شده است .

اسلاید 3 :

 • آناتومی موضعی چیست ؟
 • تشریح یک قسمت از بدن را آناتومی موضعی گویند.

اسلاید 4 :

 • تاریخچه آناتومی
 • شروع علم آناتومی به زمان یونان باستان بر میگردد واولین کتابی که در این باره نوشته شد توسط هراکلیوس بود که دارای اشتباهات زیادی بود .
 • در رم باستان جالنیوس : اولین کسی بود که استخوان ها و مفاصل را طبقه بندی کرد وقسمتهای مختلف بدن را تشخیص داد.

اسلاید 5 :

 • تاریخچه آناتومی در ایران
 • ابن سینا در کتاب قانون در طب مطالب ارزشمندی در ارتباط با آناتومی انسانی آورده است که تا قرن هفدهم میلادی منبع دانش کلیه پزشکان در شرق وغرب بود.

اسلاید 6 :

 • تقسیمات آناتومی انسانی شامل :
 • آناتومی درشت (ماکروسکپی ) که بدون استفاده از میکروسکوپ قابل شناخت وبررسی است .
 • آناتومی ریز (میکروسکپی ) که با استفاده از میکروسکوپ قابل شناخت وبررسی است
 • آناتومی تکاملی : که شناخت بدن انسان را از تولد تا سالخوردگی مورد بررسی قرار می دهد.

اسلاید 7 :

 • زیر شاخه های آناتومی که قسمتهای مختلف بدن انسان را مورد بررسی قرار می دهند.
 • شامل :استخوان شناسی ـ غدد شناسی ـ مفصل شناسی ـ احشاشناسی و ...... می باشد .

اسلاید 8 :

 • وضعیت تشریحی چیست ؟
 • برای شناخت بدن انسان لازم است وضعیت خاصی را در نظر بگیریم که به آن وضعیت تشریحی می گویند. یا همان حالتی که جسد روی تخت تشریح قرار می گیرد .

اسلاید 9 :

 • در وضعیت تشریحی سر به طرف روبه رو ، دستها از دو طرف آویخته وکف دستها به طرف جلو قرار دارد واندام تحتانی (پاها صاف وبدون خمیدگی است) .

اسلاید 10 :

 • سطوح تشریحی بدن انسان
 • برای مطالعه آناتومی باید سطوحی فرضی را در نظر بگیریم که بدن انسان یا یک قسمت از بدن را به دو نیمه تقسیم کند این سطوح فرضی عبارتند از :
 • سطح سهمی sagital plan
 • سطح عرضی frontal plan
 • سطح افقی horizontal plan
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید