بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تاريخچه اتم

 • نظريه هاي يونانيان باستان
 • 1897: مدل کيک کشمشي تامسون
 • 1911: آزمايش رادرفورد، کشف پروتون ارائه مدل او

اسلاید 2 :

 • تا 1920: هسته = p+e
 • 1912: ارئه مدل اتمي بور
 • 1920: تصحيح مدل بور- اعداد کوانتومي
 • 1926: ارائه مدل موجي براي

   اتم

 • 1932: نوترون توسط چادويک کشف شد.

اسلاید 3 :

پيش به سوي مدل استاندارد

اسلاید 4 :

باغ وحشي از ذرات زيراتمي

 • واپاشي β پايستگي انرژي و تکانه را به خطر انداخت.(n=p + e)

–پائولي: نوترينو(ν) به وجود آورنده اين اختلاف است

–1956: کشف نوترينو

 • 1928: ديراک در تلاش براي ارتباط نسبيت خاص

   و قوانين حاکم بر رفتار الکترون در ميدان هاي

   مغناطيسي و الکتريکي، به معادله مشهور خود رسيد.

–1932: کشف پوزيترون

اسلاید 5 :

 • 1930: يوکاوا πرا به عنوان حامل نيروي قوي پيش بيني کرد.

–1947: πتوسط سيسيل پاول کشف شدند.

 • واپاشي π منجر به توليد μ مي شود.
 • از واپاشي μ ذره ν توليد مي شود.
 • 1975: کشف τ که در گروه e و μ

  است.

اسلاید 6 :

سازماندهي باغ وحش توسط کوارک ها

 • 1964: مدل کوارکي توسط گلمن و زوئيک ارائه شد.

–مدل کوارکي آنها(u,d,s) توانست هادرون ها را

  توصيف کند.

–شواهد تجربي وجود کوارک ها و بعد از آن گلئون ها را

   تاييد کرد.

 • مدل کوارکي در 1970: سه کوارک و چهار لپتون

–پيش بيني وجود کوارک افسون(c)

–1974کشف کوارک افسون

 • 1975: کشف تاو و نيوترون وابسته به آن
 • 1980: کشف کوارک ته(b)
 • 1995: کشف کوارک سر

اسلاید 7 :

سازماندهي باغ وحش توسط کوارک ها
ذرات تشکيل دهنده ماده(فرميون)

اسلاید 8 :

سازماندهي باغ وحش توسط کوارک ها
ذرات حامل انرژی(بوزون ها)

اسلاید 9 :

پادماده

 • 1kg شکر مي تواند انرژي لازم براي حرکت يک اتوموبيل را براي 100.000 سال تامين کند.
 • مي توانيم به کمک شتابدهنده ذرات با سرعت زياد را به هدف اثابت دهيم و دما در حدود10ميليارد درجه داشته باشيم
 • قوانين طبيعت ايجاب مي کند:

–انرژي فقط مي تواند به مواد خاصي تبديل شود.

–ماده و پادماده همراه هم توليد شوند

اسلاید 10 :

 • دست کمک طبيعت: پرتو هاي کيهاني

–1932: کشف پوزيترون با گذراندن

   پرتوهاي کيهاني از اتاق ابر

 • پادپروتون به انرژي بيشتري نياز داشت

   و کشف آن 22 سال به تاخير افتاد(1953)

 • آيا پادهسته ها وجود دارند؟

–1965: پاددوترون

 • آيا پاداتم ها وجود دارند؟

–1995: کشف اولين پادهيدروژن در CERN

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید