بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مجموعه قواعدی که به کمک آنها سیستم صحت و دقت داده های ذخیره شده در پایگاه و نیز ارتباطات بین انواع موجودیتها را کنترل می کند .( Tuple هم موجودیتها را نشان می دهد و هم ارتباطات بین آنها را (دید جدولی) )

قواعد جامعیت    1-   کاربری (خاص) : تعریف شده توسط کاربر (منظور شخص DBA) است .کاربران   

                               خارجی باید درخواست خود را به DBA بدهند.(UDR=User Defined Rules)

                         2- عام (متا قاعده    Meta-Rule) : مستقل از  Data  های خاص مطرحند ،   

                              Independent  از Data  های محیط خاص

قواعد جامعیت کاربری (خاص)           میدانی : قاعده ای است ناظر به مقادیر یک میدان 

        ستونی : علاوه بر قواعد میدانی که بر روی مجموعه مقادیر                                                          میدان   است ، قواعد جامعیت ستونی اخص از محدودیت میدانی                                                   است ، یعنی برای صفات خاصه بخصوصی در رابطه بخصوصی                                                     محدودیتی  قایل بشویم

اسلاید 2 :

ستونی : علاوه بر قواعد میدانی که بر روی مجموعه مقادیر میدان ناظر است ، قواعد جامعیت ستونی اخص از محدودیت میدانی است ، یعنی برای صفات خاصه بخصوصی در رابطه بخصوصی محدودیتی  قایل بشویم .

مثال  :

  R4 = 0< QTY < 100

  R5 =                                                                                                                                         

(*) یک  DBMS  واقعی باید امکان بدهد  تا DBA  انواع قواعد جامعیت را بیان و ایجاد کند و سیستم باید این   قواعد را پیاده و عمل کند .

(*) شمای ادراکی فقط از تعریف رابطه تشکیل نمی شود بلکه قواعد جامعیت مربوط  به آن رابطه جزیی از شمای ادراکی است .

(*) بخش عمده Overhead عملیات DBMS  مربوط به این قواعد جامعیت است .  

اسلاید 3 :

قاعده C1 : می گوید : هیچ جز تشکیل دهنده کلید اصلی نمی تواند Null  باشد     ( هیچ مقدار Null Value  داشته   باشد)

اسلاید 4 :

نظر Date : مفهوم Null مخرب مدل رابطه است .بلکه مفهوم دیگری به نام                                  Missing Information  باید مطرح شود که ساده تر است .

پس Null  ،  Overhead  و گرفتاریها ی خود را دارد.

دلیل قاعده C1  :  زیرا کلید اصلی  شناسه Tuple  است .شناسه یک نمونه مشخص از یک نمونه موجودیت به معنای عام و متمایز از هر نمونه دیگر ، و کلید اصلی عامل تمیز یک نمونه با نمونه دیگر است و عامل تمیز خود نمی تواند ناشناخته باشد.

باید در تعریف رابطه ، Null-Value  پذیری یا ناپذیری صفت خاصه را بیان کرد ( DBMS  باید این امکان را  بدهد)

اسلاید 5 :

سئوال: دو قاعده c1 و c2 چگونه باید به DBMS داده شود و چگونه رعایت شوند؟

نکته : قواعد C1 و C2 باید به نحوی به DBMS داده شوند.

نکته : باید توسط DBMS رعایت شوند.

قاعده C1 از طریق معرفی کلید اصلی در تعریف رابطه و نیز استفاده از گزینه NOT Null

اسلاید 6 :

CREATE     TABLE  SP

  ( S#  …………. NOT NULL ,

    P# …………. NOT NULL,

     QTY …………. Integer )

   PRIMARY KEY (S# , p#)

   FOREIGEN KEY S# reference  S   ( referenced Table : S )(s#)

    DELETE CASCADE

   FOREIGN KEY P# REFERENCE P(p#)

   DELETE CASCADE;

اسلاید 7 :

ايجاد جدول sp در  :  Oracle

nCREATE TABLE  SP

n(snum character(3) ,

n pnum character(3) ,

n qty integer ,

n CONSTRAINT pk_snumpnum PRIMARY KEY (snum,pnum),

n CONSTRAINT fk_snum

n      FOREIGN  KEY (snum)

n      REFERENCES  s(snum)   

n ON DELETE CASCADE , 

n CONSTRAINT fk_pnum

n      FOREIGN  KEY (pnum)

n      REFERENCES  p(pnum)

n      ON DELETE CASCADE)

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید