بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

جوش جوانی، شایع دوران بلوغ، شایع ترین بیماری واحد پیلوسباسه
بیماری مزمن التهابی فولیکول سباسه
مکانهای شایع : صورت – پشت – سینه (بعلت غدد سباسه فراوان)
اکثر بیماران پوست چرب دارند >> رابطه ای میان شدت آکنه و میزان فعالیت غدد سباسه موجود است.

اسلاید 2 :

آکنه وولگاریس غدد سباسه (چربی)

اسلاید 3 :

جوش جوانی، شایع دوران بلوغ، شایع ترین بیماری واحد پیلوسباسه
بیماری مزمن التهابی فولیکول سباسه
مکانهای شایع : صورت – پشت – سینه (بعلت غدد سباسه فراوان)
اکثر بیماران پوست چرب دارند >> رابطه ای میان شدت آکنه و میزان فعالیت غدد سباسه موجود است.
آیا آکنه ها اسکار به جا میگذارند ؟

اسلاید 4 :

شروع در دختران در سن پایین تر (نشان از تاثیر بلوغ)
حداکثر سن شیوع : 13 الی 19 (Teenage)
معمولاً تا 25 سالگی ادامه دارد
درصد کمی تا سن 40 سالگی ادامه دارند
در سفید پوستان شیوع بیشتری دارد
به نظر دارای عامل فامیلیال و ارثی

اسلاید 5 :

شروع در دختران در سن پایین تر (نشان از تاثیر بلوغ)
حداکثر سن شیوع : 13 الی 19 (Teenage)
معمولاً تا 25 سالگی ادامه دارد
درصد کمی تا سن 40 سالگی ادامه دارند
در سفید پوستان شیوع بیشتری دارد
به نظر دارای عامل فامیلیال و ارثی

اسلاید 6 :

آکنه وولگاریس (آکنه معمولی) اپیدمیولوژیشروع در دختران در سن پایین تر (نشان از تاثیر بلوغ)
حداکثر سن شیوع : 13 الی 19 (Teenage)

اسلاید 7 :

آکنه وولگاریس (آکنه معمولی) اتیولوژی - پاتوژنزاتیولوژی اصلی نامعلوم؛

اسلاید 8 :

آکنه وولگاریس (آکنه معمولی) اتیولوژی - پاتوژنزاتیولوژی اصلی نامعلوم؛

عوامل موثر در ایجاد آکنه :

افزایش فعالیت غدد سباسه
افزایش شاخی شدن مجرای پیلوسباسه
فلور میکروبی غیرطبیعی
التهاب

اسلاید 9 :

افزایش فعالیت غدد سباسه :

عوامل موثر در ایجاد آکنه :
افزایش فعالیت غدد سباسه
افزایش شاخی شدن مجرای پیلوسباسه
فلور میکروبی غیرطبیعی
التهاب

اسلاید 10 :

افزایش فعالیت غدد سباسه :
عامل تحریک کننده و کومدوژن
غدد سباسه در سراسر بدن، بجز: کف دست، کف پا، پشت پا، لب پایین
صورت، سینه و پشت تراکم بیشتر | اندازه بزرگتر
تاثیر هورمونها:

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید