دانلود فایل پاورپوینت الکترودهای سیگنال‌حیاتی

PowerPoint قابل ویرایش
27 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت الکترودهای سیگنال‌حیاتی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت الکترودهای سیگنال‌حیاتی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

رئوس مطالب

1- ارتباط الکترود-الکترولیت

2- پلاریزاسیون

3- الکترودهای پلاریزه و غیرپلاریزه

4- رفتار الکترود و مدلهای مداری

5- ارتباط پوست الکترود و آرتیفکت حرکتی

6- الکترودهای سطحی

7- الکترودهای داخلی و آرایه‌های الکترود

8- میکرو الکترودها

9- الکترود برای تحریک الکتریکی بافت

اسلاید 2 :

üهدایت الکتریکی در بدن از نوع یونی، هدایت الکتریکی در مدار ابزاردقیق و سیم‌ها از نوع الکترونی

üالکترود مبدل هدایت یونی به الکترونی

1- ارتباط الکترود-الکترولیت

-الکترود اساسا یک رابط الکتروشیمیایی جهت انتقال بار بین الکترونها و یونها از طریق واکنش اکسیداسیون-احیاء

-جریان خالص الکترود-الکترولیت مشتمل‌بر:

    1- حرکت الکترونها در جهت عکس جریان الکترود

    2- حرکت کاتیونها در جهت جریان الکترود

    3- حرکت آنیونها در جهت عکس جریان الکترولیت

-پتانسیل نیم سلول محصول برهم کنش الکترود(فلز) و محلول الکترولیت

-پتانسیل نیم سلول متاثر از فلز، غلظت یونها در محلول الکترولیت، و حرارت

-

اسلاید 3 :

üاکسیداسیون-احیاء لازمه تبدیل بار بین هادی الکتریکی و یونی

2- پلاریزاسیون

-عبور جریان موجب تغییر در پتانسیل نیم سلول در اثر پلاریزه شدن الکترود

-فوق پتانسیل ناشی از اختلاف پتانسیل نیم سلول پلاریزه با حالت جریان صفر متعادل

-فوق پتانسیل دارای سه مولفه اهمی، غلظتی، و فعال

-مقاومت‌اهمی ناشی‌از عبور جریان از الکترولیت، متناسب با جریان و مقاومت‌ویژه الکترولیت

-مولفه‌غلظتی ناشی‌از تغییر توزیع یونها در الکترولیت در محل تماس الکترود-الکترولیت

اسلاید 4 :

-برهم خوردن تعادل یونی در الکترولیت ناشی از عبور جریان

-مولفه فعال ناشی از فرایند انتقال بار اکسیداسیون-احیاء بدلیل معکوس‌پذیر نبودن کامل

-پتانسیل خالص یک الکترود باتوجه به مولفه‌ها:

-

-Vp پتانسیل پلاریزه الکترود؛ E0 پتانسیل نیم سلول تعادل؛ Vr فوق پتانسیل اهمی؛ Vc مولفه غلظتی و Va مولفه فعال

-اختلاف پتانسیل براساس معادله نرنست برای یک غشاء نیمه نفوذپذیر جداکننده دو محلول با غلظت مختلف (غشاء انتخاب کننده یون)

-

-a1 و a2 فعالیت‌های یونی در دو طرف غشاء

-برابری فعالیت یونی با غلظت یونی در محلول‌های رقیق و تغییر پتانسیل نیم سلول

-تغییر پتانسیل نیم سلول با فعالیت یونی

اسلاید 5 :

3- الکترودهای پلاریزه و غیرپلاریزه

-وجود دو الکترود پلاریزه و غیرپلاریزه از نظر تئوری

-عدم جابجایی بار تحت جریان برای الکترودهای پلاریزه، معادل با یک خازن

-جابجایی آسان بار توسط الکترودهای غیرپلاریزه بدون فوق پتانسیل

-واکنش سخت الکترودهای پلاتینی نمونه‌ای از الکترود پلاریزه کامل، اختلاف پتانسیل در این الکترودها ناشی‌از تغییر غلظت

الکترود Ag/AgCl

-نمونه‌ای از الکترود غیرپلاریزه شونده کامل، عضو کلاس الکترودهای فلز-یون محلول همان فلز با آنیون مناسب، فرو بردن کل ساختار در الکترولیت حاوی آنیون با غلظت بالا

-پایداری این الکترود در کاربردهای بیولوژیک بدلیل خواص یونی، پایین بودن پتانسیل نیم سلول در قیاس با الکترودهای دیگر

-پتانسیل نیم سلول، ولتاژ محل تماس الکترود-الکترولیت ناشی‌از غیریکنواختی توزیع کاتیونها و آنیونها در محل تماس

اسلاید 6 :

 

-E پتانسیل نیم سلول، E0 پتانسیل نیم سلول استاندارد، n تعداد ظرفیت ماده الکترود، و acn+ فعالیت cn+

-حالت کلی رابطه بالا باتوجه به معادله اکسیداسیون-احیاء

-پتانسیل خالص یک الکترود باتوجه به مولفه‌ها:

-

-n تعداد الکترونهای انتقالی، باتوجه به فعالیت یونهای معادله اکسیداسیون-احیاء (a)

-عدم نیاز به اتصال فلز-الکترولیت برای ایجاد اختلاف پتانسیل، دو محلول مایع با غلظتهای یونی مختلف و تحریک‌پذیری و فعالیت متفاوت

اسلاید 7 :

-الکترودهای Ag/AgCl برای ثبت EEG

-الکترودهای دیسکی استاندارد با حفره مرکزی جهت پرشدن با ژل

-قرارگرفتن طلا در داخل جهت تماس با ژل

-قابل استفاده مجدد، قابل استریل شدن، در دسترس بصورت تار عنکبوتی

-سر سیم‌های استاندراد

اسلاید 8 :

4- رفتار الکترود و مدلهای مداری

-مشخصه غیرخطی ولتاژ-جریان الکترود-الکترولیت، نیاز به عناصر غیرخطی برای مدلسازی

-حساسیت مشخصه به عبور جریان و شکل موج

-مقاومتی-راکتیو بودن پایانه الکترود در جریان سینوسی، مقاومتی-خازنی در فرکانس پایین

5- ارتباط الکترود-پوست و آرتیفکت حرکتی

-ارتباط متفاوت بین الکترولیت-پوست با الکترود-الکترولیت وابسته به ساختار پوست

-پوست شامل سه لایه اساسی برای محافظت بدن، اِپی دِرمیس، دِرمیس، و لایه زیرجلدی

-مهمترین نقش برای اِپی دِرمیس در تماس الکترود-پوست

اسلاید 9 :

-اِپی دِرمیس دارای سه لایه با خاصیت نوسازی مجدد، لایه متغیر پوست با مواد مرده و دارا بودن خواصی متفاوت با بافت زنده

-عمیق‌ترین لایه پوست شامل غدد عروقی، مجرای عروق، پیاز مو مشابه بافت‌های دیگر بدن

اسلاید 10 :

-Rs اثر مقاومتی ژل بین الکترود-پوست

-ESC اختلاف پتانسیل اپی درمیس (استراتوم کورنیوم، یک غشاء نیمه نفوذپذیر یونی) در اثر اختلاف غلظت یونی

-لایه اپی درمال معادل با مدار RC موازی؛ تغییر امپدانس بین kΩ 200- Ω 200 برای فرکانس بینHz  1-MHz  1

-لایه درمیس و زیرجلدی مقاومتی خالص با پتانسیل DC قابل صرفنظرکردن

-الکترود پایدارتر با کاهش اثر استراتوم کورنیوم با برداشتن توسط سنباده؛ کاهش اثر ESC، Re، و Ce

-آرتیفکت حرکتی، تغییر پتانسیل نیم سلول تحت تغییر توزیع بار ناشی تماس الکترود پلاریزه با الکترولیت؛ موجب ایجاد تداخل در اندازه‌گیری پتانسیل‌حیاتی

-مشاهده آرتیفکت‌حرکتی در فرکانس‌پایین، کاهش آرتیفکت‌ با الکترودهای غیرپلاریزه

-استفاده از الکترود غیرپلاریزه برای کاهش اثر آرتیفکت موثرتر از فیلترکردن

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 27 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود فایل پاورپوینت الکترودهای سیگنال‌حیاتی Biopotential Electrodes

PowerPoint قابل ویرایش
27 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : هدایت الکتریکی در بدن از نوع یونی، هدایت الکتریکی در مدار ابزاردقیق و سیم‌ها از نوع الکترونی الکترود مبدل هدایت یونی به الکترونی 1- ارتباط الکترود-الکترولیت -الکترود اساسا یک رابط الکتروشیمیایی جهت انتقال بار بین الکترونها و یونها از طریق واکنش اکسیداسیون- ...

مقاله مطالعه استفاده از الکترودهای جدید به منظور افزایش تولید هیدروژن در فرایند الکترولیز قلیایی آب

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مطالعه استفاده از الکترودهاي جديد به منظور افزايش توليد هيدروژن در فرايند الکتروليز قليايي آب چکيده هيدروژن بعنوان مهمترين حامل انرژي براي آينده در نظر گرفته مي شود. يکي از روش هاي مورد استفاده براي توليد هيدروژن الکتروليز قليايي آب است . الکتروليز تکنولوژي ساده اي است که گازهاي بسيار تميزي توليد مي کند، ...