بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

در دستور زیر مقدار X پس از اجرای دستور چقدر است؟
X=(3*9*(3+(9*3/(3))));
کد زیر چه چیزی را چاپ می کند؟
cout<< “*\n**\n***\n****\n*****\n”;
برنامه ای بنویسید که پنج عدد صحیح را بخواند و بزرگترین و کوچکترین آنها را بدست آورد و چاپ کند.
برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح را بخواند و مشخص کند این عدد فرد است یا زوج؟
برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح را بخواند و مشخص کند که آیا اولی مضربی از دومی است یا خیر ؟
برنامه ای بنویسید که توان 2 و توان 3 اعداد یک تا 10 را به صورت یک جدول چاپ کند.

اسلاید 2 :

زبان C++ مجهز به تعدادي توابع كتابخانه مي‌باشد.
بعنوان مثال تعدادي توابع كتابخانه براي عمليات ورودي و خروجي وجود دارند.
معمولاً توابع كتابخانه مشابه ، بصورت برنامه‌هاي هدف (برنامه ترجمه شده بزبان ماشين) در قالب فايلهاي كتابخانه دسته بندي و مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
اين فايلها را فايلهاي header مي‌نامند و داراي پسوند .h مي‌باشند.

اسلاید 3 :

براي استفاده از توابع كتابخانه‌ خاصي بايستـــي نام فايل header آنرا در ابتداي برنامه در دستور #include قرار دهيم.

اسلاید 4 :

#include <iostream.h>
#include <stdlib. h>
int main( )
{
char lowecase , uppercace;
cout << "Enter a lowercase letter:"
cin >> lowercase;
uppercase = toupper(lowercase);
cout << “uppercase of your char is:”<< uppercase;
return 0;
}

اسلاید 5 :

عملگر های رابطه ای
عملگر شرطی
دستورالعمل شرطی
عملگر کاما
عملگر های منطقی
دستورالعمل For

اسلاید 6 :

از این عملگرها براي تعيين اينكه آيا دو عدد با هم معادلند يا يكي از ديگري بزرگتر يا كوچكتر مي‌باشد استفاده مي‌گردد.
عملگرهاي رابطه‌اي عبارتند از:

اسلاید 7 :

#include <iostream.h>
#include <math . h>
int main( )
{
float x,s;
cout<< “Enter a float number!”;
cin >> x ;
if( x < 0 )
cout << " your number is negative" << endl ;
else
{
s = sqrt(x) ;
cout <<“ SQRT of Number is: “<< s<<endl ;
}
return 0;
}

اسلاید 8 :

توسط این دستور عبارات شرطی از بالا به پایین تست شده به محض درستی شرط دستورالعمل های آن اجرا می شود.
چنانچه هیچ شرطی درست نباشد، دستورالعمل های آخرین else به عنوان پیش فرض انجام می شود.

اسلاید 9 :

تعدادي عبارت را مي‌توان با كاما بهم متصل نمود و تشكيل يك عبارت پيچيده‌تري را داد. اين عبارتها به ترتيب از چپ به راست ارزيابي شده و مقدار عبارت معادل عبارتn مي‌باشد.
(عبارت n , …. , عبارت 3 , عبارت 2 , عبارت 1)

اسلاید 10 :

 

برنامه ای بنویسید که دو ضلع عمود بر هم در یک مثلث قائم الزاویه را از ورودی بگیرد و ضلع سوم را در خروجی چاپ کند. اگر نمی­دانید تابع sqrt چه­کار میکند از help در کامپایلر استفاده کنید. یا روی وب به دنبال آن بگردید.
میخواهیم یک ماتریس دو در دو را در یک بردار دو در یک ضرب کنیم. یعنی: مقدار متغیرهای a الی f را از ورودی بگیرد و مقدار x و y را روی صفحه نشان دهد.

یک عدد صحیح مثبت دو رقمی را از کاربر بگیرید (فرض کنید کاربر خودش مودب است و عدد سه رقمی یا بزرگتر وارد نمیکند!) و در یک سطر رقم یکان و در سطر بعدی رقم دهگان عدد را بنویسد. آیا برنامه شما وقتی عدد منفی وارد شود درست کار میکند؟
یک عدد صحیح مثبت دو رقمی xyرا از کاربر بگیرید و در خروجی مقدار xy – yx را نشان دهید. منظور از xy اینجا ضرب دو رقم نیست. مثلا اگر عدد وارد شده 38 باشد، میخواهیم 38 – 83 را حساب کرده در خروجی نشان دهیم.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید