بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

الکترولیز فرآیندی است که انرژی الکتریکی را به انرژی شیمیایی تبدیل می کند. در واقع به تجزیه مواد به وسیله الکتریسیته، الکترولیز می گویند. برق‌کافت یا الکترولیز در شیمی و صنعت، شیوه جداسازی عنصرها و ترکیب‌هایی است که با پیوند شیمیایی با هم پیوند دارند. این جداسازی با گذراندن یک جریان الکتریکی از میان این مواد صورت می‌گیرد. الکترولیز فقط در مایعات انجام می شود که به آن الکترولیت می گویند.

اسلاید 2 :

ماده حل شده یک محلول آبی که رسانایی الکتریکی آن بیش از آب خالص است، الکترولیت نامیده می‌شود. یک الکترولیت به‌طور کامل یا به‌طور جزئی در آب یونیده می‌شود. به عبارت دیگر الکترولیت ها مایعاتی (مواد مذاب یا محلول) هستند که در اثر عبور جریان الکتریسیته تجزیه می شوند.

اسلاید 3 :

رسانایی الکترولیتی هنگامی صورت می‌گیرد که یونهای الکترولیت بتوانند آزادانه حرکت کنند، چون در این مورد ، یونها هستند که بار الکتریکی را حمل می‌کنند. به همین دلیل است که رسانش الکترولیتی ، اساسا توسط نمکهای مذاب و محلولهای آبی الکترولیتها صورت می‌گیرد. علاوه بر این ، برای تداوم جریان در یک رسانای الکترولیتی ، لازم است که حرکت یونها با تغییر شیمیایی همراه باشد.

اسلاید 4 :

در رسانش الکترولیتی ، بار الکتریکی بوسیله کاتیونها که به طرف کاتد و بوسیله آنیونها که در جهت عکس ، به طرف آند حرکت می‌کنند، حمل می‌شود. برای آنکه یک مدار کامل تشکیل شود، حرکت یونها باید با واکنشهای الکترودی همراه باشد. در کاتد ، اجزای شیمیایی معینی ( که لازم نیست حتما حامل بار باشند ) باید الکترونها را بپذیرند و کاهیده شوند و در آند ، الکترونها باید از اجزای شیمیایی معینی جدا شده ، در نتیجه آن اجزا اکسید شوند.

اسلاید 5 :

واکنش های شیمیایی درزندگی روزانه ما بسیار ضروری می باشند. خیلی از فرآیندهای صنعتی مانند تولید مواد مختلف با واکنش های اکسایش- کاهشی در ارتباط هستند. این دسته از واکنش ها که نقش بسیار مهمی درمحدوده واکنش های شیمیایی در یک مسیر معین ایفا می کنند، همواره با نقل و انتقال الکترون در ارتباط می باشند. واکنشی که در آن الکترون دریافت می شود و ماده مورد نظر( عامل اکسنده ) کاهیده می شود واکنش کاهشی نام دارد.

 همین طور واکنشی که درآن الکترون از دست داده می شود تا واکنش دهنده ( عامل کاهنده ) اکسید گردد و محصول مورد نظر تولید شود واکنش اکسایشی نام دارد.

اسلاید 6 :

می دانیم که یون های فلزی مثبت هستند و بار منفی را به سمت خود جذب می کنند و همیشه توسط الکترود منفی کاتد جذب می شوند. به همین دلیل به این یون ها، کاتیون می گویند.

اسلاید 7 :

یون های منفی که جذب الکترود مثبت آند می شوند، آنیون نامیده می شوند.

اسلاید 8 :

سیم هاي فلزي از جنس مس هستند.

مس یک رسانای عالي براي جریان برق است. براي این منظور مس باید بسیار خالص باشد.

ّ مس استخراج شده از سنگ معدن به حدي خالص نیست که بتوان از آن در ساخت سیم هاي الکتریکي استفاده کرد. این مس را مي توان به وسیله الکترولیز خالص تر کرد.

اسلاید 9 :

در صنعت از الكترودهاي مسي نازك و خالص استفاده می شود.آند از مس ناخالص ساخته مي شود.

  • به نظر شما در هر الكترود چه واكنشي انجام مي شود؟

در طول الكتروليز كاتد به آرامي بزرگتر و آندكوچكتر مي شود.

ناخالص يهاي موجود در آند فرو مي ريزند. لجن توليد شده در پا يين آند حاوي فلزهای با ارزشي مانند طلا و نقره مي باشند.

اسلاید 10 :

فلز مس با کيفيتی كه در سيم هاي انتقال برق استفاده مي شود را مي توان با ذوب کردن و يا استفاده ي مجدد از آن، بازيافت كرد. براي زدودن ناخالص يهاي كم موجود در فلز مس مي توان آن را به عنوان آند قرار داده و الكتروليز كرد.

بسياري از وسايل مسي كهنه، آلياژي از چندين فلز   مي باشند. بازيافت اين آلياژها کار آسانی نيست. اين آلياژها ابتدا بايد به اجزاي سازنده شان تجزيه شده و سپس درصد فلزهای موجود در آنها انداز هگيري شود. حتی در برخي از موارد فقط آلياژ را ذوب کرده و قال بگيري مي کنند و دوباره مورد استفاده قرار مي دهند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید