بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

مواردی که در رابطه با انتخاب آند باید در نظر گرفت بشرح زیر است :1 – تا جائیکه امکان دارد باید از فلزی که به عنوان روکش روی سطح کاتد استفاده می شود، باشد . همچنین شرایط آبکاری باید بگونه ای بوده که غلظت یون فلز در محصول ، ثابت باقی بماند. این بدان معنا  است که تحت شرایط خاص از غیر فعال شدن آند باید جلوگیری بعمل آورد . در ناحیه فعال آندی عمل اکسیداسیون آند بنحو مطلوب انجام یافته و مشکلی وجود ندارد.

اسلاید 2 :

اما با افزایش دانسیته جریان و پتانسیل اضافی ( اورولتاژ ) بیش از حد بحرانی سطح آند توسط یک لایه غیر فعال پوشیده شده لذا آند غیر فعال می گردد و دانسیته جریان انحلال آندی بمقدار قابل توجهی کاهش می یابد . با افزایش پتانسیل ، در نهایت با انتقال پتانسیل الکترودی به ناحیه «Transe passive » بعد از passive احتمال الکترولیز آب و تصعید اکسیژن می رود . لذا در آبکاری نگهداری پتانسیل آند در ناحیه فعال امری اساسی می باشد . اینکار با استفاده از آند های با سطح وسیع که در نتیجه دانسیته جریان را در حد مطلوب نگه می دارد ممکن خواهد بود . افزودن عامل کمپلکس کننده ( Complexing Agent) که مانع passive  شدن آند می گردد ، کمک بسیاری به این امر میکند.این موارد شامل یونهای هالید که باعث خوردگی سطح آند است ،  می شود .

اسلاید 3 :

2 - آند باید بگونه ای باشد ( طراحی شود ) که در حین آبکاری تولید مواد جامد باقیمانده ننماید . لجن آندی می تواند شامل ناخالصیهای آندی و حتی خود فلز بصورت ترکیبات هیدروکسید باشد .3-آند کمکی : علاوه بر آند اصلی ، برای ایجاد ضخامت یکنواخت از آند های کمکی که عمدتا خنثی نیز می باشد ، استفاده  می شود .

اسلاید 4 :

در آبکاری کروم آند از جنس کروم بشدت در محیط سولفاته حالت passive  بخود         می گیرد ، لذا در این آبکاری از آند خنثی که عموما از جنس آلیاژهای سرب می باشد ، استفاده می گردد .

üآلياژ مورد استفاده شامل سربPb ، تيتانيمTi ، آنتيموانSb و نقرهAg است كه :

افزودن عناصر غير از سرب بمنظور افزايش  خواص مكانيكي ( جلوگيري از خوردگي آندي ) و كاهش پتانسيل اضافي است .

اسلاید 5 :

حمام آبكاريشامل مخلوطي از مواد زير است:

 

نمك يك فلز (بعنوان عامل روكش دهنده )

الكتروليت )بعنوان افزايش هدايت حمام )

مواد افزودني (بمنظور افزايش خواص  مكانيكي  وشيميايي سطح روكش شده )

اسلاید 6 :

يونهاي  فلزي :فلزي كه بعنوان روكش استفاده مي شود در محلول حمام آبكاري بصورت يونهاي هيدراته ساده يا كمپلكس وجود داشته و عموما غلظت مناسبي از آنرا انتخاب مي نمايند . اين غلظت بايد در حدي باشد كه در زمان آبكاري در دانسيته جريانهاي بالا كيفيت سطح روكش شده تحت پلاريزاسيون غلظت قرار نگيرد .

اسلاید 7 :

الكتروليت :محيط الكتروليتي نيز به منظور ايجاد هدايت بالا عموما در غلظت زياد مورد استفاده قرار مي گيرد . الكتروليت همچنين كنترل PH و بافري بودن محيط را نيز دارد . چون در محلهايي كه اكسيژن و هيدروژن در آند و كاتد متصاعد مي شود PH تغيير نموده افزايش مي يابد و افزايش PH باعث رسوب فلز به شكل هيدروكسيد و در نتيجه كاهش يون در داخل الكتروليت مي گردد .

اسلاید 8 :

مواد افزودني :يكي از مهمترين مواد افزودني كه به حمام افزوده مي گردد ، complexing Agentاست عامل كمپلكس كننده بمنظور جلوگيري ازانجام يك واكنش شيميايي ناخواسته در كاتد استفاده مي شود . بعنوان مثال در آبكاري مس روي آهن يا فولاد ، واكنش زير انجام مي گيرد .

اسلاید 9 :

این واکنش شیمیایی باعث روکش شدن ضعیف آهن توسط مس خواهد شد لذا عامل کمپلکس کننده به منظور جلوگیری از انحلال آهن اضافه می شود . عامل کمپلکس کننده همچنین نقش تسریع کننده انحلال آندی را دارد چون مانع از غیر فعال شدن آند و کاهش راندمان جریان در واکنش انحلال آندی می گردد .لذا عامل کمپلکس کننده در آبکاری به طور وسیع استفاده شده و بسته به نوع آبکاری شامل مواد زیر می گردد . موادی مثل نمکهای سیانور ، هیدروکسیدها یونهای سولفامات و غلظتهای کم یون کلر .

اسلاید 10 :

 دیگر مواد افزودنی آلی:انواع مختلفی از مولکولهای آلی با غلظتهای نسبتا کم در حمام جهت بهبود ساختمان کریستالی و خواص سطح روکش شده اضافه می شود .توسعه آنها اغلب تجربی بوده و شرح عملیات و خواص آنها بندرت شناخته شده است . این مواد شامل :

هم سطح  کننده ها «Levelers»

درخشان کننده ها «Brighteners »:
 تیوره – کمارین – سولفاماتهای آروماتیکی

عوامل مرطوب کننده «Wetting Agent »: بمنظور تسریع آزاد سازی گاز  از سطوح، استفاده می گردد ، که مانع از تردی هیدروژنی (خوردگی ) می شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید