بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه

OSHAبا هدف کاهش رخدادهای شدید با به کارگیری ابزار و روش های مختلف در سال 1970شکل گرفت.امروزه علیرغم وجود افزایش ساعات کار,نرخ رخدادهای ناشی از محیط کار,کاهش یافته است.کوشش های OSHAبرای ایمنی و بهداشت شغلی گرچه تا حد زیادی موفقیت آمیز بوده ولی هرگز نرخ بروز رخداد به صفر نرسیده است.مقرارت OSHAباید در ترکیب با سایر عملیات ایمنی نظیر موارد زیر توام گردد تا نتایج بهتری به دست آید:

_برنامه های بازرسی ایمنی

_تجزیه و تحلیل آسیب های شغلی

_پژوهش در مورد رخدادها

_مطالعات و مشاهدات ایمنی شغلی

استفاده از حفاظ در ماشین ها,مراقبت در تماس ,ایمنی مواد شیمیایی و انبارداری آنها,استفاده ازوسایل حفاظتی فردی و کاربرد نور مناسب و علایم هدایت گر همراه با همکاری کارکنان از موارد اساسی برای تحقق اهداف OSHA می باشد.در یک مطالعه روی 75هزار مورد حادثه ,مشخص گردید 88درصد آنها ناشی از اقدام های غیر صحیح افراد بوده است(البته در طراحی و تولید نیز در این امر دخالت داشته اند)

اسلاید 2 :

بنابر این حادثه می تواند از خطاهای زیر حاصل شود:

1_طراح

2_مدیریت

3_تعمیر و نگهداری

4_محیط زیست

5_افرادی که به فرآیندها و یا سیستم مرتبط میباشد.

امروزه تایید شده که عوامل دیگری غیر از خطاهای انسانی هم در بروز رخداد موثرند و همین امر منجر به پی گیری قانون OSHActگردید  که می کوشد شمار و شدت حوادث کاهش یافته و به استفاده از روش ها و تجهیزات مناسب توصه می نماید.در ادامه ضمن این که به این  روش ها و تجهیزات اشاره می شود,یادآوری می نماید که سه سازمان در مدیریت  OSHAct دخالت دارند.

1_OSHRC(OSH Review commission)

_سازمان مستقل

_ اعمال شنود روی منشورها

_ارزیابی جرایم

_برقراری پژوهش ها

_حمایت و اصلاحات روی یافته های OSHA

اسلاید 3 :

2_NIOSH

تحقیق بر روی

_شاخص های جابه جایی مواد شیمیایی سمی

_منشورهای بهداشتی و ایمنی  و توصیه استانداردهای جدید بهداشتی و ایمنی

3_OSHA

پژوهش در رابطه با

_فاجعه  وکشتار در محل کار

_بازرسی از محل کار و برقراری استانداردهای جدید بهداشتی و ایمنی

واحدهای بزرگ ممکن است منابعی را برای بخش بهداشت و ایمنی فعال نمایند,اما اغلب در واحدهای کوچک,مسئولیت برای کنترل و ایمنی  افرادی مربوط می شود که تجربه کار آموزی کافی را ندارند.

واحد ها ی کوچک عموما داری شرایط زیر هستند زیرا:

1_کارفرما از اطلاعات پایه برای ایمنی و بهداشت کارکنان کم بهره هستند.

2_کارفرما منابع کافی برای بهبود شرایط کارکنان را ندارند.

وقتی که هیات مدیره OSHAct را توسعه داد,آمارهای زیر مورد توجه قرار گرفتند.

1_هرسال به طور متوسط 14000مرگ ومیر در محیط کاری رخ می دهد.

2_هر سال2/5میلیون کارگر در نتیجه حادثه دچار ناتوانی می شوند.

3_هر سال تقریبا سیصد هزار نفر از موارد جدید بیمارهای حرفه ای گزارش می گردد.

—

اسلاید 4 :

یک  برنامه جامع نیاز به داشتن آمار بیماریها و مرگ و میر برای جلوگیری از بروز آسیب های ناشی از محیط کار دارد.بر اساس OSHActاین نیازها از کد مقررات مرکزی (قسمت های 1900تا1910)بیان می شود.ماموریتOSHAخیلی جامع بوده و بر اساس مفاد زیر روشن می گردد:

1_تشویق کارکنان و کارفرمایان به کاهش آسیب های ناشی از محیط کار

2_به  اجرا در آوردن برنامه های جدید  بهداشتی و ایمنی

3_بهبود برنامه های بهداشتی و ایمنی موجود

4_تشویق به پژوهش که منجر به نوآوری و حل مشکلات محیط کار می گردد.

5_برقراری حقوق کارکنان برای بهبود شرایط ایمنی و بهداشت محیط کار

6_تاکید بر حقوق و وظایف کارفرکایان برای بهبود شرایط ایمنی و بهداشت کار

7_پایش و مانیتورینگ بیماریها و آسیب های مرتبط با مشاغل و ارایه گزارش های مربوطه

8_برقرای برنامه های کارورزی برای افزایش شمار کارکنان بهداشت  حرفه ای و ایمنی، بهبود مداوم برنامه ای جامع

9_برقراری تعهد به استانداردها واجبارها ی ایمنی و بهداشت

10_تدارک توسعه و تایید برنامه های ایمنی و بهداشت در محل کار در سطح استانها

11_پایش,آنالیز و ارزشیابی برنامه های بهداشتی و ایمنی در سطح استانها

12_تشویق به پیوند همکاری واحد کارگری و مدیریت برای کاهش آسیب ها و بیماریهای  شغلی

اسلاید 5 :

کاربرد استاندارد های OSHA:

OSHAحداقل استانداردهای ایمنی و بهداشت همراه با جرایم را خواهد داشت.OSHAاجازه می دهد که هر سازمان استانداردهای محکم تری را برقرار سازد و برنامه های ایمنی و بهداشت خود را مدیریت نماید.

بخش 8Cاز OSHAct کارفرمایان را ملزم به نگه داری سوابق مرتبط با بیماری وآسیب دانسته است.

این اسناد باید قابل دسترسی برای کارکنان یا نمایندگان آنها باشد.بخش 2Bمسئولیت تشویق کارکنان در زمینه های زیر را به عهد دارد:

1_کاهش شمار آسیب های بهداشتی و ایمنی محیط کار

2_کوشش برای دسترسی به شرایط ایمن و بهداشتی

لازم به ذکر است OSHAاز کارگاه های با تعداد کمتر از ده نفر کارگر بازدید به عمل نمی آورد مگر ان که مورد یا مواردی از قتل یا مرگ گزارش شده باشد یا شکایت ا ز ناحیه کارکنان دیده می شود.

در آمریکا حدود 97میلیون کارگر وجود دارد.بنگاه ها با ده نفر و کمتر کارمند 74./. از این واحدها را تشکیل می دهند و 16./.نیروی کار را در بر می گیرد.بنابر این شمار عظیمی از واحدها در محدوده عملیات OSHAقرار نمی گیرند.بنگاهای که 11تا 50کارگر دارند 16./. بنگاه ها و 24./.نیروی کار را تشکیل می دهند.به علت محدود بودن تعداد بازرسان OSHAبنگاه های کوچک و متوسط کمتر بازرسی می گردند.بنابراین 90./.بنگاه ها به طور منظم بازرسی نمی شوند.باید توجه کرد که OSHAct تمام 50استان کشور امریکا را پوشش می دهد.مواردی که مستثنی هستند و تحت پوشش قرار ندارند عبارتند از:

1_موارد خویش کارفرما

2_پوشش های خانوادگی که فقط افراد کار,از اعضای خانواده تشکیل شده اند.

اسلاید 6 :

3-سازمان های مرکزی که توسط دیگر قسمتهای مرکز پوشش داده می شوند.

4_حکومت های محلی و استانی

5_معادن ذغال سنگ,معادنی که توسط قوانین خاص تحت پوشش قرار می گیرند

در جدول 4_1بعضی از موارد عادی, OSHAکا رفرمایان را ملزم به اجرای مقررات می سازد آورده شده است

جدول 4_1_مواردی که OSHAکارفرمایان را ملزم می نماید

اسلاید 7 :

استانداردهای OSHA

مسئولیت اعلام استانداردهای اجباری را دارد.

استاندارد های OSHAممکن است الزام نماید:

1_تغییرات در شرایط کار

2_پذیرش عملیات جدید,روش ها یا فرآیندهایی که به طور مستدل برای حفاظت کارکنان در محیط کار ضرورت دارند.

بر طبق نظر OSHAct کارفرمایان موظف هستند محل کار را عاری از هر گونه مواد آسیب رسان برای کارکنان تدارک ببینند.بنابراین کارفرمایان باید با استانداردهای OSHAآشنا باشند.OSHAاستانداردها را براساس نیازها و در خواست های سازمان های مرکزی,استانی و محلی توسعه می دهد ودر این رابطه کمیته توسعه استانداردها تشکیل شده است.

NIOSHکه یک سازمان جداگانه براساس OSHAct می باشد فعالیت های آموزش و پژوهشی انجام می دهد.نتیجه این مطالعات و یافته ها برای توسعه استانداردها در اختیار OSHAقرار می گیرند.

اسلاید 8 :

OSHAمی تواند استانداردها را اصلاح نموده و درآنها تجدید نظر نماید ولی برای هر نوع اقدام قبلا باید دیدگاه های خود را به صورت مکتوب به صورت یادداشت پیشنهادی در سطح مرکز توزیع نمایند.بعد از انتشار یادداشت OSHAمی بایست اگر ضرورت داشته باشد یک اطلاع رسانی عمومی صورت پذیرد.OSHAلازم است فهرست ,زمان و مکان مشخصی را در ثبت مرکزی تعیین نماید.ضمنا آخرین استانداردها را بر اساس اصلاحات و تغییرات نهایی پذیرفته شده با تاریخ اجرا اعلام نماید.گاهی امکان دارد اعلام شود که هیچ گونه اصلاح و تغییری د راستانداردها ضرورت ندارد.

استانداردهای OSHAتحت عنوان (cod of federal regulations (CFR و توسط اداره ثبت مرکزی چاپ می شوند.در انتشارات ثبت مرکزی کلیه اصلاحات ,تغییرات و موارد پذیرفته شده و استانداردهای تصحیح شده و مندرج بوده و از طریق اینترنت هم در دسترس می باشد.

4_4_بازرسی محیط کار

وقتی که OSHAبازرسانی را به کارخانه یا شرکت ارسال می نماید,آنها باید اقدامات زیر را انجام دهند:

1_به کارکنان اطلاعات کافی از قوانین  ومقررات بدهند.

2_به اجبار این مقررات و دستورها العمل ها را به اجرا درآورند.

3_آموزش و کارورزی لازم را برای کارکنان تدارک ببینند.

OSHA همچنین می تواند بدون اطلاع قبلی کارخانه ها را بازدید و بازرسی نماید.با توجه به وجود بیش از 6میلیون کارگاه درآمریکا OSHA, با محدودیت های در بازرسی روبرو می باشند.بنابراین بازدیدها باید بر اساس اولویت ها صورت گیرد از جمله :

1_مواردی که در موقعیت خطرناک فوری قرار دارند.

2_مواردی که با رخدادهای فاجعه انگیز و مرگ  میر روبرو گردایده اند

اسلاید 9 :

3_آنهایی که با شکایت کارکنان روبرو شده اند.

4_موارد بازرسی نشان از مواد آسیب رسان شدید دارد.

5-پیگیری های بازرسی ضرورت پیدا می نمایند.

بعد از بازدید ممکن است نشستی از OSHA  کارفرما و نمایندگان کارکنان در مورد موضوع مورد نظر برقرار گردد.در این جا اطلاعات زیر ممکن است توضیح داده شوند:

1_چرا این واحد تولیدی برای بازرسی اتنخاب شده است ؟

2-هدف از بازرسی چیست؟

3-حوزه بازرسی کدام است؟

4_استانداردهای قابل قبول و کاربردی تعریف می شوند.

در بازدید ممکن است مشاهده عملیات,مصاحبه با افراد مرتبط ,آزمون و بررسی سوابق,خواندن و عکس گرفتن صورت پذیرد.ممکن است یک کنفرانس به صورت بازبینی با شرکت نمایندگان وکارکنان OSHAصورت پذیرد.مقامات OSHAموارد مشکل آفرین رابه کارفرما یادآوری می نمایند و برنامه  عملیاتی که باید اتخاذ شود و کمک هایی که از ناحیه OSHAدر دسترس می باشد را ذکر می کنند.

4_5_احضاریه و جرایم :

OSHAاز طریق ارسال احضاریه موارد خلاف را به اطلاع کارفرما می رساند

و جرایم نتیجه ارزیابی احضاریه خواهد بود.حداکثر جرایم قابل قبول برقراری 70هزار دلار برای هر تخلف می باشد و 7هزار دلار برای موارد جدی برای هر روز تا زمانی که عمل خلاف اصلاح شوند,خواهد بود.

بعضی از موارد احضاریه و جرایم مرتبط با آنها به صورت زیر توضیح داده می شوند:

اسلاید 10 :

1_غیر از تخلفات جدی,تخلفاتی که رابطه مستقیم با ایمنی شغل داشته  احتمالا موجب مرگ  هم نشده و آسیب های شدید فیزیکی هم ایجاد نگردیده است.برای تخلف تا 7هزار دلار جریمه تعیین می شوند.

2_تخلفاتی که کارکنان ,ارتکاب و قوع تخلف را قطعی می دانند,کارفرما ممکن است از تخلف اطلاع داشته,ولی اقدامات لازم برای کاهش آسیب انجام نداده باشند.برای  تخلف کامل ممکن است برای کارفرما تا 70هزار دلار جریمه در نظر گرفته شده  یا حداقل 5000هزار دلار برای هر تخلف منظور شود.اگر رخداد به مرگ منتهی شود,ممکن است کارفرما به 6ماه زندان محکوم گردد.درتخلف جنایی این جریمه 250هزار دلار خواهد بود.

3_تخلفات مکرر از استانداردها,مقرارت  و قوانین که در بازدیدهای مکرر,خلاف بنیادین مشاهده می شود.

4_شکست د راصلاح و ترمیم تخلفات اولیه ممکن است جرایم بالاتر از 7000دلار برای هر روز که در آنها تخلف ادامه داشته برقرار گردد.

کارفرما ممکن است  جریمه اضافی و یا زندان را برای موارد زیر دریافت کند:

1_سوابق اشتباه یا اطلاعات دیگر که به OSHAداده می شود.

2_قصور در ارسال و ارایه الزام ها

3_تداخل و درگیری با کارشناسان OSHAکه مرتبط با وظایف آنهاست.

4_6_فرایندهای استیناف:در این مورد اقدامات زیر صورت می پذیرد:

4_6_1_استیناف کارکنان:کارکنان ممکن است آنچه در احضاریه آمده یا مقدار جریمه ارزیابی شده بر علیه کارفرما را نپذیرند.در این صورت آنها می توانند ظرف مدت 10روز از OSHAتقاضای پژوهش یا استیناف بنمایند.این موارد شامل  نکات زیر است:

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید