بخشی از مقاله

خلاصه        
هدف تحقیق حاضر تعیین و اولویت بندی ویژگیهای بیومکانیکی پسران نوجوان نخبه در شنای 100 متر کرال سینه بود. 24 نوجوان شناگر نخبه پسر 11-12ساله، شرکت کننده در مسابقات قهرمانی کشور، پرسشنامه اطلاعات فردی ورضایت نامه را تکمیل کردند. پارامترهای بیومکانیکی براساس فرم ریدکو، اندازه گیری شد؟ داده ها با استفاده ازمیانگین انحراف معیار و آزمون فریدمن تحلیل شد. یافته ها نشان داد هایپراکستنشن آرنج 4/00 - درجه - ،دورسی فلکشن مچ پا 7/17 - درجه - و هایپراکستنشن ران 40/57 - درجه - مهمترین×شاخص های بیومکانیکی دراستعدادیابی شناگران×نخبه پسر×در× رده سنی11-12سال کشوردرماده100 کرال سینه می باشد؟ به مسئوولین، دست اندرکاران، مربیان و اولیاء توصیه می شود که برای کسب عملکرد مطلوب و نتیجه بهتر و جلوگیری از اتلاف وقت و هدر رفتن منابع انرژی و مالی جهت استعدادیابی پسران نوجوان نخبه، از نتایج تحقیق حاضر استفاده کنند.

کلمات کلیدی: استعدادیابی، بیومکانیک، نخبه، کرال سینه

مقدمه

علاقه مندی به شاخص های بیومکانیکی و ترکیب بدنی بازیکنان در رشته های مختلف در طی دهه های اخیر افزایش یافته است 1]، 2، 3، 4، .[5 همچنین، مربیان و شناگران در شناسایی و انتخاب افراد مناسب و سرانجام در بهبود عملکرد ورزشی سهیم هستند .[6] با توجه به اینکه ورزشکاران زمان و تلاش بسیاری برای برنده شدن در رقابت ها انجام می دهند 7[] و شناگران تمرینات سختی را در سنین نسبتاً جوانی انجام می دهند، بنابراین، دستیابی به پارامترهاییکه احتمالاً بهترین شاخص های پیش بینی در شناهای سرعتی هستند، مهم و با اهمیت است .[1] با این حال، بسیاری از مطالعات علمی بر شناگران نخبه و بزرگسال متمرکز شده است و مطالعات کمی در مورد شرکت کنندگان جوان - یعنی کودکان - انجام شده است .[7]

شاخص های بیومکانیکی با عملکرد شنا رابطه دارد 1]، 4، .[8 شاخص های بیومکانیکی بهترین پیش بینی کننده عملکرد در سرعت شناگران نوجوان در وقایع سرعتی در شناگران است 1]، .[9 با این حال، محققان اطلاعات شناگران پایین تر از سن 19 سال را تجزیه و تحلیل نکردند و از شناگران برتر آمریکایی برای اطلاعات پایه استفاده کردند، در حالیکه دیگر محققان از اطلاعات متفاوت برای تمرکز بیشتر بر شناگران نخبه رقابت کننده در المپیک استفاده کردند. .[10] در بسیاری از کشورها، افراد علمی نه فقط سعی دارند از طریق مطالعه پروفایل - نیمرخ - مردان ورزشی را در کشورهایشان نشان دهند، بلکه همچنین اطلاعاتی را فراهم می کنند که بر مطالعات دیگر کشورها غالب است .[11] با این حال، تعیین و اولویت بندی شاخص های بیومکانیکی در پسران نوجوان نخبه در شناهای 100 متر کرال سینه بسیار محدود است و در ایران انجام نشده است. بنابراین، هدف از تحقیق حاضر تعیین و اولویت بندی شاخص های بیومکانیکی در شناگران نخبه نوجوان پس در شناهای 100 متر کرال سینه است.

روش تحقیق

تعدادشرکت کنندگان در شنای 100 متر کرال سینه، 24 نفر× از 108 شرکت کننده در مسابقات قهرمانی کشور بودند که رتبه های برتر را در استانهای خود به دست آورده بودند و پرسشنامه اطلاعات فردی و رضایت نامه را تکمیل کردند. پارامترهای بیومکانیکی براساس فرم ریدکو، توسط محقق و همکاران متخصص ورزشی اندازه گیری شد.برای اندازه گیری پارامترهای بیومکانیکی، آزمودنی ها حرکات مربوطه را انجام دادند و زوایا با استفاده از گونیا متر Spinit - تایوان - اندازه گیری شد و برای اندازه گیری دقیق از دوربین دیجیتالی - Eos-40D Canun - و نرم افزار - - Kinovea.Setup.0/815 استفاده شد.

پارامترهای بیومکانیکی شامل دامنه حرکتی مفاصل  گردن در چهار جهت - فلکشن ، اکستنشن ، خم شدن به راست** و خم شدن به چپ   - ، تنه در دو جهت - فلکشن و هایپراکستنشن - ،
شانه*** در سه جهت - فلکشن، هایپراکستنشن و ابداکشن   - ، آرنج    در دو جهت - فلکشن و هایپراکستنشن - ، مچ دست در دو جهت - انحراف به طرف زند بالا**** و انحراف به طرف زند پایین  - ، ران در سه جهت - فلکشن،هایپراکستنشن و ابداکشن - ، زانو در یک جهت - فلکشن - ، مچ پا***** در دو جهت - پلانتار فلکشن و دورسی فلکشن - و مفصل تحت قاپی در دو جهت - اینورشن****** و اورشن - اندازه گیری شد. همچنین ماگذاری های آناتومیکی را برای برآورد دقیق تر پارامترهای بیومکانیکی انجام دادیم. کلیه اندازه گیری ها دو بار انجام شد و سپس میانگین گرفته شد.برای توصیف داده ها از میانگین  انحراف معیار و برای رتبه بندی داده ها از آزمون فریدمن استفاده شد.

یافته ها

آزمون کلموگروف- اسمیرنوف در سطح P<0/05 نشان داد که کلیه داده ها از توزیع نرمال برخوردار است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید