بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مسئله اختصاص منابع در نظارت وب

 • یک سیستم اختصاص منابع در نظارت وب را در نظر می گیریم. این سیستم شامل:
 • n صفحه وب است
 • هریک از این صفحات به طور دوره ای و با پریود های مختلف آپدیت می شوند.
 • هر صفحه وب می تواند با یک ماکزیمم فرکانسی آپدیت شود.
 • ظرفیت منابع ما برای سرکشی محدود است.

اسلاید 2 :

 • می خواهیم تعداد فرکانس های سرکشی صفحات وب را طوری تعیین کنیم که تعداد آپدیت هایی که کشف می شود ماکزیمم باشد.
 • در مسئله کوله پشتی:
 • تعدادی شی داریم و می خواهیم آن ها را طوری در داخل یک کوله پشتی با حجم ثابت قرار دهیم به طوری که ظرفیت آن ماکزیمم شود.

اسلاید 3 :

 • در مسئله تخصیص منابع در نظارت وب نیز:
 • تعدادی صفحه وب (شی) داریم، می خواهیم آن ها را طوری سرکشی کنیم (قرار دادن اشیاء در داخل کوله پشتی) به طوری که تعداد آپدیت هایی که کشف می شود (حجم اشیای قرار گرفته در داخل کوله پشتی) ماکزیمم شود.

اسلاید 4 :

 • ملا حظه می شود که این مسئله همانند مسئله کوله پشتی است.
 • پس مسئله تخصیص منابع در نظارت وب را می توان به مسئله کوله پشتی مدل کرد.
 • حال برای حل این مسئله که یک مسئله بهینه سازی است می توان از اتوماتای یادگیر استفاده کرد.

اسلاید 5 :

 • مسئله تخصیص منابع در مقالات مختلف به مسئله کوله پشتی که دارای خواص قطعی شناخته شده است، مدل شده است.
 • اما از آنجا که:
 • محیط وب اغلب یک محیط تصادفی و ناشناخته است ما در این مقاله این مسئله را به مسئله NEFK مدل کرده ایم و سپس آن را با اتوماتای یادگیر حل کردیم.

اسلاید 6 :

 • ظرفیت کوله پشتی C است.
 • هدف پر کردن کوله پشتی با مجموعه ای از xi ها است )
 • به طوری که:
 • ماکزیمم شود.

اسلاید 7 :

مسئله کوله پشتی کسری تساوی غیر خطی

 • این مسئله یک توسعه از کوله پشتی کسری خطی می باشد.
 • صورت مسئله:
 • در این مسئله تابع ارزش مقدار xi ها ( fi(xi) )  غیر خطی است.
 • مشتق های تابع ارزش مقادیر شی ها را با      نشان می دهیم.
 • مقدار بهینه برای این مسئله زمانی رخ می دهد که   ها با هم برابر باشند.

اسلاید 8 :

                تابع های تصادفی مستقل و ناشناخته هستند.

ما قادر به مشاهده                  نیستیم.

تنها زمانی که xi (یعنی مقداری از شی i ) انتخاب شد و در داخل کوله پشتی قرار گرفت، ما می توانیم نمونه هایی از                        را مشاهده کنیم.

اسلاید 9 :

روش حریصانه

 • فرض می کنیم Vi ها متغییر های تصادفی با توزیع ثابت و شناخته شده باشند.
 • برای راحتی فرض می کنیم Vi دودویی باشند.

اسلاید 10 :

 • طبق شرایط اسلاید قبل و بر اساس الگوریتم حریصانه می خواهیم:
 • مقدار مورد انتظار از کوله پشتی ماکزیمم شود.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید