بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • نظريه هاي يونانيان باستان
 • 1897: مدل کيک کشمشي تامسون
 • 1911: آزمايش رادرفورد، کشف پروتون ارائه مدل او

اسلاید 2 :

 • واپاشي β پايستگي انرژي و تکانه را به خطر انداخت.(n=p + e)

–پائولي: نوترينو(ν) به وجود آورنده اين اختلاف است

–1956: کشف نوترينو

 • 1928: ديراک در تلاش براي ارتباط نسبيت خاص

   و قوانين حاکم بر رفتار الکترون در ميدان هاي

   مغناطيسي و الکتريکي، به معادله مشهور خود رسيد.

–1932: کشف پوزيترون

اسلاید 3 :

 • 1930: يوکاوا πرا به عنوان حامل نيروي قوي پيش بيني کرد.

–1947: πتوسط سيسيل پاول کشف شدند.

 • واپاشي π منجر به توليد μ مي شود.
 • از واپاشي μ ذره ν توليد مي شود.
 • 1975: کشف τ که در گروه e و μ   است.

اسلاید 4 :

 • 1964: مدل کوارکي توسط گلمن و زوئيک ارائه شد.

–مدل کوارکي آنها(u,d,s) توانست هادرون ها را

  توصيف کند.

–شواهد تجربي وجود کوارک ها و بعد از آن گلئون ها را

   تاييد کرد.

 • مدل کوارکي در 1970: سه کوارک و چهار لپتون

–پيش بيني وجود کوارک افسون(c)

–1974کشف کوارک افسون

 • 1975: کشف تاو و نيوترون وابسته به آن
 • 1980: کشف کوارک ته(b)
 • 1995: کشف کوارک سر

اسلاید 5 :

 • 1kg شکر مي تواند انرژي لازم براي حرکت يک اتوموبيل را براي 100.000 سال تامين کند.
 • مي توانيم به کمک شتابدهنده ذرات با سرعت زياد را به هدف اثابت دهيم و دما در حدود10ميليارد درجه داشته باشيم
 • قوانين طبيعت ايجاب مي کند:

–انرژي فقط مي تواند به مواد خاصي تبديل شود.

–ماده و پادماده همراه هم توليد شوند

اسلاید 6 :

 • دست کمک طبيعت: پرتو هاي کيهاني

–1932: کشف پوزيترون با گذراندن

   پرتوهاي کيهاني از اتاق ابر

 • پادپروتون به انرژي بيشتري نياز داشت

   و کشف آن 22 سال به تاخير افتاد(1953)

 • آيا پادهسته ها وجود دارند؟

–1965: پاددوترون

 • آيا پاداتم ها وجود دارند؟

–1995: کشف اولين پادهيدروژن در CERN

اسلاید 7 :

 • ATHENA: Antihydrogen Production and Precision Experiments
 • ATRAP: Cold Antihydrogen for Precise Laser Spectroscopy
 • ASACUSA : Atomic Spectroscopy and Collisions using Slow Antiprotons

AD چگونه کار مي کند؟

اسلاید 8 :

 • ديراک قويا معتقد به وجود پاد جهان ها بود
 • اگر ماده اي هم به زمين نزديک شود، توسط اتم هاي جو به انرژي تبديل مي شود.
 • استفاده از بالن ها
 • تلاش ها در خارج جو: فرستادن AMS-01

–در طول ماموريت 10روزه خود، هيچ پادذره اي را شناسايي نکرد

 • به تازگي شار عظيمي از پرتوهاي گاما ناشي از نابودي پوزيترون ها در مرکز کهکشان پيدا شده است.
 • ممکن است ذرات سنگين تر، در صورت وجود هرگز به ما نرسند.
 • ماموريت هاي آينده: AMS-02

اسلاید 9 :

 • PET

–در PET منبع پوزيترون، ماده راديواکتيو ضعيف شده اي است که در بدن بيمار تزريق مي شود.

–در PET، الکترون و پوزيترون، به دو فوتون تبديل مي شوند.

 • سوخت

–در حال حاظر، توليد و نگهداري آن تنها در داستان هاي تخيلي امکان پذير شده است.

اسلاید 10 :

 • سيري در جهان ذرات زيراتمي – سيندي شوآرتز – ترجمه: ابوکاظمي، پاشائي – انتشارات فاطمي
 • دانشنامه روزنامه شرق – شماره 8 – خرداد 85
 • www.livefromcern.com
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید