بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

q مفاهيم لايه انتقال

q مفهوم پورت و سوکت

q تشريح پروتکل TCP

q روش برقراري ارتباط در پروتکل TCP

q روش کنترل جريان داده‌ها در پروتکل TCP

q زمان سنجها و عملکرد آنها در پروتکل TCP

q پروتکل UDP

q

اسلاید 2 :

 • هدايت و مسيريابي بسته‌هاي اطلاعاتي از يک ماشين ميزبان به ماشين ديگر
 • عدم حل مشکلات احتمالي به وجود آمده براي بسته‌هاي IP در مسير

  لايه انتقال

  • فراهم آوردن خدمات سازماندهي‌شده, مبتني بر اصول سيستم عامل, براي برنامه‌هاي کاربردي در لايه بالاتر
  • جبران کاستي‌هاي لايه IP

اسلاید 3 :

 • فيلد 32 بيتي
 • مشخص‌کننده شماره ترتيب بايتي که فرستنده بسته، منتظر دريافت آن است. مثلا اگر عدد درون این فیلد 1000 باشد، فرستنده متوجه میشود که 999 بایت توسط گیرنده درست دریافت شده است و گیرنده منتظر بایتهای 1000 ام به بعد می باشد.

اسلاید 4 :

 • فيلد 4 بيتي
 • مشخص کننده طول سرآيند بسته TCPبرمبناي کلمات 32 بيتي . مثلا عدد 7 دراین بیت

مشخص میکند که طول سرایند بسته 28 بایت است.

 • حداقل مقدار = 5 : چون قسمت ثابت و اجباری در یک بسته TCP ، 20 بایت است.
 • تعيين کننده محل شروع داده‌ها در بسته TCP

اسلاید 5 :

مقدار فيلد = 1 نشان دهنده معتبر بودن مقدار موجود در فيلد  Urgent Pointer

مقدار فيلد = 0 نشان دهنده نا معتبربودن مقدار موجود در فيلد Urgent Pointer که از آن چشمپوشی میشود.

اسلاید 6 :

مقدار فيلد = 1         نشان‌دهنده تقاضاي فرستنده اطلاعات از گيرنده اطلاعات جهت بافرنکردن داده‌هاي موجود در بسته و تحويل سريع بسته به برنامه‌هاي کاربردي به منظور انجام پردازشهاي بعدي(تمرین : مثال بیاورید؟)

اسلاید 7 :

الف) تنظيم بيتهاي 0ACK= و SYN=1 توسط شروع کننده ارتباط در يک بسته TCP بدون داده (تقاضاي برقراري ارتباط  =  Connection Request )

ب) تنظيم بيتهايSYN=1   و  ACK=1در صورت قبول طرف دريافت‌کننده بسته تقاضاي برقراري ارتباط به برقراري ارتباط

اسلاید 8 :

مشخص‌کننده قطع و پايان ارسال اطلاعات هنگام اتمام داده‌هاي ارسالي توسط طرفين با 1 نمودن مقدار اين بيت هنگام ارسال آخرين بسته

قطع کامل ارتباط: 1 نمودن مقدار اين فيلد توسط هر دو ماشين فرستنده و گيرنده

قطع ارتباط يکطرفه: 1 نمودن مقدار اين فيلد توسط يکي از طرفين ارتباط

اسلاید 9 :

 • تقسيم کل بسته TCP به قالبهاي 16 بيتي ( منهاي قسمت Checksum )
 • ايجاد يک سرآيند فرضي و تقسيم آن به صورت کلمات 16 بيتي
 • جمع تمامي کلمات در مبناي مکمل 1 و منفي نمودن عدد حاصل در مبناي مکمل 1 و قرارگرفتن عدد حاصل در فيلد Checksum

اسلاید 10 :

مشکلات checksum :

 • تمایز لایه ها و پنهانسازی جزئیات درونی هر لایه از لایه دیگر را درنظر نمیگیرد.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید