دانلود مقاله مزایای زبان پرس و جوی پایگاه داده های استنتاجی نسبت به زبان پرس و جوی پایگاه داده های رابطه ای

word قابل ویرایش
8 صفحه
5700 تومان

چکیده

پرس و جو در پایگاه داده زمانی مورد استفاده قرار می گیرید که ما نیازمند درج، حذف، به روز رسانی و یـا فراخـوانی داده هـا در پایگاه داده باشیم معمولاً. دستورات پرس و جو خیلی به زبان انسان شبیه هستند و این ویژگی باعث بهبود کـارآیی اسـتفاده از آن می شود. پاسخ پرس و جو مجموعه ای از اصطلاحات است که با پرس و جو مطابقت دارند و در مفهوم برنامـه اسـتنتاج می شود. یک پرس و جو با متغیر های مختلف برای همه شناسه هایش مجموعه کاملی از اطلاعات را میدهد که رابطه مـورد پرس و جو را تعریف می کند. پس هر چقدر یک پرس و جو مختصرتر و کوتاه تر باشد کاربر میتواند درک بهتری از آن داشـته باشد و باز نویسی آن ساده است که پرس و جو های پایگاه داده های استنتناجی این ویژگی ها را دارنـد. هـدف از ایـن مقالـه بیان مزایای زبان پرس و جوی پایگاه داده های استنتاجی نسبت به زبـان پـرس و جـوی پایگـاه داده هـای رابطـه ای اسـت. مسائلی مثل فراخوان های بازگشتی، فراپیوندها، گذاره Group by مورد بحث هستند تا دو زبان پرس و جو با هـم مقایسـه شوند تا مزایای زبان پرس و جوی پایگاه داده های اسـتنتاجی نسـبت بـه زبـان پـرس و جـوی پایگـاه داده هـای رابطـه ای مشخص شود.

کلمات کلیدی: پایگاه داده استنتاجی، پایگاه داده رابطه ای، دیتالوگ، SQL، فراپیوندها،

.۱ مقدمه

پرس و جوها ابزار اصلی استخراج داده ها از یک پایگاه داده هستند شما می توانید به کمک یک پرس و جو اطلاعات مـورد نظرتان را انتخاب کنید، این اطلاعات را برحسب مقادیر فیلدها مرتب نمایید و حتی حاصـل جمـع هـا و خلاصـه هـایی را بـه نمایش آنها بیفزایید، پرس و جوها اغلب مبنای فرم ها و گزارشات مورد استفاده قرار می گیرند.

پایگاه داده رابطه ای به آن دسته از پایگاههای داده اطلاق میشود که بر اساس مدل رابطهای طراحی و ایجاد شـده باشـند، در پایگاه داده رابطه ای بالاخص در محیط انتزاعی مورداستفاده کاربر، رابطه نمایشی جدولی دارد و اساساً پایگاه داده رابطـهای مجموعه ای است از تعدادی نوع جدول. مفاهیم ساختار جدولی عبارتند از: سطر، جدول و ستون. هـر جـدول از نظـر محتـوای داده ای مجموعه ای است از نمونه های متمایز از انواع سطرها و هر سطر نیز مجموعهای از مقادیر است کـه هـر کـدام از یـک مجموعه برگرفته شده اند. به هر یک از عناصر سطر یک ستون گویند. لازم به ذکر است که در سـاختار جـدولی، تنهـا عنصـر ساختاری اساسی همین مفهوم نوع جدول است. زبان پرس و جوی پایگاه داده های رابطـه ای در ایـن مقالـه SQL میباشـد. پرس و جوها در SQL میتوانند جدول جدیدی را ایجاد کنند، داده هایی را به جدول موجود بیفزایند، رکوردها را حـذف نماینـد و رکورد های تکراری را پیدا کنند.

پایگاه داده استنتاجی((Deductive database نوعی از پایگاه داده ها هستند که میتوان برای ایجـاد داده هـای جدیـد (به صورت ضمنی) از روی داده های موجود استفاده کرد. وجه اشتراک پایگاه داده های رابطه ای ، منطق و هـوش مصـنوعی تشکیل دهنده پایگاه داده های استنتاجی است.[۱] اولین مزیتی که میتوان برای این نوع پایگاه داده هـا بیـان کـرد پتانسـیل بالا برای کم کردن حجم داده ها است. سایر مزایایی که میتوان بر شمرد عبارتند از: با استفاده از قوانین میتـوان نـوع جدیـدی از داده ها را که قبلاً امکان ذخیره سازی آن ها وجود نداشت یا به سختی و با هزینه ی بالایی مقدور بود ذخیـره کـرد. پایگـاه داده های استنتاجی بر پایه ی اصول منطق ریاضی است و به عنوان بخشی از برنامه نویسی منطق شـمرده مـی شـوند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 8 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد