طراحی فلوچارت چرخه حسابداری خرید همراه با کنترل های داخلی

Word قابل ویرایش
26 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

طراحی فلوچارت چرخه حسابداری خرید همراه با کنترل های داخلی

حسابرس باید برای تهیه و ترسیم چرخه کار در سیستم شرکتهای مورد رسیدگی باید طبق آیتهمای ذیل عمل نماید:
– در مرحله اول باید حوزه یا واحدی که می خواهد در مورد آنها طراحی صورت گیرد مشخص نماید
– اهداف از تشکیل از واحد مورد نظر را از طریق دستورالعملها و مدیران و کارشناسان آن واحد مد نظر قرار دهد
– نحوه گردش مدارک و کار را در سیستم بصورت نمودار ( فلوچارت) و یا تشریحی مکتوب نماید – در این قسمت بطور مثال برای طراحی و ثبت چرخه فروش باید مشخص نماید اول شروع کار به چه صورت است آیا با حضور یک مشتری کار شروع می شود یا با بازاریابی و یا تولید قبل از فروش

سپس نحوه صدور حواله و تعداد آن و صدور فاکتور و تعداد آن و تقسیم نسخ را ترسیم نماید و همچنین سفارش برای تولید یا خروج از انبار و نحوه حمل و تحویل به مشتری و نحوه وصول را بصورت نمودار یا تشریح مکتوب نمایدو… – در این مرحله آشنائی به اشکال هندسی فلوچارتها تقریبا” توسط حسابرس ضروری است – اغلب شرکتها فلوچارت واحد ها را بصورت مکتوب دارند که شاید به حسابرسان ندهند و لی حسابرسان از طریق تجربه کاری می تواند شرکت را مجبور یا متقاعد نماید مدارک مرتبط را ارائه نمایند
– در ترسیم سیستم چیزی که مهم است تبحر حسابرس اهمیت ویژه دارد بطوریکه ادعای و گفته ها ی افراد شرکت را به استناد مدارک موجود و حسابهاجمع بندی و سپس ثبت سیستم نماید – پس فقط ادعاهای کارکنان کفایت امر نمی کند
– وقتی سیستم ترسیم و طراحی و مکتوب شد در مرحله بعدی حسابرس باید با توجه به استانداردها و سایر مقررات نسبت به مقایسه سیستم ترسیم شده با موارد فوق نماید و در واقع نقاط ضعف و قوت رویه مورد جاری شرکت را استخراج نماید و نقاط ضعف را با توجه به مستندات ( چرخه ثبت شده – رسیدگی به حسابهای نمونه ای مرتبط ) را در کاربرگ های رسیدگی درج نماید – در این مرحله شاید استاندارد خاصی در گردش کار یک واحد وجود نداشته باشد در این حالت مرجع استانداردهای نزدیک به کار واحد و رویه ها درست مورد اعمال واحدهای متشابه در سایر شرکتهای مرتبط کاری و تجربیات حسابرس پایه کار را تشکیل می دهند
ثبت چرخه سیستم هر ساله باید توسط حسابرس بروز گردد.

 

برنامه آزمون کنترلها (رعایت)-چرخه خرید ، هزینه ها و پرداختها

واحد مورد رسیدگی : تاریخ صورتهای مالی :
عطف :

یادداشت :
بر پایه توضیحات بخش ۱-۲ دستورالعمل حسابرسی ، پس از شناخت و ارزیابی اولیه از سیستمهای حسابداری و کنترل داخلی ( تعیین خطر کنترل مربوط به طراحی

سیستم ) چنانچه خطر کنترل هر چرخه ( جمع ستون ۶ فرمهای ارزیابی سیستم کنترل داخلی ) ۴۰% یا کمتر برآورد شود ، اجرای آزمون کنترلها ( آزمون رعایت ) در مورد کنترلهای موجود ( علامت گذاری شده در ستون ۷ فرم ارزیابی سیستم کنترل داخلی ) ضروری است . به این منظور برنامه های آزمون کنترلها ( آزمون رعایت ) برای هر چرخه پیوست می باشد .
در اجرای برنامه های مذکور توجه به نکات ذیل ضروری است :

۱- تعداد نمونه ها براساس بند ۵-۱-۲ دستورالعمل مزبور ، ۲۵ نمونه یا ۱۵ نمونه (

حسب مورد با توجه به برآورد خطر کنترل مربوط به طراحی تا ۲۵ % و ۲۶% تا ۴۰% ) پیشنهاد می شود .

۲- انتخاب نمونه ها به نحوی صورت گیرد که اطمینانی معقول از استقرار کنترلهای مربوط در طول دوره حاصل شود ( مثلاً در مورد ۱۵ نمونه انتخابی ، حداقل هر ماه یک نمونه ) .

۳- برنامه های پیوست حسب مورد لازمست توسط مدیر تعدیل گردد ( از جمله مواردی که در ستون ۶ فرم ارزیابی سیستم کنترلها درج شده است ) .

۴- شواهد رعایت یا عدم رعایت کنترلهای کلی به نحو مناسب مستند و در ستون ۱۰ برگ ارزیابی سیستم کنترل داخلی چرخه مربوط ، ضریب عدم رعایت ، به ترتیب صفر یا ۱ درج گردد .

برنامه آزمون کنترلها (رعایت)-چرخه خرید ، هزینه ها و پرداختها

واحد مورد رسیدگی : تهیه کننده : تاریخ :

سال مالی منتهی به : بررسی کننده : تاریخ :

مسئول انجام شماره جدول عطف به ارزیابی سیستم کنترل داخلی روشــهـای رسیــدگـی ردیف
خرید کالا / خدمات

۱
تعداد …….. برگ درخواست خرید کالا / خدمات را انتخاب و شواهد اعمال کنترلهای زیر را مشاهده نمایید :

۱ الف – برگ درخواست خرید کالا / خدمات به صورت کتبی صادر می گردد .

۲ ب – قبل از صدور مجوز خرید ، نیاز واحد مورد رسیدگی به کالا / خدمات مورد درخواست ، توسط مسئولین مربوط بررسی می شود .

۳ پ – برگهای درخواست خرید کالا / خدمات دارای شماره سریال چاپی بوده و یا به طور منظم در دفاتر خاص ثبت می شود .

۴ ت – مجوز خرید براساس آیین نامه های داخلی و مقررات مربوط ، به صورت کتبی توسط مقام مسئولی صادر می شود .

۵ ث – در صورت عدم موافقت با خرید کالا / خدمات ، دلایل مربوط توسط مسئول تصمیم گیرنده ، به نحو مناسبی ثبت می شود .
۸ ج – اقدام مناسبی جهت شناسایی عرضه کنندگان کالا / خدمات مورد نیاز ، به عمل آمده و شرایط پیشنهادی هر یک از عرضه کنندگان مورد توجه قرار گرفته و پس از بررسیهای لازم تصمیمات مقتضی اتخاذ می شود .
۹ چ – اطلاعات مورد نیاز مربوط به تعهدات ناشی از قراردادهای عمده منعقده با فروشندگان ، تعیین و به نحو مناسبی نگهداری و به اطلاع مسئولین مربوط رسانیده می شود .

برنامه آزمون کنترلها (رعایت)-چرخه خرید ، هزینه ها و پرداختها

 

مسئول انجام شماره جدول عطف به ارزیابی سیستم کنترل داخلی روشــهـای رسیــدگـی ردیف
دریافت کالا / خدمات

۲
تعداد ….. رسید کالا / خدمات را انتخاب و شواهد اعمال کنترلهای زیر را مشاهده نمایید :
۱۱ الف – در هنگام تحویل کالا / خدمات ، مقادیر و کیفیت کالا / خدمات توسط مسئولین مستقل از صدور سفارش خرید ، با مقادیر مشخصات کالا / خدمات سفارش شده کنترل و تایید می شود
۱۲ ب – برگ رسید کالا / خدمات ، دارای شماره ترتیب چاپی بوده و تحویل کالا / خدمات دریافتی در دفاتر خاص ثبت می گردد .
۱۳ پ – برگ رسید کالا / خدمات با مجوز های خرید مربوط توسط افراد مسئول تطبیق و اختلافهای موجود پی گیری می شود .

۱۴ ت – اطلاعات برگ رسید کالا / خدمات عیناً در سوابق انبار ثبت می شود .
دریافت صورتحساب

۳
تعداد …….. صورتحساب خرید کالا / خدمات را انتخاب و شواهد اعمال کنترلهای زیر را مشاهده نمایید :

۱۵ الف – صورتحساب خرید کالا / خدمات و برگ رسید کالا / خدمات دار

ای عطف متقابل به یکدیگر می باشند .

۱۷ ب – مقادیر ، مشخصات و کیفیت کالا / خدمات مندرج در صورتحسابها با برگ رسید دریافت کالا / ارائه خدمات مطابقت می شود .

۱۸ پ – صورتحسابهای مربوط به کالا / خدمات دریافتی ، از نظر صحت محاسبات ، قیمت و شرایط موجود ( قرارداد ، لیست قیمتها و…) بررسی می شود .

۱۹ ت – صورتحسابهای مربوط به خدمات دریافتی با مدرک مربوط به انجام کار (

مانند : مدارک دریافت خدمات و گزارشهای تکمیل کار ) مطابقت می شود .

برنامه آزمون کنترلها (رعایت)-چرخه خرید ، هزینه ها و پرداختها

مسئول انجام شماره جدول عطف به ارزیابی سیستم کنترل داخلی روشــهـای رسیــدگـی ردیف
۲۰ ث – صورتحسابهای مربوط به خدمات عمده دریافتی که در مورد آنها برگ درخواست صادر نمی گردد ( مانند : آب ، برق ، تلفن و . . .) توسط اشخاصی مستقل از پرداخت کنندگان صورتحسابهای مربوط بررسی می شود .

۲۱ ج – مجوز ثبت صورتحسابهای دریافتی در حسابها ، توسط مقام مسئولی صادر می شود .

۲۳ چ – بررسیهای موضوع بندهای ” ب ” ، ” پ ” و ” ت ” بالا ، توسط افرادی مستقل از مسئولین صدور مدارک دریافت کالا / خدمات انجام می شود .

۲۴ ح – صورتحساب خرید کالا / خدمات در سوابق حسابداری انبار ثبت می شود .

برگشت کالا و سایر مبالغ مورد مطالبه

تعداد …… برگ برگشت کالا انتخاب و شواهد اعمال کنترلهای زیر را مشاهده نمایید :
۴
۲۵ الف – برگ برگشت کالا حاوی اطلاعاتی مشتمل بر نوع ، مقدار ، وضعیت کالای برگشتی و دلایل عدم قبول کالا یا خدمات دریافتی می باشد .

۲۶ ب – براساس برگ برگشت کالا اعلامیه بدهکار صادر می شود

۲۷ پ – اعلامیه های بدهکار صادره جهت عدم پذیرش و صحت ادعا ، توسط مقام مسئولی تایید می شود .

۲۸ ت – برگ برگشت کالا پس از تایید ، عیناً جهت ثبت کالای برگشتی در سوابق انبار مورد استفاده قرار گرفته است .

۳۰ ث – مدارک موید ادعاهای شرکت به اعلامیه های بستانکاری دریافت شده ، عطف متقابل می شود .

برنامه آزمون کنترلها (رعایت)-چرخه خرید ، هزینه ها و پرداختها

مسئول انجام شماره جدول عطف به ارزیابی سیستم کنترل داخلی روشــهـای رسیــدگـی ردیف
۳۲ ج – اعلامیه های بستانکار فروشنده ، با مدارک مربوط به کالای برگشتی و مبلغ مطالبه شده و همچنین قیمتهای مندرج در صورتحسابهای اصلی ، مطابقت می شود .

۳۳ چ – مجوز ثبت اعلامیه های بستانکار فروشنده در حسابها توسط مقام مسئولی صادر می شود .

۳۴ ح – اعلامیه های بدهکار صادره یا بستانکار دریافتی از فروشنده ، جهت ثبت در حسابهای پرداختنی ثبت می شود .

پرداختهای بانکی

۵
تعداد …….. برگ از دستور پرداخت بوسیله چک را انتخاب و شواهد اعمال کنترلهای زیر را مشاهده نمایید :

۳۷ الف – صدور چک تنها در مقابل برگهای دستور پرداخت دارای شماره ترتیب چاپی که بر مبنای مدارک و مستندات مربوط به معاملات واحد مورد رسیدگی صادر شده و توسط مقام مسئولی تایید گردیده ، انجام می شود .

۳۸ ب – همزمان با صدور چک ، مستندات و مدارک پیوست ، جهت جلوگیری از استفاده مجدد به نحو مناسبی باطل می شود .

۳۹ پ – صدور چک و حواله های بانکی توسط اشخاصی مستقل از صادر کننده مجوز پرداخت ، صورت می گیرد .
۴۰ ت- صدور چک و حواله های بانکی در موارد زیر منوط به وجود مدارک لازم و مورد تایید صحت معاملات براساس روشهای واحد مورد رسیدگی است :
۱- پرداخت بدهیها
۲- پرداخت بهای کالا / خدمات خریداری
۳- پرداخت حقوق و دستمزد و کسورات مربوط

۴- تامین مخارج نقدی
۵- سایر پرداختها

برنامه آزمون کنترلها (رعایت)-چرخه خرید ، هزینه ها و پرداختها

مسئول انجام شماره جدول عطف به ارزیابی سیستم کنترل داخلی روشــهـای رسیــدگـی ردیف
۴۱ ث – در مورد معاملاتی نظیر خرید سرمایه گذاری و پرداخت سود سهام که به عی براساس مدارک کافی در مورد مستند بودن معادلات تهیه می شود .
۴۶ ج – زمان تحویل چک به ذینفع ، برگ رسید معتبر دریافت می شود .

پرداختهای نقدی

۶
۴۹ تعداد …. مجوز ( دستور ) پرداخت نقدی را انتخاب و شواهد اعمال این کنترل را مشاهده نمایید که پرداختهای نقدی متکی به مستندات و مدارک مثبته کافی بوده و توسط مقام مسئولی بررسی و تایید می شود.
کنترلهای کلی

۷
۶ درخواستهای خرید معلق توسط مقام مسئولی به طور متناوب مورد بررسی و پیگیری قرار می گیرد .

۷ کنترلهای مناسبی جهت مدنظر قرار گرفتن کلیه مجوزهای صادره وجود دارد و مجوزهای معلق توسط شخص مسئولی به طور منظم مورد بررسی قرار می گیرد .
۸
۱۰ به منظور حصول اطمینان از اجرای کلیه مفاد قراردادهای منعقده و تشخیص زیانهای احتمالی ، طی سال مالی مورد رسیدگی ، قراردادهای منعقده با فروشندگان ، توسط مسئ

ولین واحد مورد رسیدگی مورد بررسی قرار گفته است .
۹
۱۶ برگ رسید کالا / خدمات معلق ( صورتحساب مربوط دریافت نشده ) به طور منظم توسط مقام مسئولی مورد بررسی قرار می گیرد .

۱۰
۲۲ مکانیزمی وجود دارد که تمام صورتحسابهای دریافتی در حسابها ثبت شود و صورتحسابهای دریافتی معلق ( ثبت نشده در حسابها ) به طور منظم توسط مقام مسئولی مورد بررسی قرار می گیرد .
۱۱

برنامه آزمون کنترلها (رعایت)-چرخه خرید ، هزینه ها و پرداختها

مسئول انجام شماره جدول عطف به ارزیابی سیستم کنترل داخلی روشــهـای رسیــدگـی ردیف
۲۹ برگهای برگشت کالای معلق و سایر مبالغ مورد مطالبه معوق که برای آنها اعلامیه بدهکار صادر نگردیده ، توسط مقامی مسئول به طور منظم بررسی می شود . ۱۲
۳۱ به منظور تشخیص دلایل عدم دریافت به موقع برگهای بستانکار فروشنده ، مدارک موید ادعای شرکت ، ( اعلامیه های بدهکار ارسالی ) به طور منظم ( برای مثال : هر هفته ) ، توسط مقام مسئولی مورد بررسی و پیگیری قرار می گیرد . ۱۳
۳۵ از چکهای استفاده نشده ، به نحو مطلوبی محافظت می شود . ۱۴
۳۶ شماره ترتیب چکهای صادره توسط مقام مسئولی تحت کنترل و عدم صدور هر یک از شماره ها مورد بررسی قرار می گیرد و چکهایی که در نظر نیست مورد استفاده قرار گیرد ، به موقع باطل می شود . ۱۵
۴۲ در طی سال مشاهده شود که چکها صرفاً در وجه افراد ذینفع صادر شده و چکهای سفید امضاء وجود ندارد . ۱۶
۴۳ در طی سال مشاهده شود که ابزار مناسب ( نصب نوار چسب یا استفاده از ماشین پرفراژ ) جهت عدم تغییر مندرجات چک ، استفاده می شود . ۱۷
۴۴ در طی سال مشاهده شود که چکها توسط افراد مسئولی مستقل از تصویب کنندگان معاملات ، امضاء می شود . ۱۸
۴۵ در طی سال مشاهده شود که تعداد و مسئولیت امضاکنندگان چک و لزوم ممهور کردن چکها در واحد مورد رسیدگی ، تابع ضوابط کنترلی مناسبی است . ۱۹
۴۶ چکهای تحویل نشده به نحو مناسبی نگهداری و علل عدم تحویل آنها توسط مقام مسئول مستقلی پیگیری می شود . ۲۰
۴۷ پرداخت هزینه های جاری ( نقدی ) ازمحل وجوه دریافتی ، روزانه انجام نمی شود . ۲۱
۴۸ سقف وجوه نقد تعیین شده ، جهت پرداخت هزینه های جاری ، متناسب با مخارج انجام شده آن است .
۲۲
برنامه آزمون کنترلها (رعایت)-چرخه خرید ، هزینه ها و پرداختها

مسئول انجام شماره جدول عطف به ارزیابی سیستم کنترل داخلی روشــهـا

ی رسیــدگـی ردیف
۵۰ حد نصاب معقولی برای پرداخت های نقدی تعیین شده است .
۲۳
۵۱ در فواصل زمانی مناسب ، صورت مخارج انجام شده ، همراه با مدارک و اسناد مربوط ، به منظور دریافت وجه ، به اشخاص ذیربط ارائه می شود .

۲۴
۵۲ قبل از پرداخت ، صورت مخارج موضوع بند ۲۴ بالا توسط شخصی مستقل از تهیه کننده از نظر صحت مطالبات و مدارک اسناد ضمیمه کنترل و تصویب شده و برای جلوگیری از استفاه مجدد به نحو مناسبی باطل می شود .
۲۵
۵۳ باز پرداخت وجوه (تامین تنخواه گردان) تنها معادل هزینه های انجام شده و از طریق بانک به روش تنخواه گردان ثابت صورت می پذیرد .
۲۶

نام مسئول کار : نام مدیر کار :

امضاء و تاریخ : امضاء و تاریخ :

لازم است در مورد خرید، هزینه ها و پرداخت های شرکت کنترل هایی اعمال گردد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که:
۱٫ درخواست های خرید تنها بر مبنای نیازهای واقعی شرکت صادر می شود.
۲٫ خرید کالا/ خدمات تنها بر اساس مجوزهای صادره و تحت مناسب ترین شرایط ممکن صورت می گیرد.
۳٫ کالا/ خدمات دریافتی با مجوزهای خرید صادره کنترل و تماما به انبار یا قسمت درخواست کننده تحویل می شود.
۴٫ تمامی صورت حساب های مربوط به کالا / خدمات دریافتی پس از کنترل های لازم جهت ثبت در حساب ها مد نظر قرار می گیرد.
۵٫ کلیه کالاهای برگشتی جهت ثبت در سوابق مد نظر قرار گرفته و بابت مبالغ مورد ادعای شرکت از فروشندگان اعلامیه بدهکار صادر و در حساب های مربوطه ثبت می شود.
۶٫ چک ها و حواله های بانکی تنها در مقابل معاملات مستند صادر می شود.
۷٫ پرداخت های نقدی تنها در مقابل معاملات مستند انجام شده و منطبق با آئین نامه های شرکت است.

احتمال تحریف ادعا پ یا ک روش های کنترل ارزیابی طراحی ارزیابی موثر بودن عطف به نامه مدیریت
عطف به سیستم ثبت بلی خیر عطف به نتایج آزمون کنترل ها بلی خیر
صدور درخواست خرید کالا/ خدمات
خرید کالا بدون مجوز وت پ ۱٫ درخواست خرید کالا/ خدمات به صورت کتبی صادر می گردد.
وت پ ۲٫ قبل از صدور مجوز خرید بررسی لازم به منظور اطمینان از نیاز شرکت به کالا/ خدمات مورد درخواست توسط مسئولین مربوطه به عمل می آید.
وت ک ۳٫ کنترل های مناسبی جهت مد نظر قرار گرفتن کلیه درخواست های خرید وجود دارد. (برای مثال: استفاده از برگ های دارای شماره سریال چاپی یا قبت درخواست های خرید در دفاتر خاص)
وت پ ۴٫ مجوز خرید بر اساس آئین نامه های داخلی و مقررات مربوط و به صورت ک

تبی توسط مقام مسئولی صادر می شود.
وت ک ۵٫ در صورت عدم موافقت با خرید کالا/ خدمات، دلایل مربوطه توسط مسئول تصمیم گیرنده به نحو مناسبی ثبت می شود.
دستور خریدهای پی گیری نشده وت ک ۶٫ درخواست های خرید معلق توسط مقام مسئولی به متناوب مورد بررسی قرار می گیرد.

 

برآورد اولیه از خطر کنترل کم  متوسط  زیاد 
خطر کنترل نهایی کم  متوسط  زیاد 

احتمال تحریف ادعا پ یا ک روش های کنترل ارزیابی طراحی ارزیابی موثر بودن عطف به نامه مدیریت
عطف به سیستم ثبت بلی خیر عطف به نتایج آزمون کنترل ها بلی خیر
خریدکالا/ خدمات
خریدهای معوق
وت ک ۷٫ کنترل های مناسبی جهت مدنظر قرار گرفتن کلیه مجوزهای صادره وجود دارد و مجوزهای معلق توسط شخص مسئولی به طور منظم مورد بررسی قرار می گیرد.
خریدهای بدون در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت وت پ

۸٫ اقدام مناسبی جهت شناسایی عرضه کننده گان کالا/ خدمات مورد نیاز به عمل آمده و شرایط پیشنهادی هر یک از عرضه کنندگان مورد توجه قرار گرفته و پس از بررسی های لازم تصمیمات مقتضی اتخاذ می شود.
خریدهای غیر منطبق با قرارداد

وت
اش
پ ۹٫ روش ههی مناسبی جهت تعیین و نگهداری اطلاعات مربوط به تعهدات ناشی از قراردادهای عمده منعقده با فروشندگان اتخاذ شده است.
وت
اش
پ ۱۰٫به منظور حصول اطمینان از اجرای کلیه مفاد قراردادهای منعق

ده و تشخیص زیان های احتمالی، قراردادهای منعقده با فروشندگان توسط مسئولین شرکت مورد بررسی قرار می گیرد.

برآورد اولیه از خطر کنترل کم  متوسط  زیاد 
خطر کنترل نهایی کم  متوسط  زیاد 

احتمال تحریف ادعا پ یا ک روش های کنترل ارزیابی طراحی ارزیابی موثر بودن عطف به نامه مدیریت
عطف به سیستم ثبت بلی خیر عطف به نتایج آزمون کنترل ها بلی خ

یر
دریافت کالا / خدمات
خرید کالای نامرغوب

وت پ ۱۱٫ در هنگام تحویل کالا/ خدمات، مدارک کافی (رسید انبار) و مناسب شامل مشخصات، مقادیر و کیفیت کالا توسط مسئولین مستقل از صدور سفارش خرید تهیه می شود.
کا ک ۱۲٫ کنترل های مناسبی وجود دارد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که کلیه مدارک بند ۱۱ فوق، مدنظر قرار خواهد گرفت. (استفاده از فرم های دارای شماره ترتیب چاپی و یا ثبت کالا/ خدمات دریافتی در دفاتر خاص).
خریدهای مغایربا مجوز وت پ ۱۳٫ اطلاعات موجود در مدارک بند ۱۱ فوق با مجوزهای خرید مربوط تطبیق داده شده و اختلاف های موجود توسط افراد مسئولی پی گیری می شود.
عدم ثبت حساب ها کا ک ۱۴٫ مدارک مربوط به دریافت کالا/ خدمات عینا جهت ثبت اقلام دریافتی در سوابق انبار مورد استفاده قرار می گیرد.

برآورد اولیه از خطر کنترل کم  متوسط  زیاد 
خطر کنترل نهایی کم  متوسط  زیاد 

احتمال تحریف ادعا پ یا ک روش های کنترل ارزیابی طراحی ارزیابی موثر بودن عطف به نامه مدیریت
عطف به سیستم ثبت بلی خیر عطف به نتایج آزمون کنترل ها بلی خیر
دریافت صورت حساب

کا ک ۱۵٫کنترل های مناسبی وجود دارد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که در مقابل کلیه مدارک مربوط به کالا / خدمات دریافتی صورت حساب دریافت می شود.
کا ک ۱۶٫به منظور تشخیص دلایل عدم دریافت صورت حساب ها، مدارک مربوط به دریافت کالا/ خدمات به طور منظم توسط مقام مسئولی مورد بررسی قرار می گیرد.
خرید کالا مغایر با صورت حساب وت مح اش پ ۱۷٫مقادیر، مشخصات و کیفیت کالا / خدمات دریافتی مندرج در صورت حساب ها با مدارک مربوط به دریافت کالا/ خدمات مطابقت داده می شود.
اش ک ۱۸٫صورت حساب مربوط به کالای دریافتی از نظر محاسبات قیمت و شرایط مربوط کنترل می شود..
اش ک ۱۹٫صورت حساب های مربوط به خدمات دریافتی از نظر محاسبات قیمت و شرایط مربوط کنترل می شود.
اش ک ۲۰٫کنترل های مناسبی جهت حصول اطمینان از صحت صورت حساب های مربوط به خدمات عمده دریافتی که در مورد آنها برگ درخواست صادر نمی گردد (مانند : آب و برق و تلفن و…) اعمال می شود.
اش ک ۲۱٫صورت حساب های خرید، توسط افرادی مستقل از م

سئولین صدور مدارک دریافت کالا کنترل می شود. ثبت اقلام دریا

فتی در سوابق انبار مورد استفاده قرار می گیرد.
عدم ثبت حساب ها کا ک ۲۲٫کنترل های مناسبی وجود دارد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که کلیه صورت حساب های دریافتی، جهت ثبت در حساب ها مد نظر قرار خواهد گرفت.
خرید کالا مغایر با صورت حساب وت کا ک ۲۳٫صورت حساب های خرید، توسط افرادی مستقل از مسئولین صدور مدارک دریافت کالا کنترل می شود، ثبت اقلام دریافتی در سوابق انبار مورد استفاده قرار می گیرد.
کا ک ۲۴٫کلیه مدارک مربوط به دریافت کالا و صورت حساب ها جهت ثبت در سوابق حسابداری انبار مدنظر قرار می گیرد.

برآورد اولیه از خطر کنترل کم  متوسط  زیاد 
خطر کنترل نهایی کم  متوسط  زیاد 

احتمال تحریف ادعا پ یا ک روش های کنترل ارزیابی طراحی ارزیابی موثر بودن عطف به نامه مدیریت
عطف به سیستم ثبت بلی خیر عطف به نتایج آزمون کنترل ها بلی خیر
برگشت کالا و سایر مبالغ مورد مطالبه

برگشت کالا بدون مجوز اش وت ک ۲۵٫مدارک مثبته کافی (برگ برگشت کالا) جهت ادعای شرکت مشتمل بر نوع، مقدار، وضعیت کالای برگشتی و دلایل عدم قبول کالا یا خدمات دریافتی، صادر می شود.
عدم ثبت اعلامیه های بدهکار وت کا اش ک ۲۶٫مدارک مذکور در بند ۲۵ فوق به طریقی کنترل می شود تا بتوان اطمینان حاصل نمود که کالای برگشتی یا سایر مبالغ مورد مطالبه تمام جهت صدور اعلامیه بدهکار مدنظر قرار خواهد گرفت.
اش ک ۲۷٫اعلامیه ها ی بدهکار صادره جهت تائید عدم قبول و صحت ادعا، مورد تصویب مقام مسئولی قرار می گیرد.
اش ک ۲۸٫برگ برگشت کالا پس از تایید عینا جهت ثبت کالای برگشتی در سوابق انبار مورد استفاده قرار می گیرد.
عدم ثبت حساب ها اش ک ۲۹٫کنترل های اعمال می گردد تا کالای برگشتی و سایر مبالغ مورد مطالبه ای که برای آنها اعلامیه بدهکار صادر نگردیده به طور کامل مشخص شود.
کا ک ۳۰٫کنترل هایی اعمال می گردد تا اعلامیه های بدهکاری که مدارک دال بر قبول ادعای شرکت در مورد آنها دریافت شده است به طور کامل مشخص شود (مانند: عطف متقابل به اعلامیه بستانکار دریافتی).
کا ک ۳۱٫به منظور تشخیص دلایل عدم دریافت به موقع برگ های بستانکار فروشنده، مدارک مذکور در بند ۳۰ فوق، به طور منظم (برای مثال: هرهفته) توسط مقام مسئولی مورد بررسی و پی گیری لازم قرار می گیرد.
ثبت غیر واقعی حساب ها اش وت ک ۳۲٫اعلامیه های بستانکار فروشنده با مدارک مربوط به کالای برگشتی و مبالغ مطالبه شده و همچنین قیمت های مندرج در صور

ت حساب های اصلی، مطابقت داده می شود.
وت ک ۳۳٫اعلامیه های بستانکار فروشنده جهت ثبت در حساب های پرداختنی، توسط مقام مسئولی به تصویب می رسد.
عدم ثبت حساب ها کا ک ۳۴٫کنترل های مناسبی وجود دارد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که کلیه اعلامیه های بدهکار صادره و یا بستانکار دریافتی از فروشنده جهت ثبت در حساب های پرداختنی مدنظر قرار خواهد گرفت.

برآورد اولیه از خطر کنترل کم  متوسط  زیاد 
خطر کنترل نهایی کم  متوسط  زیاد 

احتمال تحریف ادعا پ یا ک روش های کنترل ارزیابی طراحی ارزیابی موثر بودن عطف به نامه مدیریت
عطف به سیستم ثبت بلی خیر عطف به نتایج آزمون کنترل ها بلی خیر
پرداخت های بانکی
پرداخت های بدون مجوز مستندات وت پ ۳۵٫ از چک های استفاده نشده به نحو مطلوبی محافظت می شود.
کا ک ۳۶٫شماره ترتیب چک های صادره، توسط مقام مسئولی تحت کنترل و عدم صدور هر یک از شماره ها مورد بررسی قرار می گیرد و چک هایی که در نظر نیست مورد استفاده قرار گیرد به موقع باطل می شود.
وت پ ۳۷٫صدور چک تنها در مقابل برگ های دستور پرداخت دارای شماره ترتیب چاپی که بر مبنای مدارک و مستندات مربوط به معاملات شرکت صادر شده و توسط مقام مسئولی تایید گردیده انجام می شود.
وت پ ۳۸٫همزمان با صدور چک، مستندات و مدارک پیوست جهت جلوگیری از استفاده مجدد به نحو مناسبی باطل می شود.
وت پ ۳۹٫صدور چک و حواله های بانکی توسط اشخاص مستقل از صادر کننده مجوز پرداخت صورت می گیرد.
وت پ ۴۰٫صدور چک و حواله های بانکی در موارد زیر، منوط به وجود مدارک لازم در مورد تایید صحت معاملات بر اساس روش های شرکت است:
الف) پرداخت بدهی ها
ب) پرداخت حقوق و دستمزد و کسور مربوط
ج) باز پرداخت مخارج نقدی
د)سایر پرداخت ها
وت پ ۴۱٫در مورد معاملاتی نظیر خرید سرمایه گذاری و پرداخت سود سهام که به علت ماهیت خاص خود از روش های معمول مورد تصویب واقع نمی شوند، چک ها و حواله های بانکی بر اساس مدارک کافی در مورد مستند بودن معاملات تهیه می شود.
وت پ ۴۲٫کنترل های مناسبی جهت جلوگیری از صدور چک در وجه حامل و امضا چک های سفید به عمل می آید.
وت پ ۴۳٫کنترل های مناسبی جهت جلوگیری از تغییر مندرجات چک توسط افراد غیر مسئول، به عمل می آید (بعنوان مثال: استفاده نوار چسب یا استفاده نوار چسب یا استفاده از ماشین پرفراژ)
وت پ ۴۴٫چک ها توسط افراد مسئولی مستقل از تصویب کنندگان معاملات امضا می شود.
وت پ ۴۵٫تعداد و مسئولیت امضا کنندگان چک و لزوم ممهور ک

ردن چک ها در شرکت، تابع ضوابط کنترلی مناسبی است.
وت پ ۴۶٫زمان تحویل چک به ذینفع، رسید معتبر دریافت می گردد و چک های تحویل نشده به نحو مناسبی نگهداری می شود

برآورد اولیه از خطر کنترل کم  متوسط  زیاد 
خطر کنترل نهایی کم  متوسط  زیاد 

احتمال تحریف ادعا پ یا ک روش های کنترل ارزیابی طراحی ارزیابی موثر بودن عطف به نامه مدیریت
عطف به سیستم ثبت بلی خیر عطف به نتایج آزمون کنترل ها بلی خیر
پرداخت های نقدی
پرداخت های بدون مجوز و مستندات وت پ ۴۷٫کنترل های لازم جهت جلوگیری از پرداخت هزینه های جاری از محل وجوه دریافتی روزانه، اعمال می شود.
وت پ ۴۸٫وجوه نقد تعیین شده جهت پرداخت هزینه های جاری، متناسب با مخارج انجام شده آن است.
وت پ ۴۹٫پرداخت های نقدی متکی به مستندات و مدارک مثبته کافی بوده و توسط مقام مسئولی بررسی و تایید می شود.
وت ک ۵۰٫حدنصاب معقولی برای پرداخت های نقدی تعیین شده است.
وت پ ۵۱٫در فواصل زمانی مناسب، صورت مخارج انجام شده همراه با مدارک و اسناد مربوط، به منظور دریافت وجه، به اشخاص ذیربط ارائه می شود.
وت اش پ ۵۲٫قبل از پرداخت، صورت مخارج موضوع بند ۵۱ فوق توسط شخصی مستقل از تهیه کننده از نظر صحت محاسبات و مدارک ضمیمه اسناد کنترل و تصویب شده و برای جلوگیری از استفاده مجدد ه نحو مناسبی باطل می شود.
وت پ ۵۳٫باز پرداخت وجوه تنها معادل هزینه های انجام شده و از طریق بانک و به روش تنخواه گردان ثابت صورت می پذیرد.

برآورد اولیه از خطر کنترل کم  متوسط  زیاد 
خطر کنترل نهایی کم  متوسط  زیاد 

نتیجه‎گیری نهایی چرخه خرید هزینه ها و پرداخت ها:
برآورد اولیه از خطر کنترل خطر کنترل نهایی
کم متوسط زیاد کم متوسط زیاد
وجود – تحقق      
مالکیت      
کامل بودن      
ارزشیابی      
افشاء      
نتیجه گیری کلی      

چرخه حسابداری
سیستم حسابداری باید بطور منظم تمام اطلاعات مالی مربوط به یک موسسه را اندازه گیری، ثبت، طبقه بندی و آثار اقتصادی آن را در صورتهای مالی تلخیص کند. فرایند حسابداری شامل یک سری مراحل پیاپی است که در هر دوره مالی تکرار می شود. این مراحل پیاپی را معمولا چرخه حسابداری، دوره عمل حسابداری و یا دوره پردازش اطلاعات حسابداری گویند. که به شرح ذیل می باشد:

چرخه حسابداری فرایندی مرحله به مرحله برای ثبت، دسته بندی و خلاصه سازی معاملات اقتصادی شرکت های تجاری می باشد. این چرخه اطلاعات مفید و سودمندی در قالب صورت وضعیتهای مالی از جمله صورت وضعیت درآمد، ترازنامه، صورت وضعیت جریان نقدینگی، و صورت وضعیت معاوضه های صاحبان سهام می دهد.
اصل مدت زمان شرکتهای تجاری را ملزم می سازد صورت وضعیت های مالی را به صورت دوره‌ای آماده سازند. بنابراین چرخه حسابداری یکبار در هر دوره حسابداری کنترل و متابعت می‌شود. چرخه حسابداری از ثبت و ضبط معاملات با افراد آغاز می شود و با آماده سازی صورت وضعیت‌های مالی و بستن حساب ها خاتمه می یابد.
مراحل اصلی چرخه حسابداری مراحل اصلی چرخه حسابداری در پایین آورده شده است. از مثالی بسیار ساده برای توضیح و شرح هر مرحله استفاده می کنیم.
تجزیه و تحلیل و ثبت معاملات از طریق ثبت های دفتر روزنامه
ارسال و انتقال ثبت های دفتر روزنامه به حساب های دفتر کل
آماده سازی ترازنامه آزمایشی قبل از اصلاحات(تعدیل نشده)
آماده سازی ثبت ها در پایان هر دوره
آماده سازی ترازنامه آزمایشی اصلاح شده
آماده سازی صورت وضعیت های مالی
بستن حسابهای موقت از طریق بستن حساب ها
آماده سازی ترازنامه آزمایشی بعد از بستن حساب ها
نمودار جریان

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 26 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد