بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

برای توسعه راه حل های نرم افزاری پارادایم های مختلفی وجود دارد.

برای توسعه راه حل های سازمانی سطح انتزاع می بایست در محدوده فرایندهای کسب و کار ارتقا پیدا کند.

پارادایم های سنتی مبتنی بر مؤلفه و شیء برای پاسخگویی به چالشهای پیش رو کافی نیستند.

نیاز به تغییر پارادایم توسعه راه حل به سمت سرویس گرایی با توجه به خدمت محور شدن سازمانها بوجود آمده است.

 

اسلاید 2 :

هسته اصلی فرآورده های مبتنی بر سرویس، مدل سرویس است.

مدل سرویس به عنوان یک فرآورده ورودی ضروری برای مراحل پیاده سازی و آزمایش مطرح است.

مدل سرویس قابلیت خودکارسازی را با توجه به انتزاعی بودن داراست.

پروفایل ارائه شده توسط IBM به صورت استاندارد پذیرفته شده است.

اسلاید 3 :

فعالیتهای توسعه نرم افزار در حالت عمومی توسط عامل انسانی انجام       می شود. (تجویز شده)

خودکارسازی این فعالیتها در موارد ذیل باعث بهبود فرآیند توسعه نرم افزار می گردد:

کاهش پیچیدگی

افزایش بهره وری

افزایش چابکی

افزایش انعطاف پذیری

افزایش استفاده مجدد

اسلاید 4 :

1- سرویس گرائی، پارادایم مناسبی برای توسعه نرم افزار است.

2- اولین مرحله در فرآیند توسعه سرویس گرا شناسائی سرویسها ست.

3- سرویسها دارای ویژگیهای هستند که در شناسائی و تشخیص سرویسها باید لحاظ شوند.

4- اصول سرویس گرائی ( T.Erl)

—اتصال سست (loose coupling)

—قرارداد سرویس (Service contract)

—خودمختاری (Autonomy)

—تجرید (Abstraction)

—قابلیت استفاده مجدد (Reusability)

—قابلیت ترکیب (Composability)

—Statelessness (عدم حفظ حالت)

—قابلیت کشف (Discoverability) 

4- برای شناسائی سرویسها راه کارهای دستی، نیمه خودکار و خودکار در مقالات متعدد پیشنهاد شده است.

اسلاید 5 :

شناسائی سرویسها به صورت خودکار با در نظر گرفتن اصول سرویس گرائی و با حفظ بهینه ویژگیهای سرویس از جمله انسجام، وابستگی، دانه بندی، استفاده مجدد، قابلیت نگهداری و . . . با روشهای مبتنی بر یادگیری ماشین.

اسلاید 6 :

تاکید بر روی اتوماسیون، استفاده از استراتژی میانبردی و ارزیابی کیفیت سرویس

روشهای نیمه خودکار و خودکار بیشتر بر روی راهبردهای بالا به پائین تمرکز دارند

مقاله روشی نیمه خودکار ارائه می دهد که از افراز گراف برای شناسائی سرویسهای مبتنی بر فرایندهای کسب و کار سازمان به عنوان مدلهای ورودی کسب و کار استفاده می کند.

ویژگیهایی که در نظر می گیرد: سرویسهای با قابلیت استفاده مجدد، دانه بندی مناسب و سطح مناسبی از انسجام و وابستگی

اسلاید 7 :

روشهای تجویزشده prescriptive

نیمه خودکار semi-automated

تمام خودکار full-automated

روشهای تجویزشده زمان بر و هزینه بر هستند و برای سیستم های با مقیاس بزرگ مناسب نیستند و به تجارب معمار وابستگی شدید دارند

در مقابل روشهای تمام اتوماتیک ارائه شده چون بدون نظارت اشخاص هستند ممکن است دانه بندی نامناسب و سطح کیفیت پائین داشته باشند.

 

اسلاید 8 :

بالا به پائین براساس تحلیل نیازمندیهای کسب و کار

پائین به بالا براساس دارائیهای موجود سازمان

میانبردی middle-out ترکیبی

بیشتر روشهای نیمه خودکار و تمام خودکار از بالا به پائین هستند و دارائیهای موجود در سازمان مدنظر قرار نمی گیرند.

اسلاید 9 :

در اولین مرحله، برای شناسائی سرویسها از مدلهای موجودیت کسب و کار سازمانی استفاده می شود تا قابلیت استفاده مجدد افزایش یابد چون این سرویسها دانه بندی ریز دارند برای فاز دوم تلاش می شود که با ادغام آنها با هم در سرویسهای مرکب، انسجام و وابستگی تنظیم گردد.

انتزاع لایه سرویس کسب و کار منجر به ایجاد دو مدل سرویس کسب وکار می شود: مدل وظیفه محور و مدل موجودیت محور

اگرچه مدلهای وظیفه محور بسیار معروف هستند اما سرویسهای موجودیت محور بسیار کاربردیند زیرا که قابلیت استفاده مجدد بالائی دارند و سرویسهای فارغ از فرایند کسب وکار محسوب می شوند.

این مقاله از هر دو روش با بکارگیری در دو مرحله استفاده می کند (استراتژی میانبردی)

 

اسلاید 10 :

این روش مدل فرایند کسب و کار و مدل موجودیت کسب و کار را به عنوان ورودی می پذیرد.

به منظور شناسایی سرویسهای موجودیت محور، مدلی که روابط بین موجودیتهای کسب و کار و فعالیت های کسب و کار را نشان دهد مورد نیاز است.

این روش فرایندهای کسب و کار وظیفه محور و موجودیتهای کسب و کار را به عنوان ورودی می گیرد و مدل فرایند کسب وکار موجودیت محور ایجاد می کند.

بعد از ایجاد مدل، یک گراف دوقسمتی ایجاد می شود که گره های آن موجودیتهای کسب و کار در یکسو و فعالیتهای کسب وکار در سوی دیگر است. هر یال نشانگر رابطه بین یک موجودیت کسب وکار و یک فعالیت کسب وکار است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید