بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

 

اسلاید 1 :

 • تغييرات آب و هوا، تأثيرات عميق و شديدي بر بسياري از عوامل اساسي موثر بر سلامت از جمله : آب، غذا، هوا و محيط زيست دارد كه اين مورد خود اثر مستقيم بر عوامل مخاطرهزاي سلامت در منطقه و جهان دارد.
 • تغييرات آب و هوايي باعث كاهش كيفيت آب آشاميدني و كمبود آن ميشوند و در نهايت منجر به افزايش بيماريهاي ناشي از آب و غذا و سوء تغذيه ميگردند.
 • قرار گرفتن در معرض هواي گرم و يا شديداً سرد تاثير مستقيم بر سلامت انسان داشته و يا با افزايش احتمال خطربيماري ومرگهمراهاست.

اسلاید 2 :

 • افزايش دماي اتمسفري موجب افزايش مقدار ازن در سطح زمين ميشود. وجود لايه ازن به صورت طبيعي در لايههاي بالايي اتمسفر از ورود اشعه مضر ماوراء بنفش به سطح زمين جلوگيري ميكند اما ازن در لايههاي پايين اتمسفر (سطح زمين تا كيلومتر 12) به عنوان يك آلاينده خطرناك مطرح است.
 • ازن به بافتهاي ريه صدمه ميزند و براي كساني كه دچار آسم يا ديگر مشكلات تنفسي هستند مضر ميباشد.
 • حتي تماس با مقادير كمي از ازن براي افراد سالم موجب درد قفسه سينه، تهوع و انسداد ريوي ميگردد. در بسياري از مناطق ، گرم شدن درحد 4 درجه فارنهايت ميزان غلظت ازن را تا 5 درصد افزايش داده است.

اسلاید 3 :

 • در سراسر جهان، شيوع برخی بيماريها و بخشي از خطرات تهديد كننده سلامت وابسته به آب و هواي مناطق زمين است.
 • افزايش دماي جهاني خطر ابتلا به بسياري از بيماريهاي عفوني را افزايش ميدهد. خصوصاً بيماريهايي كه فقط در مناطق گرم بروز مينمايند.
 • بيماريهايي از قبيل مالاريا، تب دانگ، تب زرد، آنسفاليت. بيماري وبا نيز كه با مصرف آب آلوده ارتباط مستقيمي دارد هنگام افزايش دماي هوا شايع خواهد شد.

اسلاید 4 :

 • گرماي فوق العاده زياد ميتواند مستقيماً منجر به مرگ شود.
 • برخی بيماري ها فقط در مناطق گرم شايع هستند.
 • دماي خيلي زياد تعداد افرادی را كه به دلايل مختلف در يك منطقه فوت ميكنند را افزايش ميدهد.
 • نوسانات شديد و كوتاه مدت دما ميتواند سلامت را به طور جدي تحت تاثير قرار دهد. مواردي از قبيل تنشهاي گرمايي يا سرماهاي بيسابقه ميتواند ميزان ابتلا به بيماريهاي قلبي، تنفسي و مرگ و مير را افزايش دهد.

اسلاید 5 :

 • سوء تغذيه ساليانه ميليونها مرگ و مير را در پي دارد.
 • ضعيف شدن بدن ميتواند احتمال ابتلا به بيماريهاي عفوني از قبيل عفونتهاي گوارشي و تنفسي را افزايش دهد.
 • آمار مرگ و مير و بستري هاي بيمارستاني نشان داده است كه طي دورههاي خيلي گرم هوا اين مقادير افزايش داشته است خصوصاً در سالمندان و كودكاني كه در شهرها زندگي ميكنند.

اسلاید 6 :

 • فعاليتهاي بشري ، خصوصيات اتمسفري را از قبيل دما، ميزان بارشها، مقدار Co2 و ازن سطح زمين ، تغيير داده است.
 • هر چند به نظر ميرسد اندكي افزايش در ميزان دما در بعضي مناطق وضعيت كشاورزي را بهبود ميبخشد اما در اغلب مناطق ، وقوع خشكسالي، سيلها و گرماي زياد، كشاورزان را با چالش جدي روبرو مينمايد. زيرا كشاورزي به تغييرات آب و هوايي و پيامدهاي گرمايش زمين وابستگي زيادي دارد. علاوه بر اين در بعضي مناطق ذخاير آبي و رطوبت خاك ها به حدي كم ميشود كه ادامه برداشت محصول را با مشكل مواجه می کند.
 • همچنين خطراتي از قبيل آتشسوزي جنگلها و گسترش آفات كشاورزي ، اثر منفي بر ذخاير غذايي و جنگلها خواهد داشت.

اسلاید 7 :

 • عليرغم اين خطرات، افزايش مرگ و بيماري بر اثر گرما يك مسئله اجتناب ناپذير نيست.
 • با افزايش خدمات اورژانس و شناسايي گروههاي در معرض خطر ، همچنين بهبود شرايط تهويهاي ساختمانها و كاهش انتشار اكسيدانهاي فتوشيميايي (ازن و ...) به هوا ، ميتوان از سطح خطرات كاست.
 • بسياري از خطرات مرتبط با گرما با بهبود خدمات بهداشتي درماني قابل كنترل هستند. البته هزينههاي بهبود شرايط محيطی و افزايش سطح خدمات بهداشتي ، مستلزم صرف هزينه از طرف بخشهاي خصوصي و دولتي در اين زمينه‌‌هاست.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید