دانلود مقاله ارزیابی تأثیر طول تیر پیوند و ارتفاع سازههای مهاربندیشده واگرا روی ضریب رفتار

word قابل ویرایش
12 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
در این مقاله ضریب شکلپذیری، ضریب اضافه مقاومت و ضریب رفتار سازههای مهاربندیشده

واگرا مورد بررسی قرار گرفته است. به خاطر رفتار غیرالاستیک تیر پیوند، سازههای مهاربندیشده

واگرا شکلپذیری بیشتری نسبت به سازههایدارندمهاربندیشده همگرا . رفتار بادبندهای واگرابه طول تیر پیوند آنها بستگی دارداصولاً. مهاربند واگرا با طول تیر پیوند کوتاه، رفتار برشی و با طول

تیر پیوند بلند، رفتار خمشی دارند. به منظور بررسی ضرایب یاد شده برای سازههای مهاربندیشده
واگرا چندین قاب با طولهای مختلف برای تیر پیوند و با تعداد طبقات ۲، ۵، ۱۰ و ۱۵ تحت تحلیل

پوشآور قرارگرفتهاند. برای بارگذاری و تحلیل لرزهای سازهها از آییننامه ١٠-٧ ASCE و برای طراحی از آییننامه ١٠-٣۶٠ AISC استفاده شده است. پس از طراحی سازهها، تحلیل غیرخطی استاتیکی انجام شده و نمودار برش پایه در برابر تغییرمکان طبقه بام (نقطه کنترل) رسم شده است.

نتایج نشان میدهد که با افزایش طول تیر پیوند و همچنین با افزایش تعداد طبقات، مقادیر ضریب
شکلپذیری، ضریب کاهش ناشی از شکلپذیری و در نهایت ضریب رفتار کاهشدر مییابد. بنابراین

نظر گرفتن یک ضریب رفتار واحد برای قابهای مهاربندیشده واگرا در آییننامهها مناسب نبوده و میبایست اثرات ارتفاع و طول تیر پیوند در ارائه ضریب رفتار دخالت داده شوند.

واژگان کلیدی:

سازههای مهاربندیشده واگرا، ضریب رفتار، ضریب شکلپذیری، ضریب اضافه مقاومت.

١. دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران. آدرس پست الکترونیک: r_saei@sut.ac.ir

.٢استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران ، آدرس پست الکترونیک: poursha@sut.ac.ir
استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران ، آدرس پست الکترونیک: k_abedi@sut.ac.ir

.۱ مقدمه :

در طراحی سازههای مقاوم در برابر زلزله، دو پارامتر بایستی مورد توجه قرار گیرد. اول آنکه، تحت زلزلههای ضعیف

یا متوسط، سازه باید به اندازه کافی سختی داشته باشد تا تغییر مکان جانبی به حداقل برسد و خرابی در اعضای غیر سازهای به

وجود نیاید و دوم اینکه سازه باید مقاومت و شکلپذیری کافی داشته باشد تا تحت زلزلههای شدید از فروریزش آن
جلوگیری شود که در این حالت خسارت اجزای سازهای محدود و اجزای غیرسازهای، مجاز است.

سیستمهای مهاربندی همگرا۱ که از رایجترین سیستمهای مهاربندی میباشند، علیرغم داشتن سختی بسیار بالا، مشکلاتی در
رابطه با شکلپذیری و معماری دارند. در سال ۱۹۷۷ سیستم قابهای مهاربندی واگرا۲ توسط پوپوف و رودر پیشنهاد شد
(١٩٧٧ .(Roeder and Popov, سیستمهای مهاربندی واگرا یکی از رایجترین سیستمهای باربر جانبی میباشد که از سختی

جانبی خوبی در حالت ارتجاعی و شکلپذیری بالا در محدوده عملکرد غیرارتجاعی برخوردار میباشد. فلسفه طراحی
سازههای مهاربندی واگرا بر متمرکز کردن تغییرشکلهای غیرخطی در تیر پیوند میباشد، به طوری که سایر اعضای دهانه

مهاربندیشده دارای رفتار خطی و الاستیک باشند. به عبارت دیگر تیر پیوند مانند یک فیوز در حین زلزله تسلیم میشود و به
حالت خمیری میرسد، درحالیکه اعضای دیگر در محدوده الاستیک باقی میمانند. ضریب رفتار یکی از مهمترین

شاخصهای طراحی میباشد و در حقیقت تأثیر شکلپذیری در طراحی ارتجاعی سازه میباشد. لذا شناخت و بررسی آن

بسیار حائز اهمیت میباشد.

در اواسط دهه ۱۹۸۰، بهمنظور ارائه فرمولاسیونی بـرای ضـریب رفتـار کـه منطبـق بـر درک صـحیح از پاسـخ لـرزهای ساختمانها باشد، طی یک برنامه تحقیقـاتی آزمایشـگاهی در دانشـگاه کالیفرنیـا در برکلـی، سـاختمانهای بـا قـاب فـولادی مهاربندیشده که مطابق با آییننامه طراحی شده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. با استفاده از اطلاعـات آزمـایش شبیهسـازی

زلزله بر روی دو سیستم قاب فولادی، رابطه بین برش پایه و تغییرمکان بام استخراج گردید که این دو سیستم شامل قابهای

فولادی با مهاربندی همگرا (Uang, 1986) و قابهای فولادی بـا مهاربنـدی واگـرا ۱۹۸۷)پژوهشـگران,Whittakerبـود) .

برکلی با استفاده از نتایج آزمایشگاهی، R را بهصـورت حاصلضـرب سـه عامـل بـرای بـه حسـاب آوردن مقاومـت افـزون، شکلپذیری و میرایی لزج تشریح کردند:

R  RS R R (۱)

در رابطهضریب((۱، Rs اضافه مقاومت، R ضریب کاهش بر اثر شکلپذیری، و R ضریب میرایی میباشد.

هومار و رهگذر ضرایب اضافه مقاومت دو نوع قاب فولادی ۱۰ طبقه با مهاربندی همگرا را ارزیابی نمودند. مطالعه آنها نشان میداد که پارامتر اصلی کنترلکننده اضافه مقاومت در این قابها ضریب لاغری اعضای مهاربندی قاب میباشد

.(Humar and Rahgozar, 1998)

Concentrically Braced Frames Eccentrically Braced Frames

١

٢

ماهری و اکبری طی مقالهای عنوان کردند که استفاده از مهاربند فولادی در قابهای بتن مسلح باعث افزایش شـکلپـذیری و
نهتاًی باعث افزایش ضریب رفتار میشود .(Maheri and Akbari, 2003)

چوی۱ و کیم ۲ ضریب رفتار قابهای مهاربندیشده واگرا را بررسی کردند، نتایج نشان میداد که ضـریب رفتـار سـازههـا بـا افزایش طول دهانه کاهش مییابد .(Kim and Choi , 2005)

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 12 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد