بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

ضرورت ارائه اين بحث

1-عدم توجه کارشناسی در اکثر پروژه ها و ايجاد ضررهای مالی وجانی

2-عدم آشنايی با تکنولژی های جديد و در نتيجه اتنخاب روش اجرای نامناسب

3-تغيير در روش هدايت پروژه از حالت ” قالب بند محور” به ” مهندس محور“

4- جلوگيری از ضررهای ناشی از استفاده نادرست از تجهيزات

اسلاید 2 :

فشارهای وارد بر سيستم قالب بندی ديوار

  • فشار جانبی بتن

  1- فشار هيدرواستاتيک

P=w.h

 

  2- فشار حداکثر

Pmax=7.2+785R/(t+17.8)

قالب ديوار درمقايسه با عناصر ديگری نظير سقف فشار بتن بيشتری را تحمل ميکند

( سقف 30 سانتيمتری :  kg/m2  750 و    ديواربا ارتفاع بيش از 2 متر :  kg/m2 5000)

اسلاید 3 :

فشار جانبی باد

ضربات نا متقارن ناشی ازبتن ريزی

 

اسلاید 4 :

نيروهای بلند کننده

  الف- در قالب ديوارهای شيبدار

  ب- در قالب های يک طرفه

 

اسلاید 5 :

عناصر تشکيل دهنده قالب ديوار

  • رويه قالب
  • وسايل اتصال قالب ها به يکديگر
  • کمرکش
  • پشت بند
  • بلت
  • مهاربند
  • تراز کن

اسلاید 6 :

انواع سيستم های اجرای قالب بندی ديوار

1- قالب بندی دو طرفه

  - تحمل فشار جانبی بتن توسط کش (tie) يا بلت 

  - تحمل فشار جانبی نامتقارن (باد ، پمپ و....) توسط مهاربند

-

  -شاقول کردن قالب توسط مهاربند

اسلاید 7 :

2- قالب بندی يک طرفه

  - تحمل فشار جانبی بتن توسط مهاربند يا سازه باربر جانبی 

  - ايجاد عوامل مقاوم در برابر نيروی بلند کننده

اسلاید 8 :

3- قالب بندی ديوارهای منحنی (يک يا دو طرفه)

  - با استفاده از قالب کمانی (انعطاف پذير) و لوله

   - با استفاده از قالب تنظيم پذير(فلزی يا پلای وود)

اسلاید 9 :

4- قالب بالارونده دو طرفه

مراحل سوم وبعد : براکت و پاگرد

مرحله دوم : براکت

مرحله اول : قالب

اسلاید 10 :

5- قالب بالارونده يک طرفه

مراحل سوم وبعد : براکت و پاگرد

مرحله دوم : براکت

مرحله اول : قالب

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید