بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 ادعا کرد در همين دهه اي که گذشت به طور متوسط در هر خانه  بين Sun Microsystems گزارش اخير شرکت

50 تا 100ميکروکنترولر وجود دارد. تلفن هاي ديجيتالي، ماشين ظرف شويي، تنظيمات تلويزيون، کنترل از راه دورتلويزيون اجاق ماکروويو، سيستم امنيتي خانه و ....

ميکروکنترلرها غير از استفاده هاي خانگي تجارت الکترونيک را نيز رشد داده است به طور مثال يک کارت هوشمند ميتواند در جابجايي اسکناس ها به مردم کمک کند.

ميکرو کنترولر در موارد بيشتري کاربرد دارد که ذکر بعضي از آن ها خالي از لطف نيست.

يک اتومبيل ساده حدود 15 پردازنده دارد.

 از 65 ميکرو درBMW در سال 1999 کمپاني مرسدس بنز در محصولات خود 63 پردازنده به کار برده بود ودر همين سال

محصولات خود استفاده مي برد

تعجب آور نيست اگر تنطيم کننده ضربان قلب يک ميکرو کنترولر باشد.

با توجه به پيشرفت روزافزون ميکروکنترلر ها و استفاده از آن در زمينه هاي مختلف شرح مختصري از ميکروکنترلرهاي

در اين مجموعه گرد آورده شد که اميد است سمع و نظر علاقه مندان را جلب نمايد. AVR

AVR در اين مجموعه ابتدا در فصل اول با ميکرو کنترلر آشنا مي شويم سپس در فصل دوم در مورد ميکروکنترلرهاي

وتفاوت آن با ديگر ميکرو ها مطالبي بيان مي شود. در فصل سه، خصوصيات ATMEGA32 از سري ميکروکنترلرهاي MEGAAVR را مورد بحث و بررسي قرار مي دهيم.

و در آخر با چند مثال عملي کار خود را پايان مي دهيم.

اسلاید 2 :

با توجه به آشنايي سيستم کامپيوتر، براي شناخت ميکروکنترلر کافي است فقط تفاوت بين آن دو را بيان کنيم .

تفاوت سيستم کامپيوتر با ميکروکنترلر:

 دارد زيرا برنامه هاي کاربران نياز به فضاي زيادي براي اجرا شدن دارند.
ROM  بيشتري نسبت به RAM سيستم کامپيوتر
 
  آن است. RAM   بزرگتر از ROM اما در يک ميکروکنترلر فضاي

 فقط به عنوان حافظه موقت استفاده مي گردد در  RAM آن ذخيره مي شود و از ROM در ميکرو برنامه کنترلي  در

 ذخيره مي شود و هم از آن به عنوان حافظه موقت استفادهRAM صورتي که در سيستم کامپيوتر هم برنامه کنترلي در

مي شود

 
 در يک مدار قرار دهيم تا مورد I/Oيک پردازنده به تنهايي نمي تواند عملي انجام دهد و بايد آن را با حافظه و وسايل

 ، وسايل وروديCPUاستفاده قرار گيرد اما يک ميکرو کنترلر مي تواند به تنهايي استفاده شود. در واقع آن داراي يک

 قرار داده شده است.IC-خروجي و حافظه داخلي مي باشد که بر روي يکاسلاید 3 :

üCPU

üProgram Memory

üData Memory (SRAM)

üClock Oscillator

üReset Circuitry

üSerial Ports

üDigital I/Os

üAnalog I/Os

üTimers

اسلاید 4 :

 کردن ميکرو:PROGRAM

 نوشته مي شود. اين برنامه در محط برنامه نويسي که براي ميکرو ها طراحي شده ،program memoryبرنامه ميکرو داخل
 
 ميکروflash به حافظه programer  به اضافه يک مدار وي به وسيله يکUSBنوشته مي شود سپس توسط پورت سريال يا

انتقال مي يابد.

خانواده هاي مختلف ميکروکنترلر:
امروزه خانواده هاي مختلفي از ميکروکنترلر وجود دارد که موارد زير نمونه هايي از آنها مي باشد.
intel شرکت 8048 و 8051
Motorola   شرکت68HC11
Zilog  شرکتZ8
Microchip
  شرکت  PIC
Hitachi
 شرکت  H8
atmel  شرکت  AVR

 استAVRبا توجه به تنوع در ميکروکنترلر ها هدف ما در فصل هاي آينده تشريح و توضيح در مورد ميکروکنترلر هاي 8 بيتي

 

اسلاید 5 :

:AVR  مختصري راجع به
 به سرعت در حال تبديل شدن به زبان برنامه نويسي (HIGH LEVEL LANGUAGE) HLLزبان هاي سطح بالا يا همان
 C وBASIC حتي براي ميکرو هاي 8 بيتي کوچک هستند. زبان برنامه نويسي (MCU) استاندارد براي ميکروکنترلر ها   
بيشترين استفاده را در برنامه نويسي ميکرو ها دارند ولي در اکثر کاربرد ها کد هاي بيشتري را نسبت به زبان برنامه نويسي اسمبلي توليد مي کنند.


    ايجاد تحولي در معماري، جهت کاهش کد به مقدار مينيمم را درک کرد که نتيجه ATMEL
 هستند که علاوه بر کاهش و بهينه سازي مقدار کد ها به طور واقع عمليات را تنها در AVRاين تحول ميکروکنترلر هاي
 استفاده(ACCUMULATOR) انجام مي دهند و از 32 رجيستر همه منظوره RISCيک کلاک سيکل توسط معماري  
مي کنند که باعث شده 4 تا 12 بار سريعتر از ميکرو هاي مورد استفاده کنوني باشند.
 ها مورد استفاده قرار گرفته است در نتيجهAVR براي برنامه ريزي ATMELتکنولوژي حافظه کم مصرف غير فرار شرکت
 داراي 1، AVR هستند. ميکروکنترلر هاي اوليه (ISP) در داخل مدار قابل برنامه ريزي EEPROM وFLASHحافظه هاي 
 و به صورت کلمات 16 بيتي سازماندهي شده بودند.FLASH 2 و 8 کيلو بايت حافظه
 با دستورات فراوان طراحي شده اند که باعث مي شود حجم کد توليد شده کم و RISC ها به عنوان ميکرو هاي AVR
سرعت بالاتري بدست آيد.

اسلاید 6 :

عمليات تک سيکل:
  AVR با انجام تک سيکل دستورات، کلاک اسيلاتور با کلاک داخلي سيستم يکي مي شود. هيچ تقسيم کننده اي در داخل
 قرار ندارد که ايجاد اختلاف فاز کلاک کند.
 اکثر ميکرو ها کلاک اسيلاتور به سيستم را با نسبت 1:4 يا 1:12 تقسيم
 ها 4 تا 12 بار سريعتر و مصرف آنها نيز 4 تا 12 بار نسبت AVRمي کنند که خود باعث کاهش سرعت مي شود. بنابراين
، مصرف توانAVR استفاده شده در ميکرو هاي CMOSبه ميکروکنرلر هاي مصرفي کنوني کمتر است زيرا در تکنولوژي
 سطح منطقي متناسب با فرکانس است.

اسلاید 7 :

:C و BASICطراحي براي زبان هاي
 دارند. تا امروزه معماري بيشتر ميکرو ها HLL بيشترين استفاده را در دنياي امروز به عنوان زبان هاي C و BASICزبان هاي
 حمايت کرده اند.HLLبراي زبان اسمبلي طراحي شده و کمتر از زبان هاي
 مفيد باشد. به طور مثال در زبان هايHL طراحي معماريي بود که هم براي زبان اسمبلي و هم زبان هاي ATMELهدف
 مي توان يک متغير محلي به جاي متغير سراسري در داخل زير برنامه تعريف کرد، در اين صورت فقط در زمان BASIC و C
 براي متغير اشغال مي شود در صورتي که اگر متغيري به عنوان سراسري تعريف گرددRAMاجراي ريز برنامه مکاني از حافظه
 را اشغال کرده است.FLASH ROMدر تمام وقت مکاني از حافظه
 ها داراي 32 AVRبراي دسترسي سريعتر به متغير هاي محلي و کاهش کد، نياز به افزايش رجيستر هاي همه منظوره است.
 متصل شده اند، و تنها در يک کلاک سيکل به اين واحد (ARITMETIC LOGIC UNIT)ALUرجيستر هستند که مستقيما به
دسترسي پيدا مي کنند. سه جفت از اين رجيستر ها مي توانند به عنوان رجيستر هاي 16 بيتي استفاده شوند.


 هستند.RISC با سرعت بالا و سازماندهي AVRنتيجه تمام موارد بحث شده، ميکروکنترلر هاي
 تقسيم بندي شده اند.MEGAAVR و TINYAVR ، AVR يا AT90S به سه نوع  AVRميکروکنترلر هاي

به دليل تنوع در ميکروکنترلر هاي AVR ازبين آنها ميکروکنترلر ATMEGA32 را از دسته MEGAAVR برگزيده و در فصل سوم به تشريح آن مي پردازيم.اسلاید 8 :

 مي پردازيم. ميکروهايATMEL شرکت  MEGAAVR از سري ميکروکنترلر هاي  MEGA32در اين فصل به معرفي ميکروکنترلر

 داراي قابليت بيشتري هستند.(AT90S,TINY) نسبت به نوع هاي قبليMEGA

: ATMEGA32L,ATMEGA32خصوصيات

استفاده مي کند. AVR RISC از معماري

_   کارايي بالا و توان مصرفي کم.

_   داراي  131دستورالعمل با کارايي بالا که اکثرا تنها در يک کلاک سيکل اجرا مي شوند.

_   8*32 رجيسر کاربردي

16MHZ در فرکانس 16MIPS سرعتي تا _

اسلاید 9 :

حافظه ، برنامه و داده ي غير فرار

داخلي قابل برنامه ريزي . FLASH بايت حافظه 32K _

(WRITE / ERASE) : قابليت 10000 بار نوشتن و پاک کردن FLASH پايداري حافظه

SRAM بايت حافظه داخلي 2K _

داخلي قابل برنامه ريزي EEPROM بايت حافظه 1K _

(WRITE / ERASE) : قابليت 100000 بار نوشتن و پاک کردن EEPROM پايداري حافظه

   EEPROM و حفاظت داده ي FLASH قفل برنامه ي _

اسلاید 10 :

خصوصيات ويژه ميکروکنترلر:

. SLEEP داراي شش حالت _

 داراي منابع وقفه داخلي و خارجي._

 داخلي کاليبره شده.RC داراي اسيلاتور _

 عملکرد کاملا ثابت._

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید