بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

1- چرخ دنده ساده

2- چرخ دنده مارپيچ

3- چرخ دنده مخروطي

4- چرخ دنده حلزوني

5- چرخ دنده شانه اي

6- چرخ دنده جناقي

اسلاید 2 :

چرخ دنده ساده

انواع چرخ دنده هاي ساده :

براي انتقال حرکت در محور هاي موازي استفاده مي شود

راستاي محور و راستاي دنده ها يکي است

جهت چرخش دو چرخ دنده ساده مخالف يکديگر است

در اين نوع چرخ دنده به دليل آنکه دو دنده  همزمان با هم درگير مي شود سرو صدا زياد است

در اين چرخ دنده با تغيير در شعاع مي توان سرعت زاويه اي را تغيير داد

اسلاید 3 :

چرخ دنده مارپيچ

از اين چرخ دنده جهت انتقال حرکت در محور هاي موازي و يا متنافر استفاده مي شود

راستاي محور و دنده ها متفاوت است

در اين نوع ابتدا نوک دو دنده با هم تماس پيدا مي کنند سپس کل دو دنده به نرمي با هم درگير مي شوند

و اين بدان معني است که سر و صداي کمي ايجاد مي شود

به دليل مايل بودن دنده ها در هنگام تماس نيروي زيادي ايجاد شده در نتيجه بايد بلبرينگي انتخاب کرد که بتواند

اين نيرو را تحمل کند

اسلاید 4 :

چرخ دنده مخروطي

انواع

از اين چرخ دنده جهت انتقال نيرو در محورهاي عمود بر هم و يا تحت زاويه استفاده مي شود

دنده ها بر روي مخروط ناقص ايجاد شده

اسلاید 5 :

چرخ دنده حلزوني

از اين چرخ دنده هنگامي استفاده مي شود که بخواهيم تغيير زيادي در سرعت ايجاد کنيم

مثلا برف پاک کن اتومبيل

اين چرخ دنده خاصيت جالبي دارد و آن اين است که پيچ حلزوني مي تواند چرخ دنده را بچرخاند

اما چرخ دنده نمي تواند پيچ حلزوني را بچرخاند

کاربرد ديگر آن در بالابرمي باشد بطوري که موتور به پيچ حلزوني متصل است وبار توسط تسمه به شافت چرخ دنده

متصل مي باشد در نتيجه با به حرکت در آمدن موتور بار بالا مي آيد اما زماني که موتور به هر دليلي کار نکند

بنا به خاصيتي که گفته شد بار پايين نمي آيد

اسلاید 6 :

چرخ دنده شانه اي

اين چرخ دنده از يک شانه و يک چرخ دنده ساده تشکيل شده است

خاصيت جالب اين چرخ دنده تبديل حرکت دوراني به خطي است

اسلاید 7 :

چرخ دنده جناقي

دنده هاي اين نوع چرخ دنده روي محيط استوانه مي باشد

دنده ها نسبت به محور داراي زاويه کمتر از 90 درجه مي باشد

اسلاید 8 :

مراحل توليد چرخ دنده ها :

1- انجام محاسبات پارامترهاي مهم هندسي به کمک فرمولها و روابطي که براي تک تک آنها وجود دارد و مي توانند بر مبناي سيستم متريک و يا اينچي باشد و سپس تهيه نقشه هاي    کارگاهي براي ساختن چرخ دنده مورد نظر                                                 

2- انتخاب جنس و ماده مناسب براي توليد چرخ دنده

3- بکارگيري روش مناسب براي تراشيدن چرخ دنده

4- اتمام عمليات تراشکاري و براده برداري با ابزارهاي مناسب مانند اصلاح کننده هاي چرخدنده

(Gear Shavers)

با اين دستگاهها آثار فلزتراشي دستگاههايي مانند تيغه فرز را که صافي

مطلوب را نمي توانند داشته باشند محو مي کند و براي چرخ دنده که مي خواهد با دنده بعدي درگير شود همواري مناسب تري ايجاد خواهد کرد                                               

5- بکارگيري عمليات حرارتي که معمولا براي چرخ دنده هاي ناقل قدرت هاي بالا کاربرد  دارد همچنين براي سخت کردن دندانه هاي چرخ دنده ها که از نوع سختي سطحي خواهد بود

6- انجام آزمايشات لازمه روي چرخ دنده هاي ساخته شده و درنتيجه آماده شدن کامل دنده براي نصب شدن در محلي که بايد بکار گرفته شود                                           

اسلاید 9 :

روشهاي ساخت چرخ دنده ها :

1- دنده تراشي غلتي (غلتکي) با ماشين هااي فرز غلتکي

2- چرخ دنده تراشي کله زني با ماشين هاي مخصوص کله زني ( رفت و آمدي ) دنده تراش

3- چرخ دنده تراشي مخروطي با ماشين هاي مخصوص توليد چرخ دنده هاي مخروطي نوع ساده يا لبه مستقيم

و همچنين براي توليد انواع چرخ دنده هاي مخروطي و در عين حال مارپيچ

اسلاید 10 :

1- چرخ دنده تراشي غلتي (غلتکي)                        :

در پايان به ذکر اين نکته مي پردازيم که در روش غلتکي تراش چرخ دنده ها امکان تراشيدن غلتکي چرخ دنده هاي

ساده و مارپيچ و  کج و چرخ حلزون و پيچ حلزون با سهولت خيلي زيادتري نسبت به روشهاي ديگر مي باشد .

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید