بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

ونتوری متر

این وسیله برای اندازه گیری دبی جریان مورداستفاده قرار می گیرد

   واز بخشهای زیر تشکیل شده است:

   1-مجموع بالادست جریان که قطر ان برابر قطر لوله است.

   2-قسمت مخروطی همگرا که در این قسمت سرعت زیاد وفشار کم میشود.

   3-گلوگاه استوانه ای که سرعت وفشار ثابت است.

   4-قسمت مخروطی با واگرایی تدریجی که نهایتا اندازه ان برابر با قطر لوله میشود که سرعت کم وفشار زیاد میشود.

   5-بخش پایین دست جریان که قطر ان برابر قطر لوله است.

   6-یک مانومتر دیفرانسیلی که یک سر ان به بخش بالا دست وسر دیگر ان به گلوگاه متصل است.

اسلاید 2 :

اندازه ونتوری متر با قطر لوله و گلوگاه ان مشخص میشود.برای مثال ونتوری متر6در4 سانتی متریعنی قطر لوله 6وقطر گلوگاه ونتوری 4سانتی متر باشد.برای آنکه نتایج حاصل از اندازه گیری دقیق باشد باید طول ونتوری مترحداقل  ده برابر قطر لوله باشد.

به کمک معاله برنولی  محاسبه دبی درونتوری متر به شکل زیر میباشد:      

                      Q=ABVB=AB√2g(hA-hB)⁄1-(AB⁄AA)2   

که AA,ABسطح مقطع A,B و hارتفاع سیال است.

بااستفاده از لوله ونتوری افت فشار به طور قابل توجهی نسبت به افت فشار گلوگاه اریفیس دار ونازل دار کمتر میشود. که علت کم بودن افت فشار لوله ونتوری بیشتر به علت شکل دهانه خروجی ان است.

که نمودار زیر این مطلب را نشان میدهد.

اسلاید 3 :

مزایای ونتوری متر

1-اتلاف فشارکم

2-توانایی در عبور مواد معلق

  3-قابل استفاده در شدت جریانهای بالا

  معایب  ونتوری متر

  1-قیمت بالا

  2-عدم امکان استفاده در لوله هایی با قطر کم

اسلاید 4 :

اریفیس متر

اریفیس متر حلقه ای است که در یک لوله قرار داده می شود و مساحت سطح مقطع لوله را به یک مقدار معلوم کاهش می دهد. با نصب مبدل فشار(تراند یوسد) در مکان های بالا دست و پایین دست اریفیس تغییرات فشار اندازه گیری میشود.

اریفیس در لوله به صورتی واقع میشود که که محور ان با محور لوله منطبق باشد البته اریفیس هایی که هم محور با محور لوله قرار نگرفته باشند نیز مورد استفاده میباشد0

اسلاید 5 :

در زمانی که  سیال از یک صفحه ی اریفیس دار عبور میکنددراطراف لبه ی سوراخ صفحه ناحیه ای ایجاد میشود که اصطلاحا  ناحیه راکد نامیده میشود در این ناحیه به علت اختلاف فشارهای موجود حالتی از برگشت خطوط جریان ایجا د میشود که جریان گردابی(ثانویه) نام دارد0از انجایی که سیال لزج است  ونیز حرکت جریان  اولیه در خلاف جهت حرکت ثانویه است مقداری ازانرژي  جذب شده در نتیجه قسمت قابل توجهی از فشار سیال افت میکند .در اثر تغییر در امتداد حرکت خطوط جریان سیال نیز افت فشار ایجاد میشود اما مقدار ان کمتر است.

به طورعمده کاربرد اریفیس هادر یافتن دبی خروجی از مخازن همچنین لوله ها میباشد.

اسلاید 6 :

معادله محاسبه دبی اریفیس متر به شکل زیراست:

Q=AFVF   =KAF 2g(hE  -hf ) ∕ 1-(AF⁄ AE) 2        

Kضریب تخلیه دستگاه و برای اریفیس خاص برابر:0.601است.

Hارتفاع سیال وAسطح مقطع میباشد.

 

 

 

اسلاید 7 :

 نحوه جریان سیال دراریفیسمتر

اسلاید 8 :

اریفیس ها با توجه به ماده ای که با ان اندازه میگیرند در اشکال مختلف ساخته میشوندکه عبارتند از:

1-اریفیس پلیت متحدالمرکز:که سوراخ آن در وسط صفحه قرار داردوبرای گازهاومواد نفتی سبک وبدون رسوب استفاده میشود.

2-اریفیس پلیت خارج ازمرکز:که سوراخ آن خارج از مرکز است وبرای مواد نفتی رسوبداروسنگین بکار میرود.

3-اریفیس پلیت قطعه ای(نیم دایره ای):که سوراخ آن خارج از مرکز وبه صورت قطعه ای از دایره میباشدوکاربرد آن برای مواد رسوبدار است.

اسلاید 9 :

مزایای اریفیس متر

1-قیمت پایین2-قابل استفاده در دامنه وسیعی ازقطر لوله ها

3-دقت بالا(در صورتی که صفحه به طور مناسب نصب شود.4-نصب وتعمیر آن آسان است.

معایب اریفیس متر

1-افت فشارنسبتا بالا

2-دقت بستگی به چگونگی نصب دارد.

اسلاید 10 :

تفاوت ونتوری متربا اریفیس متر

1-صفحه سوراخ دار اریفیس را با توجه به سرعتهای متفاوت جریان سیال به راحتی میتوان تعویض کرد در صورتی که قطردهانه یک ونتوری ثابت و غیرقابل تعویض است.

2-در یک اریفیس مترمعمولا شیرهایی برای کنترل خروج سیال وجود دارد که محل اتصال مانومتر میباشد.

3-اریفیسمتر ارزان تر بوده وطراحی ان از ونتوری ساده تر است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید