دانلود مقاله پتانسیل سنجی جایگزینی گرمایش شهری متعارف با منابع انرژی زمین گرمایی در ایران

word قابل ویرایش
13 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده :

بهرهبرداری از انرژی زمین گرمایی برای گرمایش محیطی و منطقههای، یکی از مناسبترین و متداولترین روشهای استفادههمستقیم از حرارت زمین است که چندین دهه تجربه در منـاطق وسـیعی از جهـان،هباعـث کسـب اطلاعـات مفیدی از نحوههاجرای پروژه های زمین گرمایی و نتایج حاصله گردیده استگهه ه

این تحقیق به بررسی اقدامات اولیه انجام شده جهت استفاده مستقیم از انرژی زمین گرمایی پرداخته و در ادامه به کمک نرم افزار GISهو اطلس زمین گرمایی ایران ، شهرهای واقع در حوزههای زمین گرمایی را مورد شناسایی قرار می دهدگهه ه

در ادامه به بررسی میزان مصرف ۴هحامل انرژی هنفت سفید، نفت کوره، نفـت گـاز و گـاز طبیعـیاهدر بخـش خانگی، تجاری و عمومی جهت مصـارف گرمایشـی در شـهر هـای فـوق الـذکر پرداختـه و در نهایـت ملاحظـات اقتصادی وزیست محیطی حاصل از جایگزینی سیستم گرمایشیهمتعارف هبا انرژی زمین گرمـایی را مـورد ارزیـابی قرار میدهد و نشان میدهد که در صورت بهره برداری از انـرژی زمـین گرمـایی بـا کـاربری گرمـایش سـاختمانهاو فضاهای خانگی،تجاری و عمومی در شهرهای واقع در حوزه های زمین گرمایی سالانه چه مقدارهصـرفه جـویی در حاملهای انرژی فوق خواهیم داشت که میتواند برای صادرات اختصاص یافته و درآمد زیادی را عاید کشور نمایدگهه ه
ههه
واژههای کلیدی: هانرژی زمین گرمایی، سیستم متمرکز شهری، GIS
هه
مقدمه:
هه

زمین منبع عظیمی از انرژی حرارتی است که این حرارت به طریقهههای متفاوتی از جمله فورانهـای آتشفشـانی، آبهای موجود در سیستمهای زمینهگرمایی و یا بواسطه خاصـیت رسـانایی هHeatهflowاهاز بخشههـای درونـی بـه سطح زمین هدایت میهشودگهانرژی حرارتی موجود در زیر پوسته زمین، انرژی زمینهگرمایی نامیده میهشودگ

حرارت به طور مداوم از هسته زمین به خارجهآن جریان میهیابد و به لایه های سـنگی در سـطوح بـالاتر منتقـل میگرددگههنگامیکه حرارت و فشار کافی وجود داشته باشـد برخـی از سـنگها ذوب شـده و تشـکیل مـواد مـذاب را میهدهندگهدر اکثر موارد، مواد مذاب در زیر پوسته زمین باقی مانده و سبب گرم کردن سنگها و آبهای جوی نفوذی

۱

اولین کنفرانس سالانه انرژی پاک

مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ۴ و ۵ اسفند ماه ۱۳۸۹ کرمان

The First Annual Clean Energy Conference on International Center for Science, High Technology & Environmental Sciences

اطراف خودآهگاه تا ۳۷۰هدرجه سانتیگراد میهشودگهبخش اعظم این آبها در داخل شکافها و فضاهای خالی موجود در سنگهای متخلخل پوسته محبوس شده و ذخیرهای طبیعی از آب داغ را فراهم میهآهورد که منبع زمینهگرمایی یـا سیستم زمینهگرمایی نام داردهکه امروزه بشر قادر است با استحصال این آبهای گرم زیرزمینی از آنهـا بهـره بـرداری نمایدگکاربردهای انرژی زمینهگرمایی بطور کلی به دو بخش عمده طبقه بندی میهگرددص۱شگ
 هتولید برقههاستفاده غیرمستقیم از انرژی حرارتیا

 هاستفاده مستقیم از انرژی حرارتی

استفاده حرارتی از انرژی زمینهگرمایی به معنای بهرهبرداری از انرژی حرارتی درون زمین است در این حالـت، انرژی زمینهگرمایی به انرژی الکتریکی تبدیل نمیهشود بلکه به صورت مستقیم از انـرژی حرارتـی آن اسـتفاده مـی گرددگهبطور کلی مخازن زمینهگرمایی که دمای آنها کمتر از ۱۵۰هدرجه سانتیگراد هستند بـرای تبـدیل بـه انـرژی الکتریکی دارای توجیه اقتصادی بالایی نیستندص۲شگهلذا این گونه مخازن زمینهگرمـایی جهـت بهـرهگیـری مسـتقیم از انرژی حرارتی مورد استفاده قرار میگیرند و به طور کلی، درجه حرارت سیال زمینهگرمایی مورد نیاز برای اسـتفاده حرارتی به مراتب کمتر از میزان مورد نیاز برایهتولید الکتریسته میباشد ولی نرخ استحصال حرارت در ایـن حالـت بمراتب بیشتر از تولید الکتریسته استگ

بطور کلی استفادههای مستقیم از انرژی زمینهگرمایی را میتوان در چند گروه طبقه بندی کرد که در هر گـروه کاربردهای مختلفی وجود دارد که با توجه به شـرایط اقتصـادی، اجتمـاعی، جغرافیـایی و اکولـوژیکی هـر منطقـه مواردی خاصی قابل استفاده می باشدث
 هتامین گرمایش منطقه ایه((District heatingه ه
 هکاربردهای کشاورزی (Agricultural applications)ه ه
 هکاربردهای صنعتی (Industrial applications)هه ه
 هاستحمام و آبدرمانی (Bathing and balneology)ه ه
 هذوب برف و یخ (Snow and ice melting)ه ه
 هپمپ حرارتی زمینهگرمایی (Geothermal heat pump)ه ه

استفادههای گرمایشی از منابع آبهای داغ زیر زمینی پس از جاذبهههای گردشگری و آبدرمانی سنتی، قدیمیترین و رایج تـرین نـوع اسـتفاده از ایـن منـابع اسـتگهتـامین گرمـایش سـاختمانها بصـورت مسـتقل و منفـرد ه Space heatingاهو یا بطور محلی و منطقه ایهDistrict heatingاهانجام میگیرد به این صورت که آب گرم مورد نیـاز با دمایی حدود ۶۰هدرجه سانتیگراد یا بیشتر جهت تامین حرارت یک سیستم گرمایش منطقه ای از یک یا چند چاه حفر شده در یک مخزن زمین گرمایی تامین میگرددگهآبهای زمین گرمـایی از درون یـک مبـدل حرارتـی ه Heat exchangerاهعبور نموده و از این طریق حرارت آنها به آب شهری و در نهایـت بـه سـاختمانها منتقـل میگـرددص۱شه وص۳شهآب زمین گرمایی پس از عبور از داخل مبدل مجددا بـه درون مخـزن زمـین گرمـایی تزریـق میگـرددگههشـکل شماره۱ا

۲

اولین کنفرانس سالانه انرژی پاک

مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ۴ و ۵ اسفند ماه ۱۳۸۹ کرمان

The First Annual Clean Energy Conference on International Center for Science, High Technology & Environmental Sciences

شکل شماره۱ـ تامین گرمایش ساختمانها بصورت محلی و منطقه ای((District heating

از آنجا که این روش تامین حرارت، روش اقتصادی و بی آلایش از نظر محـیط زیسـت اسـت ،کـاربرد آن در بسیاری از کشورها رو به افزایش میباشدگهمطابق نمودار شماره یک، ۱۴بهاز کل انرژی تولیـد شـده زمـین گرمـایی برای کاربرد مستقیم مربوط به گرمایش منطقه ای استص۲شگ
ه ه

q
گرمایشهحوضچهههای
سایر گرمایشهگلخانههای زراعی خشکهکردن
۶هصق
محصولاتهکشاورزی
صهنق بهتق شهنق
کاربردهایهصنعتی
پمپهحرارتیهزمین حهصق
ذوبهبرفهوهیخ
گرمایی
بتهن
۹شق
گرمایشهفضا

شهشلق
استحمامهوهآبدرمانی
ق۹هشص

نمودار شماره ۱ـ استفاده مستقیم از انرژی زمین گرمایی در دنیا در سال ۲۰۱۰

هه
در جدول شماره ۱همیزان بهره برداری ۱۵هکشور اول دنیا در کاربرد مستقیم انرژی زمین گرمایی بهههمراه نـرخ سرانه استفاده همصارف حرارتی اهدر سال ۲۰۱۰هارایه شده استص۸شهگه ه

۳

اولین کنفرانس سالانه انرژی پاک

مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ۴ و ۵ اسفند ماه ۱۳۸۹ کرمان

The First Annual Clean Energy Conference on International Center for Science, High Technology & Environmental Sciences

ه ه
کشور KWh سرانه استفاده مستقیم از انرژی زمین گرمایی KWh
yr yr

چین ۲/۰۹×۱۰۱۰ ۱۵/۶
ایالات متحده امریکا ۱/۵۷×۱۰۱۰ ۵۱
سوئد ۱/۲۵×۱۰۱۰ ۱۳۸۰
ترکیه ۱/۰۲×۱۰۱۰ ۱۴۳
ژاپن ۰/۷۱×۱۰۱۰ ۵۶
نروژ ۰/۷۰×۱۰۱۰ ۱۴۰۰
ایسلند ۰/۶۷×۱۰۱۰ ۲۱۰۰۰
فرانسه ۰/۳۵۹×۱۰۱۰ ۵۴۰
آلمان ۰/۳۵۴×۱۰۱۰ ۴۳/۳
هلند ۰/۲۹×۱۰۱۰ ۱۸۱
ایتالیا ۰/۲۷۶×۱۰۱۰ ۴۷/۵
مجارستان ۰/۲۷۱×۱۰۱۰ ۲۶۸
نیوزلند ۰/۲۶×۱۰۱۰ ۴۴۰
کانادا ۰/۲۴×۱۰۱۰ ۷۱۰
سوئیس ۰/۲۱×۱۰۱۰ ۲۷۰

جدول شماره :۱ میزان بهره برداری از انرژی زمین گرمایی در ۱۵کشور اول دنیا به همراه نرخ سرانه استفاده

هه
منابع انرژی زمین گرمایی در ایران
هه

از سالیان بسیار دور ایرانیان از منابع آبهای گرم برای استحمام و آبدرمانی استفاده می کردندگهاما علاقه مندی به استفاده از انرژی صنعتی از زمین گرمایی در ایران برمی گردد به زمانیکه کارشناس سازمان ملل متحد »جیمز مـک نیت«هدر دسامبر سال ۱۹۷۴ههبه ایران سفر کردگهدر سال ۱۹۷۵هقراردادی بین ایـران و ایتالیـا بـه منظـور پـژوهش و اکتشاف انرژی زمین گرمایی در بخش شمال غرب کشور منعقد گردیدگهه ه

در سال ۱۹۸۳هنتیجه پژوهش منجر به معرفی ۴همنطقه پتانسیل دار انرژی زمین گرمایی در شمال غـرب کشـور گردیدگهاین ۴همنطقه شاملثهسبلان،هدماوند، خویآهماکو و سهند میهباشدگه

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 13 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد