بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه

مراحل ساخت پایگاه داده تحلیلی:
1- انتخاب فرایند تجاری
2- انتخاب هدف تحلیلی
3- انتخاب بعدها براساس هدف تحلیلی
4- انتخاب پارامترهایی از جدول حقیقت که باید ارزش دهی شوند
5- طراحی مدل چند بعدی DW
6- تشخیص پارامترهای مطرح در پرس و جوها براساس هدف تحلیلی

اسلاید 2 :

معرفی پایگاه داده نمونه

سیستم بیمه

قراردادهای سالیانه، پرداخت ماهیانه

 

اسلاید 3 :

معرفی پایگاه داده تحلیلی نمونه

پایگاه داده تحلیلی متناظر

هدف: جواب دادن به این سئوال که:
”چه شخصی در چه زمانی چه هزینه ای انجام داده است“

اسلاید 4 :

انواع پرس و جوها

پرس و جوی ساده

پرس و جوی مجتمع

پرس و جوی تودرتو

پرس و جوی پیچیده

پرس و جوی محاسباتی

پرس و جوی پیوندی (چندبعدی)

پرس و جوی بزرگ

 

اسلاید 5 :

پرس و جوی ساده

ساختار دادهای

مثال

Select  * from Damage_Table

Where Given_Value<10000 And
Total_Cost<1000000
Order By Commitment_Id

اسلاید 6 :

پرس و جوی مجتمع

ساختار داده ای

F(Aggregate_Function(Attributes),table,
condition(s))        valeu(s)

مثال:

Select sum(Given_Value), Max(Total_Cost)

From Demage_Table

Where Insurance_Code=47

اسلاید 7 :

پرس و جوی تودرتو

ساختار داده ای

F(attributes, table, condition(s))          value(s)

If condition(s) is a query

مثال:

Select * from Demage_Table

where Insurance_Code In (Select Insurance_Code from Person_Table where Sexuality=1)

اسلاید 8 :

پرس و جوی پیچیده

ساختار داده ای

F(attributes,F(attributes, table,condition(s)), condition(s))  value(s)

مثال

Select * from (select name, family, insurance_begin_date
                     from Person_Table)  AS 
                      P_T(N, F, I)

 where I<2004/12/2

اسلاید 9 :

پرس و جوی محاسباتی

ساختار داده ای

F(G(attributes), table, condition(s))        value(s)

If G is computational function

مثال

Select (Total_Cost * 9/10-Given_Value) from Demage_Table where (2*Insurance_Code )/4>10

اسلاید 10 :

پرس و جوی پیوندی

ساختار داده ای

مثال

Select  *

From Damage_Table  Join Person_Table  On

Damage_table.Insurance_Code=Person_Table.Insurance_Code

Where Person_Table.Sexuality=1

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید