بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

اشعه ماوراء بنفش

اشعه ماوراء بنفش ذاراي طول موج 100 – 400 نانومتر بوذه و ذر طيف نور بين نو.ر مريي و اشعه ايكس قرار مي گيرد اشعه ماوراءبنفش را از نظر تاثيرات زيستي به سه گروه تقسيم مي كنند

گروه uv-A كه از طول موج 400 تا 325 نانومتر ادامه دارد

گروهuv-B  كه از 325 تا 280 ادامه دارد

گروه uv-C كه از 280 تا100 نانومتر طول موج دارد

اسلاید 2 :

طول موجهاي زير 200 نانومتر فقط در محيط خلا يا محيط هاي بسته گازهاي نادرمي توانند وجود داشته باشند چون در فاصله كوتاهي جذب مي شوند از منابع مهم توليد كننده اشعه ماوراء بنفش خورشيد است ولي بخش مهمي از اين اشعه توسط لايه ازن استراتوسفري جذب مي شود و تخريب لايه ازن مي تواند اين اشعه خطر ناك را كه از ازدياد آن سرطان پوست ايجاد مي شود به زمين بفرستد.

منابع عمذه ذيگر توليدكننده اشعه ماوراءبنفش عبارتد از لامپهاي پرفشار يا كم فشار بخار جيوه ، فلورسنت ، ستگاههاي جوشكاري لوله هاي پلاسما و ليزر.

اسلاید 3 :

اثرات فيزيولوژيك اشعه ماوراء بنفش

پوست يكي از ارگانهاي حساس بدن در مقابل اشعه است زيرا پوست بدن به صورت لايه محافظ مانع ورود اشعه به داخل بدن مي شود چنانچه اين پرتوها به لايه هاي ذاخلن پوست برسند به ساختمان داخلي سلولهاي پوست آسيب مي رساند و مي توانند عوارض مختلف زير را در آن بوجود آورند.

اسلاید 4 :

سرخي و سوختگي پوست : طول موجهاي كمتر از 320 نانومتر ابتدا سبب قرمزي پوست

و سپس سوزانيدن آن مي شود جذب اشعه ماوراء بنفش بدرون قشر پوست سبب برخي تغييرات شيميايي ا ز جمله تغيير رنگ آن شذه تعداد پيگمانهاي را افزايش          مي دهد علائم سوختگي ممكن است از قرمز شدن تا تاول زدن پوست و يا پوسته پوسته شدن آن ادامه يابد.ممكن است  اين اثرات چنانچه تابش قطع شود بتدريج از بين بروند بر حسب نوع پوست بدن اين اثرات متفاوت باشد بعنوان مثال سياه پوستان نسبت به سفيذ پوستان در برابر اين پرتوها مقاومت بيشتري ا ز خود نشان مي دهند بديهي است كه درجه حرارت محيط و فصل تاثير اشعه نيز از عوامل موثر در تشديد اثر محسوب مي شوند . آفتاب تابستان حتي در مدت كماثراتي به مراتب بيش از آفتاب تابستان دارد بهمين ترتيب موفعيت جغرافيايي و ميزان ذما نيز موثر است ضخيم شدن پوست نيز از اثرات ناشي از اين اشعه است

اسلاید 5 :

سرطان زايي

هرگاه پوست به مذت طولاني در معرض اشعه قرار گيرد مي تواند منجر به سرطان پوست شود زيرا اين پرتوها بر   تاثير مي گذارند موارد افزايش سرطان پوست در كشاورزان ، كارگران ساختمان و يا افرادي كه به مدت زياد در معرض اشعه خورشيد بوده اند گزارش شده است اين اثرات در تابشهاي با طول موج كوتاهتر از 320 نانومتر مشاهده شده است. بنابراين حتي در موارد درماني نبايد پوست بيمار را به مدت طولاني در عرض اشعه ماوراء بنفش با  طول موج كوتاهتر قرار داد اشعه گروه uv-A وuv-B  مي تواند سرطان زا باشد.

اسلاید 6 :

اثر بر چشمها

چنانچه چشمها به مدت طولاني در معرض تابش اشعه ماوراءبنفش قرار گيرد مبتلا به ورم ملتحمه و قرنيه مي شود. پرتوهاي با طول موج كوتاهتر كه آسيب پوستي بوجود مي آورند مي توانند منجر به ورم ملتحمه شوند ولي براي آسيب به قرنيه طول موجهاي كوتاهتري لازم است شديدترن آسيب تابش مربوط به طول موج 228 نانومتر است آبريزش چشم و حساس شدن به نور نيز از ديگر علائم سوء آن مي باشد اين علائم نزد جوشكاران بكرات مشاهده شده است اثرات حاد آن در چشم ، ورم ملتحمه و قرنيه بوده و اثرات مزمن آن نيز كاتاراكت مي باشد.

اسلاید 7 :

كاربرد اشعه ماوراء بنفش

الف- اثر باكتري كشي :

طول موجهاي كوتاه داراي اين اثر هستند اين اثرات سالها شناخته شده و جهت كاربرد آن لامپ هاي جيوه اي با فشار كم كه طول موج حدود350 نانومتر توليد مي كنند استفاده مي شود از اين لامپها براي ضدعفوني كردن هوا ، آب ، سطح مايعات و جامدات نيز مي توان استفاده نمود.

اسلاید 8 :

ب- اثر درماني :

از اشعه فرابنقش به منظور تقويت پوست و نيز معالجه جوشها و زخمهاي عفوني مي توان استفاده نمود هذف از دادن اشعه از بين بردن باكتري ها و با سرعت ترميم پوست است درمان معمولا تسكين دهنده مي باشد ولي بايد با دقت صورت گيرد توليد ويتامين  در بدن نيز از موارد درماني اشعه فرابنفش است در طول موج        0.31-0.27 بعضي از مواد شيميايي حساسيت را نسبت به اشعه تشديد مي كنند كه

پزشكان در مورد درمان پوست ميتوانند از آن استفاده كنند.

اسلاید 9 :

افراذي كه نسبت به نور آفتاب شذيذ حساس هستند نبايد با آن درمان شوند همچنين در مورد فردي كه قبلا تحت درمان عمقي اشعه ايكس قرار گرفته از آنجا كه موجب حساسيت شديد نسبت به اشعه است بايد از درمان با اين اشعه اجتناب كند وجود قرمزي ، اريتما و اگزما نيز مانع استفاده از اين روش است استفاده از قانون غكس مجذوز فاصله بايد در نظر گرفته شود فقط در مورد اشعه ليزر اين قانون صادق نيست.

اسلاید 10 :

استاندارد مربوط به اشعه فرابنفش

مقادير حد تماس شغلي توصيه مربوط به اشعه از استاندارد ايران:

مقادير حد تماس براي پرتوگيري شغلي از تابش فرابنفش كه بر پوست مي تابد در حالي كه مقادير چگالي شار معلوم بوده و زمان پرتوگيري نيز كنترل شذه است بصورت زير مي باشذ:

براي ناحيه طيفه فرابنفش نزديك 420-320 نانومتر چگالي كل شار تابش كه بر چشم بدون حفاظ مي تابد براي مدت زمان بيش از 1000 ثانيه (16 دقيقه) نبايد از 1 ميليون الكترون ولت تجاوز كند و همچنين براي مدت زمان پرتوگيري كمتر از 1000 ثانيه ميزان دوز جذبي نبايد از 1 ژول بر سانتيمير بيشتر شود

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید