بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

Gibberellafujikuroi

Fusariumfujikuroi 

اسلاید 2 :

Bipolarisoryzae (Breda de Haan) Shoemaker

Drechsleraoryzae (Breda de Haan) Subramanian & P. C. Jain

Cochliobolusmiyabeanus (Ito & Kuribayashi) Drechsler ex Dastur

اسلاید 3 :

دامنه میزبانی

برنج

توت فرنگی

داوودی

کلم چینی

سیب زمینی شیرین

ارزن ایتالیایی

پیاز

سیر

ذرت شیرین

سویا، نیشکر

ارکیده

میخک

آفتابگردان

Alternaria

 Curvularia

 Fusarium

 Helminthosporium

 Nigrospora

 Sclerospora

 Botrytis

اسلاید 4 :

ایجاد تاول و گال

رنگ پریدگی

 کاهش تعداد پنجه

 پژمردگی بوته ها

 

اسلاید 5 :

ایجاد تاول و گال

رنگ پریدگی

 کاهش تعداد پنجه

 پژمردگی بوته ها

اسلاید 6 :

رنگ پريدگی

لكه هاي نواري کلروزه حاشيه كمرنگ

پيچيدگي

پژمردگي

فاقد خوشه یا دارای خوشه های ضعیف

اسلاید 7 :

تغییر رنگ برگ

پيچيدگی

پژمردگي

کاهش پنجه

توقف رشد

عدم ظهور خوشه

یا خوشه های عقيم

انتقال با Reciliadorsalis

اسلاید 8 :

کلروز

توقف رشد

تولید پنجه های زیاد

عدم ظهور خوشه و دانه در آلودگی زود هنگام

انتقال با چند گونه زنجره Nephotettix

اسلاید 9 :

سوختگی باکتریایی برگی

 Xanthomonasoryzae pv. oryzae

اسلاید 10 :

نوارهای آب سوخته روی برگ و پوشش دانه

پیچیدگی وپژمردگی برگها

تراوشات باکتری به صورت قطرات شیری

کرسک (چروکیدگی و پژمردگی برگهای جوان)

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید