بخشی از مقاله

چکیده:
این پژوهش به منظور ارزیابی تاثیر ماده جوانساز برروی مدول دینامیکی مخلوطهای آسفالتی حاوی مصالح خرده آسفالتی صورت گرفته است.جوانساز ماده ایست روغنی شکل وبادرصد آسفالتین کم که برای احیای خصوصیات رئولوژی قیر خرده آسفالتی
استفاده میشود.نمودارهای ترکیبی برای تعیین مقادیر بهینه ماده جوانساز براساس آزمایشات درجه نفوذ و ویسکوزیته به کار گرفته

شدند و درصدهای 6.6 و 9.4 از جوانساز به عنوان درصدهای بهینه بدست آمدند.نتایج آزمایشات نشان دادکه:(1مدول دینامیکی نمونه های حاوی 6.6 درصد جوانساز در دمای 25 درجه سانتی گراد از مدول دینامیکی نمونه های کنترلی بزرگتر بود(2دردمای 40 درجه سانتی گرادو تنشهای مختلف ،نمونه های حاوی 6.6 درصد جوانساز عملکردی مشابه نمونه های کنترلی داشتند.ازیافته های فوق میتوان نتیجه گرفت که تغییر شکل روسازیهای آسفالتی حاوی مصالح خرده آسفالتی دربرابر بارهای دینامیکی درحد مطلوب است.

×واژه های کلیدی :آسفالت-خصوصیات رئولوژی-مصالح خرده آسفالتی-مدول دینامیکی

مقدمه

کاملا روشن است که خصوصیات رئولوژی قیر برعملکرد روسازی آسفالتی موثر است.خصوصیات رئولوژی قیر در طول دوره

فرآیند تولید مخلوطهای آسفالتی گرم تغییر می یابند و بعدها،این تغییرات در طول دوره خدمت دهی روسازی آسفالتی نیز ادامه

خواهد داشت که به این پدیده سخت شدگی یا پیرشدگی قیر گفته می شود.اولین نشانه از سخت شدگی قیر را می توان در حین فرآیند تولید آسفالت در درام میکسر مشاهده نمود .در طول دوره کوتاه اختلاط ،قیر که بصورت لایه نازکی اطراف مصالح سنگی
را فراگرفته است،در معرض هوای داغ با دمای 135 تا 163 درجه سانتی گراد قرار می گیرد.این پدیده منجر به تغییرات اساسی در

-1دکترای راه وترابری،دانشیار دانشکده فنی دانشگاه گیلان
-2دانشجوی کارشناسی ارشد راه وترابری دانشگاه گیلان
-3کارشناس ارشد راه وترابری

خصوصیات رئولوژی قیر همچون کاهش درجه نفوذ و افزایش ویسکوزیته قیر میشودکه ناشی از تبخیر اجزای فعال قیر می باشد.فرآیند سخت شدگی قیر در طول دوره خدمت دهی روسازی ،این بار با شدت بسیار کمتری برای حدود 2 تا 3 سال اول

ادامه دارد و بعداز این دوره زمانی وپس از رسیدن روسازی آسفالت به حداکثر تراکم خود شدت این تغییرات بازهم کاهش می

یابد.مطالعات انجام شده در این زمینه حکایت از این موضوع دارد که افت درجه نفوذ به کمتر از 20 می تواند باعث ایجاد ترکهای

با شدت زیاد در روسازی شود. .همچنین مطالعات دیگری نشان داده اند هنگامی روسازی آسفالتی میتواند در برابر ترک مقاومت

بالایی از خود نشان دهد که بطور صحیح متراکم شود و درجه نفوذ قیر موجود درآن بیشتراز30 باشد.بنابراین برای اطمینان از عمر

طولانی روسازی آسفالتی باید تا حدامکان از قیر نرمی استفاده شود که بتواند استحکام وروانی روسازی آسفالتی را در حد مطلوب تامین کند.

بطور کلی جوانساز1 به منظور احیای خصوصیات قیر سخت شده از طریق بازسازی ترکیبات شیمیایی آن استفاده می شود.قیری که فرآیند سخت شدگی راسپری می کند،دارای مقدار کمتری از اجزای فعال[nitrogen base(N)+first acidaffins(A1)] ومقداربیشتری از اجزای با فعالیت کم[paraffines(P)+second acidaffins(A2)] می باشد. برای اطمینان از سازگاری ماده جوانساز و قیر پیرشده و جلوگیری از جریان همرفت2 باید از جوانسازی که درآن N/Pبزرگتراز 0.5 باشد استفاده گردد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید