بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

ساختمان خاك( Soil structure)

ذرات خاك بندرت بصورت منفرد و جداگانه در خاكهاي مزروعي وجود دارد. ذرات خاك بوسيله مواد آلي، اكسيدهاي آهن، كربناتها، رس ها و سيليكاتها در كنار هم قرار مي گيرند و با هم مرتبط مي شود.

پس ساختمان خاك عبارت است ازترتيب قرار گرفتن ذرات خاك در مجاورت يكديگر و تشكيل ذرات بزرگتر مي باشد.

اسلاید 2 :

¯ ساختمان خاک (Soil structure):

 ترتيب قرارگرفتن ذرات خاک در مجاورت يکد يگر و تشکيل ذرات بزرگتر به نام خاکدانه.

عامل ايجاد خاکدانه: 1 .  مولکول هاي دو قطبي آب       2.  وجود مواد سيماني

 در خاک مانند: مواد آلي, اکسيد هاي آهن , کربنات ها, رس ها و سيليکات ها.

اسلاید 3 :

عوامل ايجاد خاکدانه

Øمواد مترشحه از ريشه ها باعث بهم چسبيد ن ذرات مي شود.

Øيخ زدن تدريجي آب سبب شکستن خاکدانه ها و فشار حاصله سبب ايجاد خاکدانه هاي جديد مي شود.

Øميکروارگانيسم هايي مانند ميسيليوم قارچي ,سبب اتصال ذرات و صمغ مترشحه از آن باعث سيماني شدن ذرات مي شود.

اسلاید 4 :

خاكدانه ها با توجه به شكل ظاهري آنها به چهار گروه كروي، مطبق، مكعبي و منشوري تقسيم مي شوند و اين گروهها نيز جمعاً هفت تيپ ساختماني را تشكيل مي دهند

اسلاید 5 :

خاكدانههاي  مکعبي

خاكدانه ها مشابه مكعب ناقص هستند كه در مكعبي زاويه دار لبه هاي تيز وجود دارد و در مكعبي بدون زاويه لبه ها تقريباً گرد مي باشند معمولاً در افق B ديده مي شوند. درز و تركها عمودي و افقي بطور يكنواخت وجود دارد.

اسلاید 6 :

خاكدانه هاي منشوري

اين خاكدانه ها داراي يك محور عمودي بلند مي باشند و بوسيله جوانب صاف بهم متصل مي شوند.

در خاكدانه هاي منشوري بالا و پايين خاكدانه صاف است و در افق هاي زيرين يافت مي شود.

 ولي قاعده خاكدانه هاي ستوني برجسته و گرد مي باشد و در آب وهواي خشك يافت مي شود.

اسلاید 7 :

خصوصياتي از خاك كه تحت تاثير ساختمان خاک است

  عبور آب

  تبادل گرما

  تبادل هوا

 تهويه

 تخلخل

اسلاید 8 :

   بطور کلي عواملي که در تشکيل ساختمان خاک موثر است عبارتند از :

    ماهيت وچگونگي مواد مادري.

   فرايند هاي فيزيکي و شيميايي مواد خاک.

   نوع آب و هوا

 انتقال و مهاجرت رس واکسيد هاي آهن ازلايه هاي بالا به پايين.

اسلاید 9 :

چرا  Pd لايه هاي سطحي کمتر از لايه هاي عميق تر است؟

چرا  B d لايه هاي سطحي بيشتر از لايه هاي عميق تر است؟

اسلاید 10 :

  • جهت محاسبات Pd استفاده از 2.65 .
    • موارد استثنائي : وجود کاني هاي سنگين مثل هورنبلند, تورمالين وزرکان که از

     2.75 استفاده مي شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید