بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه

 • سیانو باکتریها یا جلبک های سبز آبی میکروارگانیسم های پروکاریوتی فتوسنتز کننده هستند.
 • آنها منابع زیستی بوده وبطور مداوم تجدید پذیرند.
 • درمحیط میتوانند به مواد قابل حل ارگانیک به عنوان ترکیبات خارج سلولی تجزیه شوند.
 • به عنوان متابولیت های ثانویه شناخته شده که میتوانند توسط میکرو فلورها تجزیه شوند.
 • مواد شامل : ویتامین ها آنزیم ها کربوهیدرات ها  پپتیدها  آمینواسیدها و تسریع کننده ها یا بازدارنده های رشد برای موجودات دیگر محیط زیست گیاهان  قارچ ها  باکتریها باشد.

                                                           (Kulik,1995;Zulpa et al ., 2003)

اسلاید 2 :

 • محل رویش :
 • محل رویش این جلبک ها تنوع بسیار دارد.از آبهای دارای مقادیر متفاوت املاح ودرجات متغیر دمایی درون و روی خاک روی صخره ها و شکاف های آنها وتعدادی نیز بطور معلق در هوا بسر می برند.
 • بطور کلی بنظر می رسد که سیانو باکتریها در آبهای قلیایی یا خنثی بیشتر دیده می شوند.
 • برخی از انواع جلبک ها مانند chroococcusدر باتلاق های با ph4دیده می شوند.
 • انواع شناور شامل :Microcystis Trichodesmium Anabaena
 • Anabaena
 • تولید مثل وتکثیر :
 • معمولاً بطریقه غیر جنسی
 • در مواردی گزارش هایی درباره تولید مثل جنسی آنها دیده شده است.
 • تکثیر در انواع تک سلولی از نوع تقسیم ساده می باشد.
 • تکثیر در انواع رشته ای و پرگنه بطریق قطعه قطعه شدن و هر قطعه ایجاد شده با رشد خود جلبک کاملی را بوجود می آورد.

اسلاید 3 :

تحقیقات انجام شده

 • بیشترین مطالعات وکارها در کشورهای آسیای شرقی مثل هند واندونزی که سطح زیر کشت برنج در آنجا زیاد می باشد واز لحاظ ارزش اقتصادی یک محصول با ارزش اقتصادی بالا محسوب میشود انجام شده است.
 • از سیانو باکتریها میتوان بصورت کود های بیولوپکی استفاده نمود.
 • در آرژانتین نیز بر روی محصول کاهو در کنترل بیولوژیکی برعلیه S.sclerotiorumبا استفاده از سیانوباکتریها کارهایی صورت گرفته است. به علت اینکه در آنجا کاهو سومین محصول عمده در میان سبزیجات کشت شده بعد از سیب زمینی و گوجه فرنگی می باشد.(Alcala et al .,2004)
 • تحقیقات انجام شده در ایران : مطالعات اولیه بیشتر در زمینه شناسایی ،تنوع سیانو باکتریها در ایران و خواص ضد باکتریایی آنها بوده است. اخیراً در زمینه اثر تیمارهای مختلف بر روی سیانوباکتریها کارهایی در حال انجام می باشد. از کارهای انجام شده میتوان به استفاده از سیانو باکتریهای نفت خوارجهت تصفیه آبهای آلوده به ترکیبات نفتی و کاربرد آنها در پزشکی و داروسازی اشاره نمود.   

     (خانم دکتر سلطانی ،1389،پژوهشکده علوم پایه کاربردی وابسته به جهاد دانشگاهی )   

     همچنین تحقیقاتی توسط دکتر ریاحی و دکتر قاسمی در آزمایشگاه دانشگاه شهید بهشتی

     انجام شده است.(اسدی، اکرم،1389،دانشجوی دکترا ،دانشگاه شهید مدرس)

اسلاید 4 :

قارچ عامل بیماری

 • قارچ Sclerotinia sclerotiorum عامل کپک سفید کاهو که یکی از پاتوژنهای گیاهی با دامنه میزبانی وسیع می باشد وعمدتاً روی کاهو(Lactuca sativa) وگونه های دیگر گیاهان بوته ای تاًثیر می گذارد.
 • بوته ها می توانند در هر مرحله از رشدشان آلوده شوند.
 • پاتوژن به ساقه وریشه کاملاً حمله کرده برگها به سمت بالا پیچ خورده وپژمرده شده وسریعاً می میرند.

اسلاید 5 :

 • Tu(1997) گزارش کرد آلودگی میتواند توسط آسکوسپورها یا اسکلرت بوجود آید.
 • اسکلرت میتواند به مدت 5-3سال در سطح خاک باقی بماند. (Alexander & Stewart ,1994)
 • اسکلرت از بوته آلوده جدا شده یا همراه بوته آلوده در خاک باقی می ماند. درشرایط فراهم بودن مواد مغذی (شرایط مساعد) مستقیماً جوانه زده وتولید میسلیوم جدید می کند.
 • وجود یک اسکلرت در هر 800س م از خاک برای آلودگی کافی است. (Venette ,2004)

اسلاید 6 :

 • روشهای کنترلی شناخته شده به علت بقاء ساختارهای تولید مثلی در خاک کاملاً موثر نیستند.از طرف دیگر عوامل شیمیایی وجود دارد که از رشد ریشه وساقه جلوگیری می کند.

                                                (Nyporko et al .,2002)                            

 • با این حال دو قارچکش اپیرودیون و وینکلوزولین در دو سال اخیر نتایج موفقیت آمیزی نشان

     داده اند.  (Westerdijk ,2000)

اطلاعات در زمینه کنترل بیولوژیکی نشان می دهد

اکثر آزمایشات در آزمایشگاه وتعداد بسیار کمی در

 مزرعه انجام شده است.

تحقیق روی اثر ناشی از میکروارگانیسم ها ی خاک

و متابولیت های آنها بندرت صورت گرفته است.

        (Thaning et al .,2001)               

اسلاید 7 :

 • اخیراً موجودات آنتاگونیست مختلفی در هر مرحله از چرخه زندگی S.sclerotiorumشناسایی شده است.موجودات آنتاگونیست می توانند قارچ ها ،باکتریها و سیانوباکتریها باشند.

                                                                               (Yuen et al .,1994)

      مشخص شده در میان سیانو باکتریها Nostoc muscorum دارای فعالیت ضد قارچی روی

      قارچ های خاکزی  بویژه آنهایی است که باعث مرگ گیاهچه میشوند.همچنین از رشد قارچی که باعث لکه آبی چوب (Wood blue stain) میشود جلوگیری می کند. (Zulpa et al .,2003)

N.ATCC 53789     تولیدکننده cryptophycin و یک منبع  آفت کش طبیعی بر علیه قارچ هایی

     از قبیل S.sclerotiorum ،حشرات و نماتدها با اثر سیتوتوکسین(اثر سوء روی سلول) می باشد.

                                                              (Biondiet et al .,2004)                         

اسلاید 8 :

هدف

 • هدف از این کار مطالعه اثر ضد قارچی سیانو باکتریها در تعامل بین گیاه ، پاتوژن و ترکیبات سیانوباکتریها ، زمانیکه کاهو (Lectuca sativa) در اتاق کشت(culture-chamber) ودر

      مزرعه ای که خاک آن حاوی S.sclerotiorum باشد کشت گردد.

 1-استرین های سیانوباکتریها

2-عصاره های سیانوباکتریها

3-نژاد قارچ

4-بذورکاهو

5-خاک

6-انتخاب سیانوباکتریها با اثرمهارکنندگی بر علیهS.sclerotiorum درحال رشد در شرایط آزمایشگاه

7-رشدکاهودراتاق کشت

8-آزمایش مزرعه

9-روش آماری

اسلاید 9 :

 • 1-استرین ها :
 • - Nostoc muscorum(79a)
 • -Tolypothrix tenuis (40d)
 • - Microchaete tenera(13a)
 • -Nostoc punctiform(40b)
 • -Anabaena oryzae(50)
 • Scytonema hofmanni(58)

    که از مزارع برنج آرژانتین متعلق به کشت های انجام شده در آزمایشگاه زیست شناسی سیانوباکتریها دانشگاه بوینس آیرس می باشد.استرین ها در شرایط کشت خالص(axenic) تحت اشعه ماوراء بنفش (68132A) لامپ میکروب کش7/253nm بدست آمده ودر محیط کشت modified watanabe نگهداری شدند.(Zulpa et al .,2003)

     برای هر نژاد ماده تلقیحی در محیط کشت برای 30 روز تحت نور45میکرو مول فوتون بر متر مربع درثانیه ودرجه حرارت (1 +- 28) قرار گرفت. 

     برای بدست آوردن کشت توده ای استرین ها در شرایط مشابه در Erlenmeyer (در محیط کشت مایع تاوارد فاز لگاریتمی رشد شوند) و جریان هوای استریل ودر یک فاز ثابت نگه داشته شدند.

اسلاید 10 :

عصاره های سیانو باکتریها :

 • توده زیستی سیانو باکتریها ومحیط کشت حاوی تولیدات خارج سلولی(Ep) از هر استرین تحت شرایط استریل توسط سانتریفوژ (8000دورxg ، به مدت 25 دقیقه در دمای 10درجه)

     جداشدند.

 • متابولیت های سیانو باکتریها از کشت خالص توده زیستی با استفاده از آب ، اترومتانول به عنوان حلال استخراج شدند.
 • عصاره اتری توده زیستی تازه توسط پروکسید اتر آزاد استخراج شد. (Caire et al .,1976)

S.Sclerotiorum          

 

 

    عامل ایجاد کپک سفید کاهو (Lactuca sativa var capitata , cv gallega ) در در آزمایشاتی که درمارکوس پاز استان بوینس آیرس آرژانتین صورت گرفت.

     قارچ ها در پتری دیش های حاوی محیط کشت (PDA) رشد کردند و برای جلوگیری از خسارت       بیماری آن ها را در دمای 18 درجه قرار دادند.

     بوته آلوده به میسلیوم از اسکلرت از خاک همان مزرعه جدا شده بود وبا اتیل الکل70% و هیپو کلریت سدیم (محلول کلراکس) به مدت 2 دقیقه  ضد عفونی سطحی شد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید