بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

چرخ دنده ها :

از اجزای اصلی انتقال قدرت درماشین ها هستند؛

برای انتقال حرکت و تغییر سرعت دورانی و گشتاور مورد استفاده قرار می گیرند؛

کار آنها بر اساس درگیری و غلتش می  باشد (اصطکاک حرکت غلتشی کمتراز  اصطکاک حرکت لغزشی است).

 

اسلاید 2 :

انواع چرخ دنده

1- چرخ دنده های ساده

2- چرخ دنده های ساده داخلی

3- چرخ دنده های مارپیچی

4-چرخ دنده های مخروطی

 

5-دنده های شانه ای

6- چرخ دنده های حلزونی

7- چرخ دنده های جناغی

اسلاید 3 :

چرخ دنده های ساده

برای انتقال حرکت در محورهای موازی

دندانه ها موازی محور چرخ دنده و روی محیط استوانه ای

روی محور های موازی جهت حرکت یکی از چرخ دنده ها خلاف جهت حرکت دیگری.

اسلاید 4 :

چرخ دنده ساده داخلی

       دو محور به هم نزدیک باشند.

        امکان استفاده از دنده های ساده خارجی نبا شد.

اسلاید 5 :

چرخ دنده های مارپيچی

انتقال نیرو

       در محور های موازی،

 

همچنین در محورهایی که دارای زاویه بوده و نسبت به هم متنافر میباشند.

اسلاید 6 :

چرخ دنده های مخروطی

انتقال نیرو در محور های عمود بر هم و محورهای با زاویه تقاطع کمتریا بیشتر از 90 درجه.  

دندا نه ها روی محیط یک مخروط ناقص بصورت ساده و یا بصورت مارپیچ

اسلاید 7 :

چرخ دنده های شانه ای

مبدل حرکت دورانی به حرکت خطی

 

اسلاید 8 :

چرخ دنده های حلزونی

جهت تقلیل سرعت روی دو محور عمود بر هم.

در این سیستم:      

   1. نسبت انتقال بسیار زیاد

   2. انتقال گشتاور زیاد و دور کم

   3. تحمل بارهای شعاعی و محوری زیاد توسط پیچ حلزون در نتیجه    یاتاقان محکم

اسلاید 9 :

چرخ دنده های جناغی

دنده های  روی محیط استوانه نسبت به هم دارای زاویه ی معمولا کمتر از90 درجه

 

اسلاید 10 :

مشخصات کلی چرخ دنده ها

1- شعاع خارجی  

2- شعاع داخلی

3-شعاع دایره مبنا

4- گام چرخ دنده

5- ارتفاع دنده

6- ارتفاع سر دنده

7-ارتفاع پای دنده

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید