بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه:

طیف بینی جذب اتمی شامل مطالعه جذب انرژی تابشی معمولا در نواحی ماوراء بنفش ومرئی  به وسیله اتمهای خنثی درحالت گازی است.انرژی نورانی جذب شده توسط اتمها عمومابه صورت خطوط جذب باریک با طول موجهایی در ناحیه مرئی یا ماوراء بنفش طیف انرژی تابشی می باشد.

اسلاید 2 :

اصول جذب اتمی وطیف های جذب اتمی:

در یک تجزیه جذب اتمی ,عنصر مورد اندازه گیری باید به حالت عنصری کاهش یابد,تبخیر شودوسرراه دسته شعاع تابش منبع قرارگیرد.این فرایند اغلب با کشیدن محلولی از نمونه به صورت مه رقیق به داخل یک شعله مناسب انجام می گیرد.طیف جذبی یک عنصر در شکل گازی واتمی ان مرکب از یک سری  خطوط باریک کاملا مشخص که از جهش های الکترونی بیرونی ترین الکترونها به وجود می ایند.انرژیهای بسیاری از این جهشها برای فلزات با طول موجهای در نواحی مرئی و ماوراء بنفش مطابقت دارند.جذب یک فوتون به وسیله اتمهای پایداربرای برانگیخته شدن اتم   اساس روش جذب اتمی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسلاید 3 :

برای اوربیتالS3 مقدار انرژی صفر در نظر گرفته شده است. مقیاس تا 41499CM   ادامه دارد که انرژی لازم برای خارج کردن الکترون منفرد S3 از تحت نفوذ هسته اتم است ولذا تولید یک یون سدیم می کند.درد مای اتاق اصولا تمام اتمهای یک نمونه از ماده,در حالت عادی قرار دارند.بنابراین تحت این شرایط الکترون تک خارجی فلز سدیم اوربیتال S3  را اشغال می کند.

اسلاید 4 :

جذب اتمی در شعله ها:

در دمای معمولی شعله ,اتمهای سدیم عمد تا در حالت عادی قرار دارند.این وضعیت برای سایر فلزات نیز صادق است.اتمهای سدیم در محیط یک شعله قادر به جذب تابش طول موجی هستند که مشخصه یک انتقال الکترونی از حالت S3 به یکی از حالتهای تحریک شد ه ی بالاتر است.برای مثال پیکهای جذبی تیزی در Å5890, Å5895, Å3302     , Å3303 به طور تجربی مشاهده شده است که هر زوج مجاور از این پیکها مربوط به انتقالات الکترونی از تراز S3 به تراز های P3 وP4 است.اگر یک اتم از حالت پایدار به حالت برانگیخته برود انرژی ان افزایش می یابد.این انرژی E ناشی از جذب یک فوتون )انرژیhv (  میباشد که انرژی ان مساوی با انرژی لازم برای برانگیخته شدن

اسلاید 5 :

اتم است.وقتی که الکترون ظرفیت سدیم در اوربیتال s3 قرار دارد گفته می شود که اتم سدیم د ر حالت پایدار می باشد.یک اتم میتواند با جذب انرژی با طول موج صحیح به هر اوربیتال دیگر با انرژی بالاتر برانگیخته شود.E=hv که:

E=تفاوت انرژی میان حالت باانرژی کمتروحالت باانرژی بیشتر

h=      ثابت پلانک v=فرکانس تابش

هنگامی که انرژی تابشی جذب می گردد اتم برانگیخته میشود.اگر از یک تک فام کننده ی منشوربرای تجزیه تابشهایی که به ان میرسد استفاده شود, طیف جذبی به صورتی که خط باریک برعکس

اسلاید 6 :

یک نوار بهن ظاهر می گرد د. اگر انتقال میان حالت پایدارو پایینترین حالت برانگیخته باشد ,گفته می شودکه جذب خط رزونانس است.مهمترین نتیجه گیری ان است که در جذب اتمی تنها انتقالاتی که میان حالت پایدار ویک حالت برانگیخته صورت می گیرد میتواند استفاده شود.

اسلاید 7 :

رابطه ی بین طیف بینی جذب اتمی و نشر شعله ای:

ظاهرا دو روش از این نظر با یکدیگر شباهت دارندکه هردو مبتنی بر رویداد هایی هستند که هنگام افشاندن یک نمونه به داخل شعله اتفاق می افتند.اما در نشرشعله ای این تابش نشر شده به وسیله ی اتمهای تحریک شده است که متناسب باغلظت می باشد.در حالی که در جذب اتمی تابش توسط اتمهای برانگیخته نشده موجود در حالت پایه انجام می شود.هم جذب اتمی وهم نشر شعله ای هر دو برای عناصر فلزی جدول تناوبی محدود می شود.

اسلاید 8 :

وسایل لازم برای دستگاه طیف نور سنج جذب اتمی:

این وسایل شامل اجزاء زیراست:

یک منبع اولیه ی تابش- یک وسیله برای افشاندن محلول به درون شعله و تولید بخار اتمی – یک طول موج گزین برای تولید تابش تکفام – یک اشکار ساز – وسیله برای قرائت

اسلاید 9 :

منبع تابش:لامپهای کاتدی توخالی

یک لامپ کاتدی توخالی شامل یک کاتد استوانه ای توخالی است که از ماده ای شامل ماده ی مورد اندازه گیری ساخته شده است.این کاتد استوانه ای همراه یک سیم تنگستنی به عنوان اند در یک شیشه شامل یک گاز نادر در فشار کم قرار داده شده است.الکترودها  بوسیله ی پتانسیلی در حدود 200 تا 400 ولت انرژی داده میشوند ودر جریانهایی تا حدود mA 100 عمل می کنند.گاز نادرکه اساسا شامل نئون یا ارگون است به یونهای مثبتی یونید ه شده ویونها پس از شتاب گرفتن به دیواره ی داخلی لامپ کاتدی تو خالی برخورد می کنند.در این برخورد اتمهای عنصر تشکیل دهند ه ی کاتد ازاد می شوند و تشکیل یک ابر اتمی را می دهند و سپس اتمهای این ابر

اسلاید 10 :

بوسیله ی یونهای نئون ویاارگون برانگیخته می شوند.عموما کاتد بیشتر لامپها فقط  شا مل یک عنصراست.اما گاهی ازعناصری مناسب برای ساخت یک الیاژکاتدی استفاده می شود.بنابراین اغلب یک لامپ برای اندازه گیری دویا چند عنصر به کار برده می شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید