بخشی از مقاله

باکتریها چیستند؟
باکتریها موجودات زنده بسیار کوچکی هستند که فقط یک سلول دارند بعضی از دانشمندان باکتریها را در سلسله گیاهان قرار می دهند، زیرا برخی از باکتریها نیز مثل گیاهان سبز می توانند غذای خود را با کمک نور خورشید تمید می کنند. اما تفاوتهایی بین گیاهان و موجودات زنده بنام تک زبان تعلق دارند.


هزاران نوع باکتری وجود دارد. باکتریها آنقدر کوچک هستندکه برای مشاهده آنها به میکروسکوپ نیاز داریم. بعضی از باکتری ها کشنده اند و تا داخل و یا وارد بدن انسان می شوند باعث مرگ وی می شود. انواع باکتری ها از جمله باکتریها کروی و میله ای یا مار پیچ هستند. مثال:
باکتریهای کروی باکتریهای مارپیچ باکتریهای میله ای
سینه پهلو وبا بیماری سل
جوشها حصبه
گلودرد کزاز


محل زندگی باکتریها کجاست؟
برخی از باکتریها در بدن انسان زندگی می کنند! میلیونها باکتری در پوست درون دهان و بینی و ششهای بشر وجود دارند. تعداد خیلی زیادی در روده ها زندگی می نمایند. انواع دیگر آنها در هوا، داخل آب یا در سطح خاک زندگی می کنند.


باکتریها چه عملی انجام می دهند؟
تعداد زیادی از باکتریها بسیار مهم و مفید هستند. آنها به موجودات زنده کمک می کنند تا زنده و سالم باشند. برخی از باکتریها که در پوست انسان هستند از آسیب رساندن سایر موجودات زنده کوچک به پوست جلو گیری می نمایند. باکتریهایی که در روده های انسان هستند باعث تجزیه شدن مواد غذایی زائد و بی فایده است. برای تهیه ی پنیر وماست از باکتریها استفاده می کنیم. باکتری ها در هر 20 دقیقه تکثیر می شوند و از یک باکتری 2 و از 2 باکتر 4 باکتری به وجود می آید.
باکتریها چگونه تغذیه می کنند؟


باکتری ها دارای غشاء سلولی ضخیمی هستند که هیچ متفذی برای جذب غذا ندارند. بعضی از باکتریها دارای سبزیند (کلروفیل) هستند و می توانند به یاری نور خورشید غذا بسازند برخی دیگر مواد مایع را از بدن میزان خود جذب می کنند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید