بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تشخیص گوینده

žتفکیک گوینده های مختلف از یکدیگر

žاستفاده از ویژگیهای صوتی برای تشخیص

žدو روش کلی:

ساخت مدل برای هر گوینده و تطبیق دادن نمونه جدید با مدلها

سعی در تفکیک گوینده های مختلف از یکدیگر

اسلاید 2 :

استخراج ویژگی برای کاهش ابعاد

žتعداد زیاد نمونه در صدای ذخیره شده

حداقل 8 کیلو هرتز، 8 بیت برای هر نمونه (64 کیلو بیت بر ثانیه)

žنیاز به این دقت برای پخش صدا و بازسازی موج

žتغییر آهسته ویژگیهای صدا در طول زمان

žامکان نمایش و ذخیره یک پنجره (فریم) نسبتا طولانی (10 تا 25 میلی ثانیه) با تعداد کمی ویژگی

žنمایش یک پنجره با 14 ویژگی: کاهش ابعاد به نسبت 11.4

žنیاز به تعریف و استخراج ویژگی

اسلاید 3 :

استخراج ویژگی برای تشخیص گوینده

žاطلاعات گوینده در طول موج بازه های کوتاه

short-term spectrum

اطلاعات موجود در یک پنجره 20 میلی ثانیه ای

žیکی رایج ترین ویژگیها : Mel-warped Cepstra

ž

žاستفاده از فیلتر mel بر روی طیف به منظور تاکید کمتر بر روی فرکانس های بالا

تبدیل غیر خطی الهام گرفته شده از روی سیستم شنوایی انسان

žاستفاده از چند ضریب اول (معمولا 14 ضریب)

اسلاید 4 :

Mel-warped
Cepstra

اسلاید 5 :

مسئله دسته‌بندی و جداسازی نمونه‌ها از روی ویژگی‌ها

žیادگرفتن مفاهیم از روی نمونه‌های آموزشی

žساده‌ترین حالت: حالت دو کلاسه

نمونه‌های مثبت

نمونه‌های منفی

žفضای چند بعدی

نمونه‌ها: بردارهای عددی

اسلاید 6 :

مقدمه (ادامه)

žیک جواب ممکن

اسلاید 7 :

žیک جواب ممکن دیگر

اسلاید 8 :

معیار مقایسه

žکدام جواب بهتر است؟

žمنظور از بهتر بودن جواب؟

žنیاز به کمیت عددی

žیک معیار: خطای هر جواب

اسلاید 9 :

خطای روش

žخطای دسته‌بندی نمونه‌های آموزشی (Emperical Risk)

ž

ž

ž

žخطای دسته‌بندی کلیه داده‌ها

ž

žمشکل اصلی

عدم دانستن تابع توزیع احتمال

عدم امکان محاسبه R

نیاز به تخمین R

اسلاید 10 :

بعد VC

žVC: Vapnik Chervonenkis

žویژگی یک خانواده از توابع

žبیان کننده میزان انعطاف یک تابع در دسته‌بندی حالات مختلف

žبرای حالت دو کلاسه: حداکثر تعداد نمونه‌های مختلف (h) که به ازای هر حالت از 2h برای نمونه‌ها، تابعی در خانواده باشد که تمامی نمونه‌ها را به درستی نشان دهد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید