بخشی از مقاله

بررسي پارامترهاي فيزيکي شيميايي، مواد مغذي و فلزات سنگين در آبهاي خليج فارس (منطقه عسلويه )
چکيده
موقعيت منطقه عسلويه در سواحل خليج فارس و وجود صنايع آلاينده در آن که افزايش آلودگي خليج فارس را سبب ميشود علت انتخاب اين منطقه براي انجام اين تحقيق است . در اين مطالعه هشت ايستگاه بر اساس موقعيت خروجي پساب صنايع ،براي اندازه گيري آلاينده ها مشخص شد. . نمونه برداري ها بر اساس استاندارد متد در سه مرحله در فروردين ١٣٨٨ صورت پذيرفت .در ايستگاه پرک غلظت فنل و سيليس (mg.L ١١,٤, mg.L ٤,٥ )بيشترين در بين ايستگاه هاو همچنين غلظت BOD و mg.L( COD ٤٤٥ ،mg.L ٨٥٨ )و نسبتا بالا ميباشد.در ايستگاه نايبند mg.L( DO ٧,٤) بالاترين ميزان و غلظت BOD وmg.L( COD ٢٧٧ ،mg.L ٥٦٠ ) نسبتا پايين است .
درنتيجه ميزان آلودگي در ايستگاه هايي که پساب بدان تخليه مي شود و از خليج نايبند به ايستگاه پرک در حال افزايش است .
گلمات کليدي کليدي
پساب ، صنايع ، آلاينده ها ، فلزات سنگين ، عسلويه ،خليج فارس

١-مقدمه
بخش اعظمي از کره زمين را آب تشکيل مي دهد که مايه حيات است بنابر اين حفاظت از اين منبع لازم بوده و بايد از آلوده کردن آن جلوگيري کرد. حفاظت از محيط زيست که نسل امروز و نسل هاي آينده بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشد داشته باشد يک وظيفه عمومي تلقي مي گردد[٩]. امروزه به علت رشد صنعتي اکثر کارخانجات ، نيرو گاهها و پالايشگاهها با آب سر و کار دارند که نتيجه آن آلودگي آب است . به همين خاطر بايد نسبت به سيستم هاي آبي، انواع منابع آلوده کننده، اثرات آلودگي ، روش هاي دفع آلودگي و روش هاي پيش گيري از آلودگي اطلاع کافي داشته باشيم [٢].با توجه به اهميت خليج فارس ازنظر اقتصادي ، صيد و صيادي و همچنين آلوده شدن آن توسط صنايع مختلفي که در کشورهاي حاشيه آن فعاليت دارند تحقيقات وسيعي توسط ROPME در آب درياي خليج فارس و همچنين ساحل کشور هاي حاشيه آن ازجمله ايران ، قطر ، بحرين ، کويت و عمان صورت گرفته شده است .که اين تحقيقات در زمينه فلزات سنگين و هيدرو کربن هاي نفتي انجام پذيرفته است است .
نظر به اهميت منطقه عسلويه ، بويژه آبهاي ساحلي آن، جنگل هاي حرا، و غناي زيستي خليج ناي بند که ، از طرف سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام گشته است ، اين منطقه در زمره يکي ازحساس ترين نقاط خليج فارس محسوب و زيستگاه بسيار مناسبي براي انواع آبزيان تجاري (نظير ماهي ها، نرم تنان ، ر جانها و ... غيره )است [٥]. و با توجه به فعاليت صنايع مختلف نفت ،گاز و پتروشيمي در منطقه عسلويه و گسترش آنها در آينده نه چندان دور، ضرورت ايجاب مي نمايد تا تحقيقات و بررسي هاي جامعي در خصوص روند آلاينده هاي مختلف فيزيکي ، شيميايي ، نفتي و بيولوژيکي در حين بهره برداري از فاز هاي مختلف در منطقه عسلويه انجام ، تا کيفيت آب از نظر فاکتور هاي مذکور مشخص گردد [٤].
منطقه مورد مطالعه از شمال به کوهها و از جنوب به خليج فارس منتهي مي شود و گستره آن حدود ١٤٠٠٠ هکتار ميباشد [٧]. اين منطقه داراي شرايط آب و هواي گرم و خشک و داراي زمستانهاي معتدل و تابستانهاي بسيار گرم است . درجه حرارت هواي منطقه بين ٥ تا بيش از ٥٠ درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي هوا بين ٦٠ تا ٨٨ درصد تغيير مي کند. ميانگين ريزشهاي آسماني اين منطقه حدود ١٨٠ ميليمتر در سال برآورد مي گردد که بيشتر در ماههاي زمستان و اوايل بهار مي بارد. رطوبت نسبي هوا در زمستان حدود ٦٠ درصد مي باشد که در تابستان به بيش از ٨٠ درصد افزايش مي يابد [٨].
در حال حاضر برنامه ريزي اجراي عمليات ١٤ فاز فرآوري گاز در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس پيش بيني شده است که با توجه به ظرفيت مخزن و مطالعات مهندسي مخزن تا ٢٤ فاز و حتي بيشتر قابل توسعه است . به علاوه ، طرح بندر پتروشيمي و تعداد ٧ مجتمع عظيم پتروشيمي در فاز اول و تعداد ٢٩ طرح پتروشيمي در فاز دوم پيش بيني شده است و همچنين طيف وسيعي از صنايع پايين دستي پتروشيمي ، صنايع مختلف مرتبط ، صنايع نيمه سنگين ، صنايع دريايي و کاربري هاي خدماتي در اين منطقه پيش بيني شده است . مجتمع هاي پتروشيمي مستقر در فاز اول عمدتا به بهره برداري رسيده اند ليکن مجتمع هاي فاز دوم در مرحله ساخت و ساز يا آماده سازي زمين مي باشند [٣].
٢-مواد و روش ها
قابل ذکر است که پس از شناسايي تمامي خروجي هاي پساب مربوط به تمامي صنايع مستقر در منطقه مورد مطالعه ٨ ايستگاه جهت نمونه برداري آب در نظر گرفته شده که محل و مختصات جغرافيايي آن در جدول ١-٢- ذکر شده است .
نمونه برداري درفروردين ماه ١٣٨٨، در فواصل يک هفته اي و در سه مرحله ، انجام گرفته است . کليه مراحل نمونه برداري بر اساس دستور العمل هاي استاندارد متد بوده است . دستگاه نمونه گيري يا شيشه نمونه برداري را در نقطه مورد نظر تا عمق تعيين شده، داخل آب برده و نمونه برداري انجام شد. نمونه ها درون ظروف پيرکس ريخته شده و به کمک يخدان، در دماي کمتر از ٤ درجه سانتيگراد، به آزمايشگاه انتقال يافته شد. در جدول ١-١- روشهاي استاندارد وهمچنين دستگاه هاي مورد استفاده براي اندازه گيري ساير پارامترها مشخص شده است .در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید