بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

 

اسلاید 1 :

1-2- تخلخل وپوکی

2-2- خواص ساده محیط

3-2- فشار حفره ایی ( ارتفاع نظیر فشار )

4-2-  ضریب ذخیره

5-2- ضریب آبگیری یا قابلیت ذخیره

6-3- آبدهی قابل اطمینان

اسلاید 2 :

1-2- تخلخل وپوکی :

الف- تخلخل :

تخلخل یک خاک یاسنگ عبارت است از نسبت  نسبت حجم فضا های خالی یا منافذریز به حجم کل نمونه و آن را بر حسب درصد فضاهای خالی موجود بین ذرات نمونه در حجم آن معتوم میدارند.

- اگر خاک اشباع باشد این فضاها از آب پر شده در غیر این صورت از آب وهوا پر میشود.

-تخلخل خاک از روی نمونه دست نخورده تعیین میشود.

: حجم کل نمونه

: حجم فضای خالی

: حجم دانه های خاک

اسلاید 3 :

تخلخل مفید یا موثر :

عبارت است از درصد نسبت آبی که در نتیجه نیروی ثقل از یک توده اشباع خاک خارج میشود، به حجم کل نمونه.

به عبارت دیگر نسبت حجم فضای خالی مرتبط به هم ، به حجم کل لایه آبدار را گویند.

ب- پوکی :

نسبت پوکی اصطلاحی است که در مکانیک خاک جهت بیان حجم فضاههای خالی بین دانه های خاکبه کار برده می شود.

- در جریان آبهای زیرزمینی ، تخلخل تقریبا هیچگاه به کار برده نمیشود بلکه همواره پوکی در معنای پوکی موثر به کار برده می شود.

اسلاید 4 :

برای اندازه گیری تخلخل کافیست قطعه کوچکی از نمونه را که وزنش معین باشد در آب مقطر 4 درجه فروبرده و سپس

 وزن نموده واین عمل را آنقدر تکرار مینمایم که هیچ اضافه وزنی پیدا نشود در این حال اضافه وزن حاصل نسبت به نمونه

خشک حجم فضاهای خالی نمونه است. ( حجم برابر با وزن آب به وزن مخصوص آب میباشد )

برای محاسبه حجم کل کافیست که نمونه را از قشر بسیار نازک پارافین بپوشانیم و در حرارت معمولی در آب مقطر فرو

بریم. حجم آب تغییر مکان یافته مساوی حجم کل نمونه مورد امتحان است.

اسلاید 5 :

- ماسه نسبتا درشت با دانه های گرد ویا تیز ممکن است پوکی کمتری از خاک رس که دارای ذرات ریز پولکی شکل

است داشته باشد.

- اما تشکیلات ماسه ای با وجود باوجود پوکی کمتر به خوبی نفوذ پذیر بوده وزمینهای آبدار خوبی را تشکیل می دهند . در

حالی که تشکیلات رسی زمینها ی بی آب ویا حداکثر کم آب را تشکیل می دهند.

اسلاید 6 :

بنا به تعریف سطح مخصوص عبارت است از نسبت سطح تمامی دانه ها به حجم تمامی آن .

- به طور کلی سطح ویژه نسبت معکوس با قطر مشخصه دانه های یک محیط متخلخل دارد.

- بنابراین سطح ویژه خاک رس از سطح ویژه ماسه بزرگتر است چون ماسه درشتر می باشد.

 

اسلاید 7 :

ارتفاع نظیر فشار در نقطه ای معین مثل p داخل لایه آبدار عبارت است از مقدار آبی که در یک لوله عمودی و باز که تا آن

نقطه پایین رفته باشد ، بالا آید.

-فشار حفره ای نقطه p را با   hp نمایش می دهند.این ارتفاع نسبت به نقطه p اندازه گیری شده واگر بالاتر از p باشد

مثبت، واگر پایین تر باشد منفی بحساب می آید.

معمولا بار فشاری با یک سطح مبنا مثل z سنجیده

می شودکه ارتفاع عمودی نقطه تا سطح مبنا می

باشد.

اسلاید 8 :

الف – ابتداع پیزومتر 1 و 2 را در نظر میگیریم سطح آب در پیزومتر 1 بالاتر از پیزومتر 2 است در اینصورت نوع سفره آب زیرزمینی در عمق A تا B از نوع آزاد وجهت جریان آب از بالا به پایین است.
علت یکسان نبودن سطح آب در دو لوله بخاطر انرژی حرکت آب می باشد چون انرزی حرکت آب در پیزومتر 2 به علت اصطکاک با ذرات خاک وعبور از محیطهای متخلخل خاک کم شده ودر نتیجه سطح آب در لوله 2 پایین تر از لوله 1 است.

اسلاید 9 :

-تعریف : حجم آبی که منشور قا ئم از طبقه آبدار به سطح واحد میتواند اخذ یا آزاد نماید تا سطح آب به اندازه واحد

پایین یا بالا بیاید را ضریب ذخیره گویند.

به عبارت دیگر مقدار آبی است که از یک متر مکعب محیط متخلخل در اثر کاهش سطح آب به اندازه یک متر خارج

ویا در اثر افزایش سطح آب به ان وارد میشود را گویند .

اسلاید 10 :

- در محلی که سفره آب زیر زمینی شناسایی شده با استفاده از عملیات پمپاژ و با ثبت زمان پمپاژ، با پمپی با آبدهی ثابت

مقدار کاهش سطح آب را اندازه می گیریم معمولا این کار با استفاده از چند ین چاه صورت می گیرد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید