بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مثال : فلوچارتي رسم كنيد كه دو عدد از ورودي دريافت كرده بزرگترين عدد

 را پيدا كرده در خروجي چاپ نمايد.

اسلاید 2 :

مثال : فلوچارتي رسم نمائيد كه سه عدد از ورودي

 دريافت كرده، كوچكترين عدد را يافته

در خروجي چاپ نمايد:

اسلاید 3 :

نمونه اجراي فلوچارت بالا بصورت زير ميباشد:

اسلاید 4 :

 تمرين

1- فلوچارتي رسم كنيد که عددي را از ورودي دريافت كرده، قدر مطلق

 عدد را در خروجي چاپ كند.

2- فلوچارتي رسم نمائيد كه عددي از ورودي دريافت كرده مثبت، منفي

 يا صفر بودن عدد را تشخيص داده، در خروجي با پيغام مناسب

 چاپ كند.

3- فلوچارتي رسم نمائيد كه عددي را از ورودي دريافت كرده، بخشپذيري

 آن بر 3 و 5 را بررسي نمايد.

اسلاید 5 :

 حلقهها

در حل بسياري از مسائل با عملياتي روبرو ميشويم ، كه نياز به تكرار

 دارند و عمل تكرار آنها به تعداد مشخصي انجام ميگيرد. فرض كنيد،

 بخواهيم ميانگين 100 عدد را محاسبه كنيم، در اينصورت منطقي بنظر

 نميرسد كه 100 متغير مختلف را از ورودي دريافت كنيم سپس آنها را

 جمع كنيم.

اسلاید 6 :

 • انواع حلقه ها
 • حلقه های با تکرار مشخص
 • حلقه های با تکرار نا مشخص

اسلاید 7 :

 • حلقه های با تکرار مشخص

  در اين نوع حلقهها تعداد تكرار مشخص ميباشد اين حلقه از اجزاء زير

   تشكيل ميشود:

  1ـ انديس حلقه

  2ـ مقدار اوليه براي انديس حلقه

  3- مقدار افزاينده براي انديس حلقه (معمولا يك واحد در هر مرحله)

  4ـ مقدار نهايي (تعداد تكرا حلقه)

  5ـ شرطي براي كنترل تعداد تكرار حلقه

اسلاید 8 :

اين حلقه‌ها را غالباً با فلوچارت بصورت زير نمايش مي‌دهند:

اسلاید 9 :

مثال : فلوچارتي رسم نمائيد كه عدد n را از ورودي دريافت كرده،

 مجموع اعداد از يك تا n را محاسبه كند.

اسلاید 10 :

نمونه اجراي فلوچارت بالا بصورت زير است:

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید