بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

طیف بینی جذب ، نشر و فلوئورسانس اتمیطیف جذب اتمی :

  • در محیط های گازی داغ ، اتم های سدیم قادرند تابش با طول موج های مشخصه گذار های الکترونی از حالت s3 به حالت های برانگیخته بالاتر را جذب کنند .
  • مثلا به طور تجربی پیک های جذبی تیزی در 5890 ، 5896 ، 3302 . 3303 آنگستروم مشاهده می شود .

اسلاید 2 :

2-7 روش های اتم سازی

  • فرآیندی که در آن نمونه به بخار اتمی تبدیل می شود ، اتم سازی نام دارداتم سازی شعله ای :

    Ø در یک اتم ساز شعله ای ، محلولی از نمونه به وسیله جریانی از اکسنده گازی مخلوط شده با سوخت گازی ، مهپاشی وبه درون شعله ای حمل می شود که در آنجا اتم سازی صورت می گیرد .

اسلاید 3 :

  • فرآیند های اتم سازی شعله ای :

اسلاید 4 :

ساختار شعله :

اسلاید 5 :

Regions in a Flame

اسلاید 6 :

Temperature Profile in oC for a Natural Gas /Air Flame

اسلاید 7 :

Total- consumption burner:

The Fuel and oxidant (support) gases are mixed and combust at the tip of the burner . The sample is drawn up into the flame by the “Venuri effect” by the support gas

اسلاید 8 :

طیف بینی جذب ، نشر و فلوئورسانس اتمینیم رخ های جذب شعله ای

اتم سازهای  شعله ای :

اسلاید 9 :

The Premixed Burner

اسلاید 10 :

طیف بینی جذب ، نشر و فلوئورسانس اتمیاتم سازهای الکترو گرمایی :

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید