بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

مقدمه

 • تعريف قانون
 • قاعده حقوقي
 • قانون اساسي
 • طريقه وضع قانون اساسي
 • تفاوت قانون اساسي با قوانين عادي
 • تعريف دولت

اسلاید 2 :

قوای حاکم در جمهوری اسلامی ايران

 • نهاد رهبری
 • قوه مجريه
 • قوه مقننه
 • قوه قضائيه

اسلاید 3 :

نهاد رهبری

 • ولايت مطلقه فقيه(ا-57 ق ا)
 • تعيين رهبر(ا-107ق ا)
 • وظايف واختيارات خبرگان رهبري(ا-108ق ا)
 • شرايط و صفات رهبر(ا-109ق ا)
 • وظايف و اختيارات رهبر(ا-110ق ا)
 • دارائي رهبر(ا-142ق ا)

اسلاید 4 :

قوه مجريه

قوه اي است که حکومت و اداره امور کشور را بعهده دارد.جز قانونگزاري و دادرسي،باقي شئون مربوط به اداره يک کشور ناشي از قوه مجريه است.

در کشور ما اداره امور عمومي و اعمال قوه مجريه به جز اموري که مستقيما زير نظر مقام رهبري(فرماندهي نيروهاي مسلح...)توسط رئيس جمهور،هيئت وزيران و وزراءصورت مي گيرد که اصطلاحا به اين مقامات ارکان قوه مجريه مي گويند.

اسلاید 5 :

وظايف واختيارات قوه مجريه

 • تمرکز درآمدهای دولت در حسابهای خزانه داری کشور(اصل53)
 • تهيه لوايح قانونی وتقديم به مجلس(اصل74)
 • مسئوليت اجرای قانون اساسی (اصل113)
 • وظايف مذکور در سوگند نامه رياست جمهوری(اصل121)
 • امضاء مصوبات مجلس يا نتايج همه پرسی(اصل123)
 • تصدی امور برنامه وبودجه وامور استخدامی کشور(اصل126)
 • تعيين سفرای ايران در خارج از کشور(اصل128)
 • اعطاي نشانهاي دولتي( اصل 129)

اسلاید 6 :

وظايف واختيارات قوه مجريه

 • رياست هيئت وزيران(اصل134)
 • انتخاب وعزل وزيران(اصل133)
 • وضع تصويبنامه وآئين نامه(اصل138)
 • صلح دعاوی وارجاع به داوری(اصل139)
 • اعطاء پناهندگی سياسی(اصل155)
 • تعيين وانتصاب مديران ارشد اجرايی کشور
 • تاييد قرار دادهای بين المللی(اصل125)
 • انتخاب معاونان و معاون اول رئيس جمهور (اصل124)
 • رسيدگی به دارائی رئيس جمهور ومعاونان و وزيران(اصل142)
 • ممنوعيت بيش از دو شغل دولتی(اصل141)

اسلاید 7 :

شرايط انتخاب وعزل واستعفای وفوت وغيبت رئيس جمهور

 • مدت دوره رياست جمهوری(اصل114)
 • شرايط رئيس جمهور(اصل115)
 • ميزان آراء جهت انتخاب رئيس جمهور(اصل117)
 • زمان انتخابات رياست جمهوری(اصل119)
 • عزل رئيس جمهور(بند2 اصل89 وبند10 اصل110)
 • استعفای رئيس جمهور(اصل130)
 • فوت وغيبت بيش از دو ماه رئيس جمهور(اصل 131)

اسلاید 8 :

قوه مقننه

 • اعمال قوه مقننه (ا-58 ق ا)
 • اعمال قوه مقننه با مراجعه به آراء عمومی(اصل59)
 • مجلس شوراي اسلامي(ا-62ق ا)
 • مدت دوره نمايندگي(ا-63ق ا)
 • تعداد نمايندگان (ا-64ق ا)
 • رسميت جلسات (ا-65ق ا)
 • شرکت رئيس جمهور و وزراء در جلسات مجلس(ا-70ق ا)
 • مذاکرات علني و غير علني مجلس(ا-69ق ا)
 • حيطه قانونگذاري مجلس(ا-71ق ا)
 • شرط قانونگذاري مجلس(ا-72ق ا)

اسلاید 9 :

وظايف واختيارات قوه مقننه

 • وضع قانون
 • تفسير قوانين(ا-73ق ا)
 • طرح و لايحه(ا-74ق ا)
 • حق تحقيق و تفحص مجلس در تمام امور کشور(ا-76ق ا)
 • تصويب قراردادهاي بين المللي(ا-77ق ا)
 • تصويب تغيير جزئی خطوط مرزي(ا-78ق ا)
 • ممنوعيت حکومت نظامي(ا-79ق ا)
 • استقراض داخلي و خارجي(ا-80ق ا)
 • ممنوعيت دادن امتيازاقتصادي به بيگانگان(ا-81ق ا)
 • ممنوعيت استخدام بيگانگان(ا-82ق ا)

اسلاید 10 :

وظايف واختيارات قوه مقننه

ممنوعيت انتقال نفايس ملي به غير دولت(ا-83ق ا)

مسئوليت و حق اظهارنظر نماينده مجلس(ا-84ق ا)

آزادي کامل نماينده در اظهار نظر(ا-86ق ا)

راي اعتماد مجلس به دولت(ا-87ق ا)

سئوال نمايندگان از رئيس جمهورو وزيران(ا-88ق ا)

استيضاح وزيران(ا-89ق ا)

رسيدگي به شکايات مردم از طرز کار قواي سه گانه(ا-90ق ا)

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید