بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

 

نمايش مقادير داده‌ها

     براي نمايش داده‌ها بر روي صفحه مانیتور از cout كه بدنبال آن عملگر درج يعني >> قيد شده باشد استفاده مي‌گردد.

بايستي توجه داشت كه دوكاراكتر < پشت سر هم توسط C++ بصورت يك كاراكتر تلقي مي‌گردد.

مثال :

üبرای نمایش پيغام good morning بر روی صفحه نمایش  :

cout << "good morning";

üبرای نمایش مقدار متغیر X بر روی صفحه نمایش :

cout << x ;

اسلاید 2 :

نمايش مقادير داده‌ها

     براي نمايش داده‌ها بر روي صفحه مانیتور از cout كه بدنبال آن عملگر درج يعني >> قيد شده باشد استفاده مي‌گردد.

بايستي توجه داشت كه دوكاراكتر < پشت سر هم توسط C++ بصورت يك كاراكتر تلقي مي‌گردد.

مثال :

üبرای نمایش پيغام good morning بر روی صفحه نمایش  :

cout << "good morning";

üبرای نمایش مقدار متغیر X بر روی صفحه نمایش :

cout << x ;

 

اسلاید 3 :

دریافت مقادیر متغیرها

    به منظور دريافت مقادير براي متغيرها در ضمن اجراي برنامه از صفحه كليد، از cin كه بدنبال آن عملگر استخراج يعني << قيد شده باشد مي‌توان استفاده نمود.

 

اسلاید 4 :

 از عملگرهاي ++ و --  مي‌توان به دو صورت پيشوندي و پسوندي استفاده نمود.
د
ر دستورالعمل‌هاي پيچيده عملگر پيشوندي قبل از انتساب ارزيابي ميشود و عملگر
پسوندي بعد از انتساب ارزيابي مي‌شود.

اسلاید 5 :

 توضيحات در برنامه باعث خوانائي بيشتر و درك بهتر برنامه ميشود.

بنابراين توصيه بر آن است كه حتي الامكان در برنامه‌ها از توضيحات استفاده نمائيم.

الف: اين نوع توضيح بوسيله // انجام مي‌شود. كه كامپيوتر هر چيزي را كه بعد از // قرار داده شود تا انتهاي آن خط اغماض مي‌نمايد.

مثال :

c=a+b;//c is equal to sum of a  and b

ب:توضيح نوع دوم با /* شروع شده و به */ ختم مي‌شود و هر چيزي كه بين*‌/ و */ قرار گيرد اغماض مي‌نمايد .

مثال :

    / * this is a program

    to calculate sum of

    n integer numbers */

اسلاید 6 :

.1در دستور زیر مقدار X پس از اجرای دستور چقدر است؟

X=(3*9*(3+(9*3/(3))));

.2کد زیر چه چیزی را چاپ می کند؟

cout<< “*\n**\n***\n****\n*****\n”;

.3برنامه ای بنویسید که پنج عدد صحیح را بخواند و بزرگترین و کوچکترین آنها را بدست آورد و چاپ کند.

.4برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح را بخواند و مشخص کند این عدد فرد است یا زوج؟

.5برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح را بخواند و مشخص کند که آیا اولی مضربی از دومی است یا خیر ؟

.6برنامه ای بنویسید که توان 2 و توان 3 اعداد یک تا 10 را به صورت یک جدول چاپ کند.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید